Saga Bacardí
54322
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE FRANCISCO CASANOVAS Y ORTELLS Y MAGDALENA JULÍ Y VINYALS.


Die XV mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXVII. Barchinonae.
En nom de Nostre Señor Deu Jesucrustm y de la Gloriosa e humil Verge Maria mare sua, y Señora nostra sia amen.
Matrimoni se ha tractat y mitjensant la Divina gracia del Esperit Sant concordat per, y entre Francisco Casanovas passamaner, y gorroter de aguller ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Anton Casanovas també passamaner, y gorroter de agulla de la present ciutat difunt, y de Paula conjuges vivint de una part, y Magdalena Julí doncella filla llegitima y natural de Joseph Julí mestre de casas major de días ciutadá de Barcelona y de Marcé conjuges vivint de part altre, per rahó del qual matrimoni entre ditas parts son estats fets, pactats, firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Los dits Joseph Julí y Maria conjuges pares de la dita Magdalena doncella llur filla, per lo molt amor paternam, y maternal que tenan y aportan vers la dicta Magdalena y desitjant que aquella sie en matrimono collocada, y per favor y contemplació del present matrimoni lo qual la dita Magdalena ab expressos voluntats y concentimemt de dits sos pares y de altres parents seus ha de fer, y contractar ab lo dit Francisco Casanovas (Deu volent esdevenidor marit seu y per tots es a saber garh de heretat llegitimas suas paternal, y maternal, y suplement de aquellas, part de creix augment o donació per noces a favor de ell y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares y per tots y qualsevols altres dretts a ell competents y espectants en la dita heretat, y bens de dits pare y mare seus, tant per las ditas com per altres quals causas, y rahons que dir y pensar se pugan. De llur grat, yc erta sciencia per donació es a saber pura perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius donan y per titol de donació atorgan y concentan de la dita Madalena Juli filla, com a ben merexent present y avall acceptant, y als seus, y aquí ella voldrá perpetuament, ab los pactes enperó, vincles y condicions avall escrits, y no sens aquells de una part, dos caxas ab las robas y avarias en semblants possá acostumadas, y de altra part setcentas lliuras moneda barcelonesa, apgadoras lo dia de las esposallas a saber es, 600 lliuras en paga dels drets paternals, y las restants 100 lliuras en paga dels drets maternals. Aquesta emperó donació fan y fer entenan los dits conjuges Joseph y Maria Juli a la dita Magdalena donsella llur filla, y als seus, y alqui ella voldrá perpetuament, axi com millor dir y entendrer se pot, a sa y bon enteniment de ella y dels seus, ab pacte emperó, vincle, y condició que fsi la dita Magdalena donsella filla llur morirá quant que quant ab infant o infants, etest liberis un, o molts llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga la dita Magdalena testar, y disposar a totas sas liberas voluntats de las ditas 700 llibras, caxas, y robas sobreditas per dits sos pares a ella sobra donadas, y pagar promesas. Si emperó la dita Magdalena donsella morirá quant que quant sens los dit sinfant, o infants solut liberis un o molts llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga la dita magdalena tantsolament disposar de 350 llibras. Y las restants 350 llibras caxas, y robas sobreditas del modo y manera se trobaran existir, sien torner y previnguen en dit cas a ells dits donados si viuran, y si no viuran a llurs hereus o successors universals, o a aquell, o aquells que ells hauran volgutn y ordenat de paraula en testimoni o en altra qualsevon manera. E prometan y juran corporalment y solemptne la present donació y totas y sengles cosas en aquella contengudas haver per fermas, y agradables y aquellas no revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa ni per altra qualsevol causa, o rahó renunciant a qualsevol lley, o dret tal revocació permetent. E la dita Magdalena Juli doncella donataria predita accepta la dita donació per los dits sos pares a ella desobra feta ab los pactes, vincles, y condicions sobredits als quals expressament consent ab referencia de moltas gracias quels en fa.
Item: La dita Magdalena Juli doncella fent estas cosas y lo present matrimoni contractant ab expressió y de voluntat e concentiment de dits sos pares y de altres parents seus, dona, constitueix y aporta en dot, per dot, y en nom de dot seu al dit Francisco Casanovas Deu volent esdevenidor marit seu las ditas 700Ll, caxas y robas sobreditas que per los dits sos pares a ella ab lo precedent capitol de donació li son estadas donadas, paganr promeas ,volent y concentint que lo dit Francisco Casanovas esdevenidor marit seu en virtut de la present constitució dotal demane exigesca, rege, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts o quasi de aquella seus propris fasse durant lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit y altrament en dit cas, lloch y temps de restitució de dot hage lloch ella y los seus hagen y reven la dita sua dot del modo, y manera constará aquella haver rebuda, sens impediment ni co—alguna, Cort, jutge, o persona, pe promet y jura corporalment y solemne la present constitució dotal, y titas y sengles cosas en aquella contingudas haver per fermas, y agradables, y contra aquella o alguna de ellas no fer no venir per alguna causa, o rahó. En virtut del qual jurament ----esser menor de 25 anys, major emperó de 16 anys, renuncio per so al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat, e ingratitut y a tot altre dret, o lley que valer y ajudar li pigues lalrgament.
