Saga Bacardí
44255
PAGO DE CANTIDAD HACIA AYNÓ Y FONT, HERENCIA DE FELIPE TUSQUETS POR SUS PADRES ANTONIO TUSQUETS Y Mª. FCA. COMADURÁN Y DELAFORGE
.

Maria Anna Aynó muller de Anton Aynó, e Isabel Font viuda de Andreu Font, profesor de musica tots ciutadans de Barcelona. De nostre libre voluntat y certa ciencia confesam, y regoneixem a D. Anton Tusquets y Agustí del comers de dita ciutat y a Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge cojuges encaraque absents y per ells presents y acceptant lo notari baix firmat. Que per mans de tercera persona en presencia del prop dit notari y dels testimonis instrumentals infrascrits nos han donat y pagat cent trenta lliuras barcelonesas en moneda de or y pico corresponent a saber, a mi dita Maria Anna Aynó cent lliuras y a mi la citada Isabel las restants trenta. Las quals son y nos cedeixen en paga de iguals que Fr. Felip Tusquets y Comaduran religios corista del Convent de Maria Santisima de la Marcé de la present ciutat, fill dels mencionats Sors. D. Anton y Da. Maria Francisca Tusquets nos deixá y llegá en agraiment del cuydado tinguerem en la sua lectancia que li donarem en son postrer testament que ordená antes de la sua profesió en lo citat Monastir, en poder del propri notari baix firmat en vint y vuit Setembre del corrent any. Per lo que renunciant a la eccepció de la cosa no esser aixis y a qualsevol altre lley o dret de nostre fabor. En testimoni de veritat firmam aquesta apoca. En la ciutat de Barcelona a dotse dias del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y vuit. Essent present per testimonis Joseph Arrau y Barba y Camilo Rancé y Simon, practicants de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Isaberl Font, Per dita Maria Anna Aynó que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Joseph Arrau y Barba, testimoni. En poder de mi Jaume Rigalt y Etrada notari, qui dono fe coneixer a las confitents, y que per dita Maria Anna ha firmat un dels testimonis.