Saga Bacardí
44287
ESCRITURA DE CONSTITUCION DE CENSO EN CASA DERRUIDA DE LOS MOLIST, POR FRANCISCO TUSQUETS Y COMADURAN.


En nom de Deu. Amen. Feliph Molist hicendat, antes vidrer ciutadá de Barcelona; Pera millorar y no deteriorar en maner alguna, per mi y per mos heres y successors, de libre voluntat y certa ciencia mia, establesch y concedesch y en enfiteusim a D. Francisco Tusquets, Comadurant y Delaforge, també hicendat y del comers de dita ciutat, present y avall acceptant, als seus, y a qui ell vondrá perpetuament, tota aquella pessa u casalot vuhi del tot arruinat ab un portal esterir en lo infrascrit carrer, ab tots sos drets y pertinencias que per los titols se dirna tinch y posseheix en aquesta ciutat de Barcelona en un carreró sens transit nomenat “Den Ripoll”, ara “De la Perdiu”, en lo cual se entra per medi de una volta imediata a la Capella de Nostra Señora de la Aguda ecsistent en lo carrer Mes Baix de Sant Pere. La cual casa o sia casalot, conté mil nou cents curanta palms superficials, a sber de fondo a la part de ponent contant desde mitxdia a tramuntana, sexanta cuatre palms, y de amplaria en dita part de tramuntana vnt y dos palms fins a la distancia de cuaranta un palms ahont forma un reclam de vint y tres palms y mitx de fondo y vint y tres de ample, en la citada part de mitxdia conté de amplaria cuaranta cinch palms y mitx. La cual casa se te junt ab altre contigua que gradia en mon poder, y ab altre que també pocceesch allí junt ab Vicenta Riera y Molist viuda, germana mia, per lo Rnt. Señor Rector y Comunitat de Pbres. de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de aquesta ciutat, a cens de trense lliuras barcelonesas, ab domini mitxa, pagadoras tots anys en primer Agost, cual cens vindrá a mon carrech haberlo de satisger sens dany, ni gastos del Señor adquisidor no dels seus, pero ab tal, deurá esser salvo y segur a dits Rnts. Señors Rector y Comunitat sobre la totalitat de las indicadas casas. Qui ho tenen per los hereus y successors de la Illustre Señora Da. Cayetana de Copons y de Homs, Marquesa de Moyá domiciliata que fou en Barcelona com a succehint a Lluis Gibert, a cens de una lliura cuatre sous també ab domini mitxá pagador annualment en lo dia de Maria Santissima del mes de Mars. Y estos ho tenen per la Camareria del Real Monastir de Benedictins de la vila de Ripoll, eo per son Illustre Rnt. Señor obtentor y baix son domini y alou a cens de mon sius Barcelonesos pagadors també tots anys en lo dia de la Nativitat de Nostre Señor Jseu-Christ. Advertintse aquí que antes las indicadas casas se tenían per lo Dr. en drets Baltasar Fitor a cens de set lliuras ab domini mitxá, pero respecte de haber comrat dit ceos y domini lo rnt. Dr. Francisco Gurri Pbre. pocesor que era de las citadas casas al prop citat Fitor, notari publich de Barcelona, a vint y hu Janer del any mil siscents cincuenta vuit, quedá per conseguent lo esplicat cens extinch, aplicat, y consolidat al domini útil de las proprias casas. També se adverteix que entre la indicada casa que establesch y la inmediata contina a mi y ditas Vicenta Riera y Molist y Josepha Planas y Molist ecsistian entre ellas varios reclams, los cuals foren permutats entre mi y las prop citadas Vicenta y Josepha a fi de pujar las correspective casas líneas rectas, com apart ab acte rebut en poder de D. Francisco Mas y Fontana notari publich del número y collegi de Barcelona a vint y set Mars del corent any. Afronta la consebuda casa que establesch, a llevant part ab la altre que quedá en poder meu, y part ab un casalot dirruit que se ignora son dueño que trau al carrer de las Frexuras; a mitxdia ab honor de N. Febres tintorer de seda, ciutadá de aquesta ciutat; a ponent part ab altre casa propia de dit Dr. Francisco Tusquets Comaduran y Delaforge, que fou ja de sos predessessors, y en una petita part ab lo citat carreró sens transit; y a tramuntana ab altre honor de mi mateix y de las nomenadas ma neboda y germana. Y me espect la memorada casa u casalot, no sols en virtut del radiment fet a mi per Pere Martir Bucho y Busquets rebut en poder del citat D. Francisco Mas y Fontana notari, en vint y sis Febrer de est any, sino també en la cualitat de hereu del Rnt. D. Joseph Molist e Hipolit Pbre. resident que era en Barcelona, mon Nebot, instituit per ell en son postrer testament que entregá clos a D. Eudal Rovira y Elias igualment notari publich de número de la present ciutat a vint Agost del any mil vuitcents divuit, y seguida la mort del Rnt. Señor testador, fou overt y publicat en setse Agost del mateix any. Al mencionat Rnt. D. Joseph Molist e Hipolit pertañia en la cualitat de hereu universal de altre Joseph Molist, y Ros mestre de casas, ciutadá de Barcelona, mon avi instituit per ell en son ultim testament que atorgá en poder de D. Francisco Juan Elias y Bosch difunt també notari publich de dita ciutat, en vint y tres Juriol del any mil setcents vuitanta cinch. Al pro expressat Joseph Molist y Ros espectaba com a succehint a Genis Molist mestre de casas, son pare (segons afirma) y a est pertañia per titol de establiment perpetuo fet a son fabor, entre altres de la dita casa, per los citats Rnt. Señors. Recrot y Comunitat de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel, rebut en poder de D. Feroni Gorras difunt també notari publich de número de Barcelona a dos Agost del anymil setcents vint y nou. Lo cual establiment fas axis com millor en dret puga dirse y entendrerse, baix los captes y condicions seguents.
