Saga Bacardí
54334
ESCRITURA DE CAPITALES EN ASEGURAMIENTOS, DADOS POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die XXVI mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXII, Barchinonae.
Semblant seguent, feta, y posada per lo Señor Francesch Roig y Vivas, argenter, per compte del procutador Joan Pau Ferrer de Mataró, sobra efectes, y mercaderias carregadas, o per carregar en junt de vinguda a la present ciutat de Barcelona sobra lo pinco anomenat Sant Anthoni de Padua de port patronejat per dit Señor Joan Pau Ferres o per altra.
E lo mensa lo arrich y perill de la present seguretat del punt, y hora foran dits efectes carregats.
E dura finis y a tant seran descarregats, en terra a bon salvament.
Estan los asseguradors avall escrits, a totas y qualsevols represalias, garataria de procutador, detenció de Señoria y a altras qualsevols casos egoistats, o incogitats justos o injustos, sien. Aixique los asseguradors avall escrits, se posan en lloch de dit assegurat per qualsevol cas succehesca.
Respondrer en vas de dany o perdua lo que de uno bulla a dit Señor.
Testes sunt Anthonius Puigrefagut scriptor et Gabriel Domenech jubenis aurifex dictae agentes.
A 20 per 200
Lo Señor Gerinim Alemany argenter firma apoca de vint pesos de 8 rebuda 84 per esser asegurador en cent per Roig y Vivas.......................................................200P de 8 R.
Lo Señor Dr. Benet Mallar apothecari firma apoca de deu pesos de 8 rebuda per esser assegurador en........................................................................................100P de 8R.
El Señor Miquel Rigalt argenter firma apoca de deu pesos de 8 rebuda 84 per esser assegurador en........................................................................................100P de 8 R.
Paene me Antoniu Cassani notarium.