Saga Bacardí
44277
ESCRITURA DE LUICION Y QUITACION DE CENSAL EN C/ FONOLLAR HACIA LOS ALBACEAS DE LOS BLANCH, POR Mª FRANCISCA Y FRANCISCO TUSQUETS Y COMADURAN.


En nom de Deu. Amen. Lo Rnt. D. Joan Vives Pbre. confessor ordinari del Monastir de Religiosas Arrepentidas de aquesta ciutat de Barcelona, en la cualitat de unich marmessor y executor subrogat que so del testament y ultima voluntat de Maria Blanch viuda de Celedoni Blanch texidor de llí, ciutadá que fou de dita ciutat, segons consta de la indicada subrogació feta a mon fabor per lo Illustre Señor Dr. D. Martí Coll Pbre. Jutge y Auditor del Tribunal Eclesiastich de testaments y causas puas de esta citada ciutat, y son Bisbat, ab lletras patens firmadas per S.S. refrendadas per lo notari de la propria curia ab impressió del sello de la mateixa en sis Juny del any mil vuitcents vint y set. En dit nom, per cuant ab acte rebut en poder de D. Joseph Ribas y Granes difunt notari publich que fou de número de Barcelona a disset Mars del any mil setcents setanta nou Agustí Carreras escribent com a marmessor que se trova esser també subrogat de la citada marmessoneria, ab autoritat y dret del referit Tribunal, establí perpetuament a Sebastiá Pelegrí Perxer, ciutadá de Barcelona, unas casas ab un portal exterior vuy ab dos, y un passadis de sa pertenencia, situadas en aquesta ciutat en lo carrer den Fonollar, ab impossició de trenta vuit lliuras de cens en nuda percepció es a dir vint y vuit lliuras per ditas casas y deu per lo passadis, pagadoras tots anys en primer Agost per anticipació, y ab entrada de un parell de pollastres ab faculat de poder lluir ab una o dos lluicions trenta cuatre lliuras del citat cens per preu de mil cent trenta tres lliuras sis sous y vuit diners. Atenent que Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, viuda de D. Anton Tusquets y de D. Francisco Tusquets Comaduran y Delaforge del comers de Barcelona, mare y fill com a dueños y pocessors que son en lo dia de las espressadas Casas, en us de la citada facultat de redimir la predita part de cens, en lo dia set de Setembre ultim depositaren en la Insigne Capella y Collegi de Sant Sever de aquesta ciutat, a fabor de la indicada ma marmessoria las concebudas mil cent trenta tres lliuras sis sous y vuit diners a solta del notari baix firmat, cual deposit me fou notificat formalment en lo dia deu del propi mes, com apar ab acte rebut en poder del mateix notari, consequent a lo que me han requirit berbalment los firmas la condescendent escriptura de venda y absolució de la espresada part de cens redimible. Per so, de ma libre voluntat y certa ciencia, per mi, y per mos successors en dita marmessoria vench y absolch perpetuament als referit Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, y D. Francisco Tusquets mare y fill encara que absent y per ell present y acceptant lo prop mencionat notari y a sos successors perpetuament, las consebudas trenta cuatre lliuras en penció en nuda percepció lluibles del predit cens de trenta vuit lliuras que tots anys en lo citat dia primer Agost, prestaban a la mencionada ma marmessoria, per rahó de las indicadas casas y petit tros de terreno anexo a las mateixas (antes passadis) situadas en aquesta ciutat en lo relatat carrer den Fonollar, señadadas de número vint y nou, de modo que en virtut de esta venda y absolució deuran annualment prestar desde lo prenotat dia set Setembre cuatre lliuras de cens unlluibles, també en nuda percepció ab empara pera retenir y firma per la conservació de drets, pagadoras tots anys en dit dia primer Agost. Y aixis la meorada marmessorias mias, ho tendrá com se tenen las referidas casas, quant ab las partidas per los hereus y successors de Manuel Hijadas y altres allí contingudas per lo Molt Rnt. P, Corrector y Religiosos del Monastir de Sant Francesch de Paula de aquesta ciutat a cens de dotse lliuras, pagadoras annualment en lo dia de Sant Joan del mes de Juny, las cuals corresponen los repetits hereus y successors de Pujadas per las casas que allí poceeixen continuas per la part de mitgdia a las sobreditas sens danys ni gastos dels marmessors de las mateixas, junt ab tot deu lo espressat cens esser salvo y segur a dit Rnt. Pare Corrector y Comunitat sobre unas y altres casas.Advertinse aquí que antes la totalitat de las mateixas se tenían en Señoria mitxana del Dr. Pere Ginesta difunt notari publich de Barcelona a la prestació de consemblants dotse lliuras de cens, las cuals per haber quedat las proprias casas del tot dirruidas de ningún valor quedá lo propi cens domini