Saga Bacardí
54351
ESCRITURA DE AJUSTE DEL CAPITAL QUE TIENE PUESTO EN LA MERCANTIL DEL ARRIENDO DE CARNES GRAVAND, ACTUA FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Veneris XIV mensis Septembris anno a Nativitate Domini MDCCXV.
Nosaltres Francisco Busquets negociant, ciutadá de Barcelona, Joseph Milans negociant de la vila de Arenys de Mar Bisbat de Gerona, Esteve Liones y Francisco Lalana, francessos residint en Barcelona arbitres, arbitradors, y amigables componedors tan en via de dret com de amigable composició, ço es nosaltres dits Francisco Busquets, y Joseph Milans per part de Sagimon Milans negociant, Francesch Roig y Vives argenter, y Melcior Guardia botiguer de tall, ciutadans de Barcelona, altres dels particips, o interesats en lo arrendament de la provisió de las carns per lo sustento, y abast de la present ciutat per temps de dos anys que comensaren a correr lo dia setse de Noembre proxim passat, y finiran lo dia quinse de Noembre mil setcents setse, com a administradors de la compañía de dit arrendament, junt ab lo infrascrit Nicolas Gravand, elegits y nomenats per los principals interessats en dit arrendament ab lo acte de capitulació entre ells firmat rebut en poder del notari avall escrits a tres de Desembre proxim passat. Y nosaltres dits Esteve Liones y Francisco Ladana per part de dit Nicolas Gravand altre dels parcicips expressats en dit arrendament elegits, y nomenats ab lo acte de compromis per los sobre nomenats fet, y firmat en poder del ntoari avall escrit lo dia de ahir. De y sobre los interessos, y pretencions que dit Nicolas Gravand te, en dita compañía o arrendament, y la dita compañía contra dit Nicolas Gravand, en dit nom atenten, y considerarant que dit Nicolas Gravand, en virtut de las regonexensas y cessió que fas de dita-------------------favor de ell, y de sos companys en acte rebut en poder del notari avall escrit en tres de Desembre proxim passat y de las capitulacions nostres dels dits sos companys firmada sobre------------- interessar, y esser particip en dit arrendament per tretsa parts fetas de dit arrendament, sinquanta sis parts havent empero de fundir en en dita compañía per son capital la quantitat de tres mil doblas en or, a son valor de capitals en continent altrament com fet totalment exclos de dita compañía sens posehir requesta de paraula, ni en escrits ni podrán purgar la manu----------com si en ella no hagues interessat ni fos nomenat los actes de aquellas.
Attenent També, y considerant que als altres actes rebuts en poder de dit y avall escrit notari a vint y hu de Juny proxim passat dits Sagimon Milans, Francesch Roig y Vives, Melcior Guardia com a administradors de dita compañía o en condament hagent dit Nicolas Gravant posat sotadient a compte de dit son capital en dita compañía, la quantitat de set mil quatre centas vint y nou lliuras dos sous y dos axi que se trobava davent y faltava per lo cumpliment de son capital la quantitat de nou mil trescentas setanta lliuras disset sous, y deu fent empero estas cosas sens prejudici de dit acte de capitulacio, y del contengut ab aquell. Y ab animo de no alterar cosa alguna com a de podersen valer sempre quels aparegues vingueren be, y se acontentare que dit Nicolas Gravand pagas ditas nou mil trescentas setanta lliuras disset sous y deu per lo cumpliment de dit son capital de tres mil doblas fins lo dia vuyt del present y corrent de Setembre ab expressa declaración que en cas de no haver cumplert dit dia en paga o de posar dita quantitat se entengues esser y haver estat company en dit arrendament, e interesar en aquella solament al respecte al qual los demes se trobaria tenir per son capital en dita compañía, axi que passat dit termini restas privat de furnir major quantitat de capital en dita compañía de de la quales hores se trobaria obtenihi sens haver de procehir regresta ni altre diligencia alguna judicial y extrajudicial.
Attenent axi mateis, y considerant aixi mateix, y considerant que dit Nicolas Gravand dit dia vuyt del corrent mes de Setembre se trobava y vuy se troba solament tenir de capital en dita compañía la quantitat de mil y vuytcentas doblas axi que en virtut del prop dit acte sols podría interesar en dita compañía al respecte de dita quantiitat y no mes, emperó considerant differents rahons a nosaltres ponderadas axi per pacte de dita compañía com de dit Gravand destijant la quietut de tots y evitar moltes inconvenients, que de no eo pendrerse estas materias se ponían ocasionar a dita compañía, y a dit Gravand, usant de poder a nosaltres concedit ab dit acte de compromis. Diem, declarem, arbitram, sentenciam que dit Nicolas Gravand en consideració de tener firnidas en dita compañía a compte de son capital la quantitat de mil y vuytcentas doblas, y no mes interessia en dita compañía, y se entenga y haver intervenint en aquella per onse parts axi com en virtut de dita regonexensa hage fundit ditas tres mil doblas enterament devia interesar per tretse parts dins las restants dos parts a favor de dita compañía. Y axi mateix per quant ab lo dit acte de capitulació dit Nocilas Gravand junt ab Sagimon Milans, Francesch Roig y Vives, Melcior Guardia, nomenat per administrador de dita compañía, o arrendament, que per evitar los disturbis, y dissencions se porian suscitar en grave dany, y prejudici de dita compañía y dit Gravand, que perço dit Nicolas Gravand se hage de abstenir de dita administración renunciant y cedint tota la facultat, y poder que li fonch donada y conferida per administrar dita compañía ab lo dit acte de capitulació a favor de mi dit Esteve Liones confiant que dita compañía aprobará dita nominació per los beneficis se espera ne conseguirá. Y peraque conste en tot temps, fem la present declaración requirint al notari avall escrit ne lleve acte publich, y de ell done copia autentica, y se fassen a qui la demanará.
Testes sunt Antonius Duran mercator, et Josephus Ray aurifex cives Barcinonae.
La qual declaración dits dia, y any instant dits arbitres, y arbitradors per lo notari avall escrit fonc intimada a dit Nicolas Gravand. Lo qual llohat, aprobat, ratificat, y confirmat la sobre dita declaración, y arbitrament y tot lo en ella contengut, y prestat son consentiment essent presents per testimonis Joseph Belefort pages de la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bisbat y territorio de Barcelona y Pau Hombau pentiner ciutadá de Barcelona.
E aixi mateix a disset de dits mes y any instant dits arbitres, y arbitradors per mi dit, y avall escrit notari fonch intimadas dita declaración a dits Sagimon Milans, Francesch Roig y Vives, y Melcior Guardia los quals en nom de dita compañía han llohat, aprobat, ratificat, y confirmat dita declaración y arbitrament, y tot lo en ella contengut y prestat son consentiment.essent presents per testimonis Anton Duran y Francisco Cabirol mercaders ciutadans de Barcelona.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.