Saga Bacardí
44257
ESRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE ANTONIO TUSQUETS Y AGUSTÍ.


En la ciutat de Barcelona a sis días del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y vuit. D. Anton Tusquets y Agustí del comers de aquesta ciutat de Barcelona fill llegitim y natural del Señor Bernat Tusquets, ciutadá de dita ciutat y de la Señora Antonia Tusquets y Agustí conjuges difunts, trobantse ab perfecta salut de cos y enteniment, memoria y paraula entregá a mi Jaume Rigalt y Estrada notari pubich del número y collegi de dita ciutat subscrit aquesta plica closa ab hostia que digué compendrer son postrer testament escrit y firmat de la sua propria ma. Rebocant ab ell qualsevols altres testaments y especies de ultima voluntat ordenadas per ell fins hara. La qual plica firmá dien volia seguit son obit oberta y publiadat lo testament compres en ella essent presents per testimonis pregats per dit Señor testador D. Francisco Llorens y Joseph Arau y Barba habitants en aquesta ciutat.= Anton Tusquets y Agustí.= Francisco Llorens testimoni.= Joseph Arrau testimoni.= En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari que dono fe coneixer al Señor testador.
En la ciutat de Barceona a dotse días del mes de Janer del any del Naixament del Señor de mil vuitcents y trenta, habent mort lo nomenat D. Anton Tusquets y Agustí testador de una a dos horas de la matinada del dia de abuy. Lo Señor Ramon Guix empleat en lo comers de la casa del mateix Señor testador, requirí a mi dit Jaume Rigalt y Estrada notari, obris la mencionada plica y publicás las cualsulas de eleció de marmessors de sepultura y missas que costan en lo indicat testament, tant solament. A la qual requisició conformantme jo lo referit notari, manifestí al Señor requirent la predita plica closa, la qual vista y regoneguda per ell la obrí y llegí las indicadas clausulas de marmessors, sepultura, misas y sufragis y no mes. Entregantne copia literal a fi de posar en puntual execució lo compres en ellas. De la qual obertura, de plica y publicacio de cuausulas lo mateix Señor Ramon Guix me ha requirit ne formas publica escriptura com aixis ho executo. Que fou fet en la ciutat de Barcelona en dit dia dotse Janer del any mil vuitcents trenta. Essent presents per testimonis lo Dr. D. Jaume Rigant y Alberch, notari publich del número y collegi de dita ciutat y Joseph Arrau y Barba practicant de notaria habitant en la mateixa.
Ramon Guix, En poder de mi Jaume Rigant y Estrada notari, qui dono fe conexer al Señor requirent.

En la propria ciutat de Barcelona a catorce días del mateix mes de Janer del any mil vuitcents trenta. Habent donat eclesiástica sepultuda al cadáver de dit D. Anton Tusquets, testador en lo dia de air en lo cementiri del Convent de Nostra Señora de Jesus de P.P. Franciscanos extramuros de la present ciutat. Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, viuda de dit difunt D. Anton, y D. Francisco Tusquets y Comaduran del comers de Barcelona son fill, primogenit requiriren a mi lo mencionat Jaume Rigalt y Estrada notari, publicás tot lo indicat testament, a qual requisició conformantme ho he practicat essent lo tenor de ell a la lletra com se seguieix.
En nom de Deu Omnipotent y de la humilt Verge Maria.
Yo Anton Tusquets y Agustí, fill de Bernat y Antonia conjuges, difunts, trobantme ab perfecta salut y claredat de potencias, y volent disposar de mos bens, elegesch per marmessors a Maria Francisca ma carísima esposa; a mos estimats fills y fillas que deixaré majors de disset anys, a Magí Tusquets mon germá y a Joseph Pares y Cista mon cuñat.
Primerament: Vull que tots mos deutes e injurias sian pagats y esmenadas de mos bens encontinent de seguit mono bit atesa y considerada sola la veritat del fet.