Item. Lo dit Francisco Casanovas de part y causa ferma sua fa y firma carta dotal y de espoli a la dita Magdalena Julí doncella esdevenidora muller sua, de las ditas 700Ll, caxa y robas, constituidas a ell per ella ab lo persent capitols de matrimoni, en dot, per dot y en nom de dot seu constituidas y aportadas de y per lo qual lin fa de creix, augment o donació per noces de 350Ll las quals dos quantitats de dot y creix que montan juntas forma de 1050Ll li salva y assegura, assigna y consigna en y sobre tots, y sengles bens, y drets seus mobles e immobles haguts y per haver. Volent,y concentint que la dita Madalena Juli doncella esdevenidora muller sua hage, rebe, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix en lo temps de la vida sua natural, ab marit, o sens marit, ab infant y sens infants sens emperó --- ni contradicció alguna de ell ni dels seus, no de alguna Cort, jutge o persona. Lo dit empero creix, augment, o donaciò per noces sie torne y provingue al infant o infants llegitims y naturals que del present matrimoni serpan procreats, als quals en cas de exixtencia de aquells ara per las horas los en fas donació pura, perfeta, simple, e irrevocable ques diu entre vius en ma y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona, per los dits infant, o infants –presents y estipulants. Si emperó tals infant o infants no sobreviurant (lo que Deu no vulla) en tal cas lo dit creix, augment o donacio per noces sie torne y pervingue als dits donadors si vivirá y sino vivirá a son hereu, o successors universal, o aquella o aquells al qual, o als quals haurá volgut disposar, y ordenat de paraulaa en escrits o en altra qualsevol manera. E per attndrer y cumplir totas las cosas sobre ditas en obliga a la dita Magdalena y als seus tots y sengles bens y drets mobles e immobles haguts y per haver, renuncio uant en assó a tot y qualsevol lley o dret que valer y ajudar li guues llargament.
Item: La dita Magdalena Juli doncella tenentse per contenta, pagada y satisfeta de tot lo dich bens paternals, com maternals, part de creix augment, o donació per noces per los dits Joseph y Maria Juli conjuges sos paes a favor de ella, y demes germans seus estipulats en lo tems del contracte del matrimoni de dits sos pares, y generalment en paga y satisfacció de tots y qualsevols altres drets, pogues tenir, y lo competisen en las ditas heretats y bens de dits pare y mare seus, tant per las ditas, com per altras qualsevols causas y rahóns que ver y pensar se pugan ab las ditas 700Ll, caxa y robas sobreditas que per los dits sos pares li fou estadas donadas, y pagar promesas, fent estas cosas en presencia de voluntat, y consentiment de dit Francisco Casanovas, Deu volent esdevenidor marit seu avall concentint. Certiorada plenament de sos drets, de grat y certa sciencia sua per ella, y los seus hereus y successors perpetuament, dona, absol, difinex, y remet als dits Joseph Julí y Maria conjuges,sos pares, y altres resepctive hereus y successors perpetuament, tota part de heretat y llegitimas suas paternals, y maternals, y suplement de aquellas, part de crex augment, o donació per noces, y tots y qualsevols altres drets a ella competents y espectants en las ditas heretats y y bens de dits pare y mare seus, tant per las ditas com per altras qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan. Salves emperño y retes vers si dots vincles, substitucions, substituents y fideicomissos e altres successions ab testament o ab intestat, o si mes dits sos pares donar y dexar los voldran, tot loque venint dits conjuges declarar rebrer, y cobrar la present donació, absolució, y remissió en res no obstant. E vol y concent que la present donació absolució difinició, remissió sie dictada y allegada a tota utilitat de dits Joseph Juli y Maria conjuges sos pares, y dels seus ab totas clausulas y cautelas en semblant posar acostumadas, y ab jurament. E per quant com se ha dit es menor de 25 anys major emperó de 16 anys promet perçó en virtut de dit jurament a ditas cosas no contravenir per rahó de dita sa menor edat, renunciant perçó al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y tots altre dret, y lley que en assó valer, y ajudra li pogués llargament. E lo dit Francesch Casanovas esdevenidor marit de la dita Madalena Julí doncella, a ditas cosas concent com de fetas en presencia de voluntat y concentiment seus expressos.
Finalment. Et ideo nos dictae parter lauantes.
Testes firma oniu praedcito simul formantui et landantium sunt Franciscus Sala sastore civis, et Raymundus Fabretat juvenis magistro domos Barcinonae degens. Paenes me Antonium Cassani notarium.