extint, aplicat conolidat de aquellas. Per cual motiu los esticucials pare Corrector y Comunitat com a successors al relatat Ginesta notari las establiren nobament a Joseph Costura mestre de casas junt ab los horts que aquellas contenuan ab inposició de consemblant cens de dotse lliuras, coma par ab acte en poder del Dr. Bernat Senlisela notari publich que fou de la present ciutat a disset Juny del año mil siscents cincuenta set. Qui ho tenen per lo Excelentisim Señor Compte de Aranda com succehint a Jaume Alos, Coloms a cens de cinch morovatins pagadors tots anys en primer Juny. Qui ho te per lo Molt Rnt. P. Rector del Collegi de la Compañía de Jesus de la ciutat de Gerona com succehint a Catarina Torruella y Alemany y esta a Juan Rivalta a cens de divuit dous y deu diners pagadors annualment a saber per tres casas allí construidas, cinch sous y cuatre diners en lo dia de Sant Andeu Apostol, y per los indicats horts tretse sous y sis en lo de sant Joan del mes de Juny. Qui ho te per la Prepositura del mes de Janer de la Santa Iglesia Catedral de aquesta ciutat, y baix son domini y alou a cens tan per las esplicadas cosas com per altres propietats pocehidas per carias subgectes en aquell paratge de vuit lliuras cinch sous y nou diners pagadoras en lo dia de tots los Sants. Afrontan las casas y petita porció de terreno (antes passadis) en que se troba la dita la part del cens que se ven y absol, a orient ab honor dels successors de Maria Santaugini dita la Taverna de Casa Sans; a mitxdia ab altre honor dels successors de Cristofol Florensa tintorer; a ponent ab lo citat carrer den Fonollár; y a tramuntna ab altre honor del successor del recordat Florensa, que feu anteruirment de Geroni Aguilar fabricant de indianas tots ciutadans de Barcelona. La cual venda y absolució fas aixis com millor dir y entendrer se puga, de modo que desde lo mencionat dia set de Setembre ultim en que se veridicá lo dalt mencionat deposit cessiá com ha cessat la prestació anual de las espressadas trenta cuatre lliuras de cens lluibles, debent unicament prestar dit mare y fill Tusquets las cuatre lliuras que quedan irredimibles. Prometent que jo ni mos successors en la referida marmessoria ni los demanarem jamás las trenta cuatre lliuras venudas y absoltas, ni per rahó de ellas molestarlos judicial ni estrajudicialment ab imposició de silenci perpetuo y cessio de tots drets y accions, en virtut dels cuals poceescan las consebudas cosas firmadas de la prestació de las repetidas trenta cuatre lliuras; y altrament pugan usar del relatat dret y accions en judici y fora de ell segons millor los convinga, constituhintlos per lo efecte procurador de la indicada ma marmessoria com en fet propi. Salvats sempre sobre las enarraas casas y porció de terreno, las remanents cuatre lliuras del consebut cens, com també los demes drets competents als altres Señors de sobre individuats, y los lluismes corresponents pagansels per las trasportacions fahedoras en lo successiu de la mateixa cosa, pero no lo de aqet contracte respecte de haberlo percibit en lo temps en que se imposá lo expressat cens. Lo preu de aquesta venda y absolució son las referidas mil cent trenta tres lliuras sis sous y vuit diners, las cuals vonfesso haber rebut dels Señors compradors per medi de la partida de deposit dessobre indicada, la que lloho y accepto de que los firmo la conducent apoca. Prometent als propis Señors mare y fill ferlos valer y tenir aquesta venda y absolució, y estarlos de evicció legal en tot y cualsevol cas de dret y de fet ab restitució y esmena de tots danys y gastos, baix obigació dels bens y drets de la referida marmessoria, pero no dels meus propis per tractar dependencia de aquella ab las renuncias de dret conduents especials y generals que pugan afavorirme. Prometen finalment y jurant en la forma Sacerdotal a Deu Nostre Senyor y a sos Sagrats cuatre Sants Evangelis, no sols jamás contravenir a estas cosas en temps ni per motiu algún, sino també que aquest contracte no se ha fet en frau dels Señors adalt mencionats ni de sos drets. Quedant advertits per lo espressat notari subscrit haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de esta capital dintre sis días proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las cuals cosas aixis ho frmo en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil vuitcents trenta dos. Essent presents per testimonis D. Camilo Rancé y D. Joseph Casas practicants de notaria en esta ciutat habitants.
Joan Vives Pbre, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Rnt. Señor otorgant.