Deixo la mia sepultura, enterro y missas per descans de la mia anima a la disposició de ma esposa Francisca Tusquets, suplicantli que per la distribució de estas tinga present los Convents de Sant Francesch y de Santa Maria de Jesus extramuros de esta ciutat, lo de Nostra Señora de la Mercé del de P.P. Capitchins, del de Sant Francisco de Paula, de la Parroquia de Santa Maria del mar, y de la de Sant Just ahont tinguí la felicitat de rebrer lo Sagrament del Sant Baptisme.
Encarrego a qualsevol que sie hereu o successor de mos bens que me fasse celebrar tots los anys un anuversari en lo dia corresponent al de mono bit, o lo mes inmediat se puga, de la caritat li sia ben vista.
Deixo a la dispossició de ma dita esposa lo distribuir cent y vint y cinch lliuras moneda barcelonesa entre lp Hospital General de Santa Creu, lo de Infants Orfans, la casa de Misericordia, y la dels pobres de la presó.
Deixo per los llochs de Terra Santa cent lliuras per una vegada solament.
Llego a ma germana Maria Guix y Tusquets vint y cinch lliuras també per una sola vegada.
Llego a Teresa Auger y Tusquets viuda, neboda y fiola mia per una vegada solament cinquanta lliuras.
Deixo a Pere Demestre habitant en ma casa vint y cinch lliuras per una vegada.
Dono facultat a ma esposa peraque fase una demostració a las miñonas de servey, que se trobaran en ma casa lo dia de la mia fi, sempre que las considera acrehedoras a esta gracia.
Deixo a dita ma esposa Francisca Tusquets lo integro usdefruit y administración de tots mos bens durant sa vida natural, y mantenintse vviuda de mi, sens obligació de donar compte ni rahó alguna, ni de prestar caució ni de prendrer inventari; pues que ab lo present la ne absolch, peró deurá de dit mon usdefruit satisfer los mals y carrechs a que mos bens estigan obligats, y en haber de mantener a mos fills fillas en tots los aliments necesaris a la vida humana y de calsar y vestir fins hagen pres estat, y rebut son corresponent llegat, podent la propria muller mia disposar dels abansos resultan de dit mon usdefruit a sas libres voluntats.
Deixo a mos quatre fills lo Rnt. Dr. Pere Tusquets Pbre. Beneficiat y Mestre de Ceremonias de la Santa Iglesia de esta ciutat; a Fr. Felip Tusquets Religios novici Corista del Real Monastir de Maria Santissima de la Marcé; a est per lo cas de que no se veridicás la sua professió y no altrament (pues que en cas de efectuarse deura estarse a lo que ell haurá disposat) a Joseph, a Ramón, y a ma filla Francisca de Sales Tusquets doncella en paga y satisfacció de las suas respectivas llegitimas paternas y demes drets que pugan tenir en mos bens, quatre mil lliuras moneda barcelonesa a cada un de ells, y ella, en efectiu metalich, de or, y plata, pagaderas quant prengan estat,d e las quals podrán disposar a sas libres voluntats.
