Saga Bacardí
54344
ESCRITURA DE ACUERDO Y LIMITACIONES A GRAVAND, SOCIO DEL ARRIENDO DE CARNES, ENTRE ELLOS FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Jovis VIII mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCXV.
Nosaltres Francisco Busquets negociant ciutadá de Barcelona, Joseph Milans negociant de la vila de Arenys de Mar Bisbat de Gerona, Esteve Liones, y Francisco Lalana francessos residents en Barcelona, arbitres, arbitradors, y amigables componedors tant per via de dret com de amigable composiciò, ço es nosaltres dits Francisco Busquets, y Joseph Milans per part de Sagimon Milans, negociant, Francisco Roig y Vives argenter, y Melcior Guardia botiguer de tall ciutadans de Barcelona altres dels particips, o interessats en lo arrendament de la provisió de las carns per lo sustento, y abast de las present ciutat, per tems de dos anys que comensaren a correr lo dia setse de Noembre proxim passat, y finirans lo dia quinse de Noembre mil setcents y setse com a administradors de la compañía de dit arrendament junt ab lo infrascrit Nicolas Gravant, elegits y nomenats per los principals interessats en dit arrendament, ab lo acte de caapalació entre ells firmat rebut en poder del notari avall escrit als tres de Desembre proxim passat. Y nosaltres dits Esteve Liones, y Francisco Lalana per part de dit Nicolas Gravant altre dels participants o interessats en dit arrendament elegits, y nomenats ab lo acte de compromis per los sobre nomenats, fet y firmat en poder del notari avall escrit lo dia de ahir, de, y sobre los interessos y pretencións que dit Nicolas Gravand te, en dita compañía, o arrendament, y la dita compañía contra dit Nicolas Gravand en dit nom. Atenten, y considerant, que dit Nicolas Gravand en virtut de la regonexensa, y cessió que feu de lo dit arrendament a favor dell, y de sos companys ab acte rebut en poder del notari avall escrit a tres de Desembre proxim passat, y de la capitulació entre ell y dits sos companys firmada sobrechalendada devia interesar, y esser particip en dit arrendament per tretse parts fetas de dit arrendament, sinquanta sis parts havent empero de fuvenir en dita companya per son capital, la quantitat de tres mil doblas en or, o son valor de comptants, en continent altrament fos totalment exclos de dita compañía sens precehir requesta de paraulam ni en escrits ni poder purgar la mora, ans be fos de tal manera exclos, com si en ella no hagues interessat, ni fos nomenat en los actes de aquella. Attenent també y considerant que ab altre acte rebut en poder de dit, y avall escrit notari a vint y hu de Juny proxim passat, dits Sagimon Milans, Francisco Roig y Vives y Melchior Guardia com a administradors de dita compañía, o arrendament havent dit Nicolas Gravand posat solament a compte de dit son capital en dita compañía. La quantitat de set mil quatrecentas vint y nou lliuras dos sous y dos exi que se trobava davent y faltava per lo cumpliment de son capital la quantitat de nou mil tres centas setanta lliuras, disset sous, y deu fent empero estas cosas sens prejudici de dit acte de capitulacio, y del convingut ab aquell, y ab animo de no alterar sosa alguna, ans be de poder, en vales, sempre quels aparegyes vingueren bem se acontentaren que dit Nicolas Gravand pagas ditas nou mil trescentas setanta lliures disset sous, y deu per lo cumpliment de dit son capital de tres mil doblas fins lo dia viyt del present, y corrent mes de Setembre ab expressa declaración que en cas de no haver cumplert dit dia en pago, o deposar dita quantitat se entregues esser y haver estat company en dit arrendament, y interesar en aquell solament altre pacte del que les hores se trobaria tenir per son capital en dita compañía, axique passat dit termini restas privat de furnir major quantitat de capital en dita compañía de la que les hores se trobaria tenirhi sens haver de precibir requesta ni altre diligencia alguna juducual ni extrajudicial. Attenent axi matexix, y considerant que dit Nicolas Gravand dit dia vuyt del corrent mes de Setembre se trobava y vuy se troba solament tenir de capital en dita compañía la quantitat de mil y vuytcentas doblas axi que en virtut del propdit acte sols podría interesar en dita compañía al respecte de dita quant y no mes, emperó considerant diffrerents rahons a nosaltres ponderadas axi per part de dita compañía com de dit Gravand, desitjant la quietut de tots, y evitant molts inconvenients, que de no compondrerse estas materias se porian ocasionar a dita compañía a dit Gravand, usant de poder a nosaltres com ab dit acte de compromis. Diem, declarem, arbitram sentenciam que dit Nicolas Gravand en consideració de tenir furdat en dita compañía a compte de son capital la quantitat de mil y vuyt centas doblas y no mes interessia en dita compañía, y se entrega sols haver interessat en aquella per onse parts, axi com en virtut de dita regoneixenxa y dey furnit ditas tres mil doblas enterament devia interesar per tretse parts dint las restants dos parts a favor de dita compañía. Y axi mateix quant ab lo dit acte de capitalació dit Nicolas Gravand junt ab dits Sagimon Milans, Francesch Roig y Vives, y Melcior Guardia foren nomenats per adminostradors de dita compañía, o arrendament, alegaren per evitar los disturbis y dissencións, se porian suscitar en graves danys, y prejudici de dita compañía y de dit Gravand, que perque dit Nicolas Gravand se hage de absenir de dita administración renunciant, y cedint tota la facultat, y poder que li fonch donada, y conferida per administrar dita compañía ab lo dit acte de capitulació a favor de mi dit Esteve Liones, confiant que dita compañía aprobará dita nominació per los beneficis se espera ne conseguirá,. Y pera que conste en tot temps fen la present declaración requirint al notari avall escrit ne lleves acte publich, y de ell done copia autentica, y fer fee, aquí la demanará.
Testes sunt Antonius Duran mercator, et Josephi Raig aurifex cives Barcinonae
Paenes me Paulus Cabrer notarium.

La qual declaración dits dia, y any instant dits arbirtes y arbitradors per mi lo notari avall escrit fonc intimada a dit Nicolas Gravand. La qual ha llohat, aprobat, retificat, y confirnat la dita declaración arbitraament y tot lo en ella comtengut y per son consentiment essent presents per testimonis Joseph Bellfort pages de la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bisbat y territorio de Barcelona y Pau Gobri pentiner ciutadá de Barcelona.

E aixi mateix a disset de dits mes y any instant dits arbitres y arbitradors per mi dit y avall escrit notari fonch intimada dita declaración a dits Sagimon Milans, Francesch Roig y Vives, y Melchior Guardia los quals en nom de dita compañía han llohat, aprobat, tatificat y confirmat dita declaración y arbitrament y tot lo en ella contengut y prestat son consentiment, essent presents per testimonis Anton Duran y Francisco Cabirol mercaders ciutadans de Barcelona.