Primo: Que lo Señor adquisidor degua millorar la precitada casa fentli las obras necesarias invertinti a lo enos la cuantitat de siscentas lliuras dins lo termini de un any, lo que deurá fer constar per apocas y altres llegitims documents sens poder reddirlas que no hage invertit la espresada cuantitat o pagda ami y als meus la propia partida o lo que falte de ella per pena y en nom de pena en la cual dega insidir en tot cas de contravenció.
Item: Que deurá lo mateix D. Francisco Tusquets adquisidor y sos successors prestar a mi y als meus per rahó de la cosa establerta, y de totas las milloras fahedoras en ella, tretse lliuras irredimibles de cens ab domini mitxá y demes drets coherent francas de tota corresponció, pagadora tots anys en vnt y cinch Abril, comensant la primera paga del dia de avuy a un any, y axis consevutivament en los demes anys en igual dia.
Item y finalment: Que vindrá a son carrech lo haber de pagar lo Real Catastro, en cas de ecsigirse, pavellons, y demes carrechs Reals y Comunals que se demanen per lo Gobern, en rahó de la casa establerta, baix cualsevol desenviació que sia. En cual casa no podrá lo Señor adquisidor ni los seus proclamar altre Señor que a mi y als demes desobre individuats, salvats y retenint sos correspectius censos, peró podrá passats los trenta días de la fadiga tocant a cada un de ells, vendrer, establir, permutar u altrament alienar la dita casa a personas abils y capasses pera tranferir. Los censos, lluismes y cualsevols altres drets dominicals no satisfets sempre salvos, y Salvat igualment lo lluisme devedor a ells per rahó de aquest contracte, lo cual deurá pagarse per meitat entre mi y lo Señor adquisidor, y aiximateix lo dret de alcabala y mitx per cens de Hiporeca. La entrada de aquest establiment son cuatre centas cincuenta lliuras barcelonesas, en efectiu metalich, en or y plata. Las cuals rebo del referit D. Francisco Tusquets en presencia del notari baix firmat y dels testimnis nombradors. Per lo que renunciant a la eccepció del cens, entrada y pactes no esser axis convinguts a la lley a fabor dels engañats a mes de la meitat del just valor y a cualsevol altre lley o dret que puga afavorirme, dono y remeto al Señor adquisidor tot lo mes que podría valer la cosa establerta del cens y entrada preditas, prometent fersela tenir y pocehir perpetuament, y que li estaré de ñegañ evicció en tot y cualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, gastos, y perjudicis, obigant per lo efecte, tots mos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors ab las renuncias de dret y de fet especials y generals, que pugan afavorirme. Y present lo mensionat D. Francisco Tusquets, Comaduran y Delaforge, no sols acepta aquest establiment, sino que també prometo a dit Señor Felip Molist que milloraré la casa establerta, que li pagaré lo cens de las citadas tretse lliuras anuals, y que umpliré tot lo demes que ve a mon carrech, sens dilació no escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador y ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis. Per lo cumpliment de las cuals cosas hipoteco especialmente la cosa establerta a mi ab las milloras fahedoras en ella, y sens perjudici de dita especial hipoteca ab reticencia a la matexa obligo tots los demes bens y drets meus mobles e immobles presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret y de fet especials y generals que pugan valerme. Y per pacte a mon fort propi me sumeto al del Excelentisim Señor Corregior de aquesta ciutat y al de cualsevol altre superior secular solament, ab facultat de variar de judici, firmant escriptura de ters, baix pena de ell en la curia de dit Excelentisim Señor Corregidor o de cualsevol altre oficial secular com está expressat, baix obligació dels indicats bens y drets meus. Per major firmesa de las cuals cosas especialmente juram tan lo estabilient com lo adquisidor a Deu Nostre Señor, y a sos Sagrats cuatre Sants Evangelis no sols no contravenir a estas cosas en temps ni per motiu algu, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre citats ni de sos drets. Quedant advertits per lo notari baix firmat haberne de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis días procsims inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las cuals cosas, axis ho firman en la ciutat de Barcelona a vint y cunch días del mes de Abril any del Naxament del Señor de mil vuitcents trenta cinch. Essent presents per testimoni D. Mariano Riera y D. Camilo Rancé practicants de notaria en esta ciutat habitants.
Feliph Molist y Calafi, Francisco Tusquets Comaduran y Delaforge, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Señors otorgants.