Llego a Anton Tusquets altre fill meu sinch centas lliuras moneda barcelonesa en efectiu, fent memora de quedar congriament dits y satisfet de la sua llegitima paterna y materna, y part de creix, com y també de la part de co-herencia tocant a ell del Rnt. Mr. Francisco Comaduran difunt son avi, segons apart dels capitols matrimonials firmats per rahó de son esposori, ab Juana Maignon y Duran rebut en poder del Dr. Señor Jaume Rigalt y Estrada notari als vint y dos Setembre mil vuit cents vint y cinch. Y en atenció a que en vint y sis de Novembre de mil vuit cents dinou se li cedí en proprietat un titol de Corredor Real de Cambi de número de Barcelona per son avi, pare, y mare, ab lo qual se li donaren a compte de la sua llegitima paterna, materna, y part de creix, sinch mil siscentas vint y cinch lliuras per estima que de comú consentiment se feu de dit titol, conforme aixis consta en la escriptura de ceció feta en poder del mateix notari Rigalt en lo expressat dia vint y sis de Novembre mil vuit cents dinou. Previnch que si en algún temps u ocasió lo ditat Anton fill meu pretengues algún aument de llegitima sobre mos bens, se tinga present per mon hereu, que per lo parament de sa casas, robas, y demes que se li doná a la ocasió de contraurer son matrimoni, se gastaren tres mil cinch centas sexanta quatre lliuras un sou y deu diners dich 3564Ll 1S 10D. segons consta de nota feta de la mia propria ma, y que esta partida deu també considerarse com en part de llegitima paterna, materna y part de creix. Y per lo cas que haguda rahó de tot lo antecedentment esplicat se considerás junt per los drets que puga tenir sobre mos bens. Vull que lo llegat de trescentas lliuras que li fas ab lo present capitol servescan per lo tot, o part de lo demes que puga correspondrerli sobre la sua llegitima patenrna. Declarant també que en cas de no tenir lloch lo dit aument de llegitima, li llego las expresadas trescentas lliuras a sas libres voluntats en demostració del cariño li porto.
Y en los restants bens meus, mobles e immobles presents y esdevenidors, sens perjudici del usdefruit deixat per mi a ma esposa, instituesch hereu meu universal a mon fill primogenit Francisco Tusquets y Comaduran. Y per lo cas unich de monir sens fills legitims y naturals que arribian a la edat de testar li substituesch lo segon fill Anton Tusquets y Comaduran. Y morint est sens successió llegitima substituesch hereu meu dutant sa vida natural a dit Rnt. Dr. Pere Tusquets mon tercer fill. Y seguit lo obit del mateix, li substituesch mon quart fill Felip Tusquets per lo cas de no esser profes en alguna religió. A est li substituesch a Joseph Tusquets mon fill quint, y a est mon sisé fill Ramon Tusquets no tots junts sino lo un despues del alter de grau en grau servat entre ells odre de primogenitura baix las mateixas circunstancias explicadas en la institució de mon fill Francisco, y substitució del altre fill Anton. Y morint tots los sis anomenats fills meus sens deixar sucesor de llegitim matrimoni, substituesch hereva mia universal a Francisca de Sales Tusquets y Comaduran doncella, ma filla a sas libres voluntats, Y declaran ma intenció disposo, que si al temps de purificarse la successió de mos bens a fabor de algún dels per mi instituits o substituits lo tal se trovará premort habent deixat fills llegitims y naturals, vull que estos entren en la successió de mos bens en lloch de son respectiu pare o mare, sens que de aquó puga arguirse vincle o fideicomis algún a fabor de mos nets si sols providencia per lo cas espresat.
Esta es la umtima voluntat mia ab la qual revoco qualsevols altres testaments y especies de ultima voluntat ordenada per mi fins hara, volent que lo testament actual prevalga en lo millor modo que de dret tinga lloch. En testimoni de las quals cosas ho firmo en Barcelona a catorce días del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil vuit cents vint y vuit.= Anton Tusquets y Agustí.
De la qual publicació de testament la nomenada Da. Maria Francisca Tusquets y Comaduran viuda, y D. Francisco Tusquets y Comaduran, mare y fill, han requirit a mi lo propri notari baix firmat ne formas acte publich com aixis ho practico. Quedant advertits de haberse de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis días procsims al present inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. Que fou fet en la ciutat de Barcelona en dit dia catorce Janer del any mil vuitcents trenta. Essent presents per testimonis Joseph Arrau y Barba racticant de notaria, y Eusebio Coronas jove botiguer habitants en aquesta ciutat.
Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, Francisco Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estada notari, qui dono fe coneixer als Señors requirents.