Saga Bacardí
54621
ESCRITURA DE PAGO DE CANTIDAD A LOS MALLA, POR LOS HEREDEROS DE RAMON ROIG Y VIVES.


Eularia Malla viuda de Miquel Malla jove former en Barcelona habitant, de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch a Maria Theresa Roig y Gelabert viuda de Francesch Roig y Vives argenter ciutadá de Barcelona com a usufructuaria de la meitat dels bens que foren de dit difunt son marit, al Dr. Joseph Roig y Gelabert domiciliat en esta ciudat, com a usufructuaria de la meitat dels bens que foren de dit difunt son marit, al Dr. Joseph Roig y Gelabert domiciliat en esta ciutat, y a Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat de Barcelona com a hereus universals per iguals parts de dit difunt Francesch Roig y Vives, son pare y avi respective, lo qual fou hereu unuversal del Dr. Ramon Roig y Vives Pbre. Son germá, absent, y per ells al notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats, me han donat y pagat vint y sinch lliuras barcelonesa y son per la paga cessa en lo rpesent any de aquellas semblants vin ty sinch lliuras annuals, que dit Dr. Ramon Roig ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Barthomeu Cerveró difunt notari publich de número de Barcelona a vint y set Juny mil setcents trenta vuyt, disposá haberme de donar y pagar dit Francesch Roig y Vuves durant ma vida natural. Per o que renunciant a la exceptió de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, y lley que sia a mon favor, en testimoni de veritat li firmo la present apoca en Barcelona a vuyt dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta vuyt, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publicu de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escribent habitant en la mateixa ciutat.
Per la confitent, que diu no saber de escriurer firma de sa voluntat, Joseph Ponsico altre dels testimonis.
En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a la confitent, y que per ella firmá altre dels testimonis.