Saga Bacardí
54628
ESCRITURA DE ENTREGA DEJADA POR FRANCISCO ROIG HACIA LOS MATAS, ENTREGADO MARIA TERESA GELABERT.


Maria Francisca Matas, y Casas muller de Francisco Matas argenter, ciutadá de Barcelona filla llegitima, y natural de Jaume Casas adroguer ciutadá de Barcelona vivint, y de Maria Casas y Batlle muller sua difunta, fent estas cosas en presencia de voluntat, y consentiment de dit mon marit. De mon grat y certa sieicia confesso, y regonech, a Maria Theresa Roig y Gelabert viuda de Francesch Roig y Viver, argenter ciutadá de Barcelona com a usufructuaria de la mitat dels bens que foren de dit difunt son marit, y Miquel Alegre y Roig, ciutadá de Barcelona, y al Dr. Joseph Roig y Gelabert domiciliat en esta ciutat, com a hereus universals per iguals parts de dit difunt Francesch Roig y Vives son avi, y pare respective absents, y per ells lo notari baix firmat present y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet, a mas voluntats me han donat, y pagat vint y sinch lliuras barcelonesas per semblants que dit difunt Francesch Roig y Vives ab son ultim testament que feu, y firmá en poder del notari baix firmat a vint Abril mil setcents quaranta nou me deixá, y llegá en temps, y per ma collocació en matrimoni carnal, o espiritual per una vegad tantsolament. Per lo que renunciant, a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, o lley que sia, a mon favor li firmo la present apoca. Y present jo dit Francisco Matas concento a las preditas cosas per dita muller mia, sobre fetas, com a fetas en ma presentia, y de mon concentiment, y voluntat. En testimoni de las quals cosas aixis ho otorgam en Barcelona, a vint y quatre dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents cinquanta nou. Essent presents per testimonis Joseph Antopn Fochs escrivent, y Anton Sauri jove argenter en Barcelona habitants.
Per la confitent que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Joseph Anton Fohs altre dels testimonis.
Francisco Matas, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a dits conjuges Matas, y que per la confitent ha firmat un dels testimonis.