Saga Bacardí
54667
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JUAN PUJOL Y SIÓ Y FRANCISCA CASANOVAS Y ROIG.


Die XXX mensis Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXXXVII.
In Dei nomine noverint universi. Quod nos intra menionatae partes. Gratis, et ex nostra certa scientia confitemus, et recognocimus una nostri alteri, et nobis ad invicem et vicisim. Quod ratione matrimony inferius mentionandi, fuerunt inter nos, et alios infros conventa, firmata, et jurata capitula, et pacta sequentia.
En nom de Nostre Señor Deu Jesu-Christ y de la Gloriosa e humil sempre Verge maria mare sua, y Señora nostra sie, Amen.
Tractat es estat y mitjensant la gracia del Esperit Sant concordat que matrimoni sie fet per y entre Joan Pujol menor de dies, jove adroguer en Barcelona habitant, fill legitim y natural de Joan Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, y de la Señora Maria Theresa Pujol y Sió difuncta muller sua de una part. Y la Señora Francisca Casanovas doncella, filla legitima, y natural de Anton Casanovas botiguer de panyos, ciutadá de Barcelona, y de la Señora Eularia Casanovas y Roig conjuges vivint de part altra. Per rahó del qual matrimoni per y entre ditas parts (Deu volent) fehedor son estat fets, pactats, firmats y jurats los capitols y pactes avvall escrits y seguents.
Primerament lo dic Joan Pujol pare del dit Joan Pujol menor per lo molt añor paternal que te y aporta vers lo dit son fill, y per favor, y contemplació del present matrimoni, que de sa voluntat y concentiment fa, y contracta, eo fer y contractar deu ab la dita Señora Francisca Casanovas (Deu volent) esdevenidora muller sua, en paga es a saber, y total satisfacció de sa legitima paterna, part de creix, augment, o donació per noces a favor de ell, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, y generalment en paga, y satisfacció de qualsevol altres drets a ell pertanyents, y espectants en la heretat, y bens de dit son pare tant per las ditas,c om per altres qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan. De son grat y certa siencia, per donació es a saber pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius, dona y per titol de dita donació atorga, y concent al dit Joan Pujol menor de dias, son fill com a ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament tres milia lliuras moneda barcelonesa de las quals sdit son fill, y donatari puga fer y disposar a sas liberas voluntats, y aquellas promet pagar y satisfer sempre y quant aparexerá a dit son fill y donatari, y no res menys promet a dit Joan Pujol son fill, y donatari que tant quant ell, y dita Señora Francisca sa esdevenidora muller ciciran en sa casa y compañía, prestará a ells y a llurs fills, y familia tots los aliments a la vida humana necessaris de menjar y beurer, calsar, y vestir, axi en sanitat, com en malaltia pagant metges, cirurgians, y medicinas, y demes necesari be y degudament, sens poder pretendrer cosa alguna de dits esdevenidors conjuges per rahó de dits aliments, treballant empero los dits conjuges esdevenidors, fills familia llur a ota utilitat, y aument de ell dit donador, y de sa casa. Y las ditas cosas attendrer y cumplir promet sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas, y ab obligació de tots y sengles bens, y drets seus mobles e immobles haguts y per haver ab totas renunciacions necessarias,d egudas, y pertanyents. E promet, y jura corporalment, y solemne la present donació y totas y sengles cosas sobreditas tenir sempre per fermas, y agradables, y contra aquellas, ni alguna de ellas no fer, ni venir ni la present donació revocar per rahó de ingratitut, necessitat, o ogensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant quant en assó a tot dret, y lley tal revocació per qualsevol de ditas causas permetent y a tot y qualsevol altre, que valer, y ajudarli pogués llargament. E lo dit Joan Pujol menor de dias donatari predit present, accepta la dita donació per dit son pare a ell feta, ab benament de mans, y refeinent de moltas gracias que lin fa.
Item: Lo dot Anton Casanovas pare de la dita Señora Francisca per lo molt amor paternal, que te, y aport avers la dita filla sua, y per favor, y contemplació de dit son matrimoni, que de sa voluntat, y concentiment fa, y contracta, eo fer, y contractar deu ab lo dit Joan Pujol menor de dies (Deu volent) esdevenidor marit seu, en paga es a saber, y total satisfacció de sas legitimas paterna, y materna, part de creix autment, o donació per noces a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dit sos pares, y generalment en paga y satisfació de qualsevol altres drets a ella pertanyents, y espectants en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells, tant per las ditas, com per altras qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan. De son grat y certa siencia per donació es a saber pura, perfeta, simple, e irrevocable ques diu entre vius, dona y per titol de donació atorga y concent a la dita Señora Francisca Casanovas donsella, filla sua com a ben mereixent, present y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament ab los pactes emperó, vincle y condicions avall escrits, y no sens aquells, tres milia lliuras moneda barcelonesa, y dos bauls novials ab las robas, vestits, y adornos en semblants posar acostumadas, es a saber, dos mil y sinch centas lliuras junt ab dits bauls, robas y vestits en satisfacció y paga de tots los dits drets paternals, y las rstants 500Ll, en satisfacció y paga de tots los dits drets maternals. Las quals cosas li promet donar, pagar, y entregar eo per ella als dits Joan Pujol major, y Joan Pujol menor (Deu volent) esdevenidors sogre y marit seus respective lo die de la celebració de son matrimoni sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions yu despesas y ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles, e immobles haguts y per haver, ab totas renunciacnios necessarias degudas y pertanyents. La dita emperó donació fa lo dit Anton Casanovas a la dita Señora Francisca sa filla axi com millor dir, y entendrer se pot, a sa y bon enteniment de ella, y dels seus, sots tal emperño pacte, vincle y condició, que si la dita Señora Frnacisca sa filla morirá quant que quant ab fills, o liberos, un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas 3000Ll. Bauls, robas y vestits. Si emperó será cas (lo que Deu no vulla) que la dita Señora Francisca sa filla morirá quant que quant sens fits fills, o luiberos un, o mes legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga tant solament testar y altrament a sas liberas voluntats fer de mil y sinch centas lliures, y las restants 1500Ll bauls, robas, y vestits de la manera que venint dit cas se trobaran existir, tornen y pervingan a ell dit donador si viurá, y si no viurá a son hereu o successor universal ab los vincles, gravamens, y condicions ab que succehit haurá o a aquell, o aquells, al qual, o als quls ell haurá volgut, ordenat, o disposat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera. E ab dits pactes, vincles y condició, y no sens aquells promet, y jura corporalment y solemne la present donació y totas y sengles cosas sobreditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas, ni alguna de ellas no fer ni venir, ni la present donació revocar per rahó de ingratitut, necssitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant quant en assó a tot dret y lley tal revocació per qualsevol de ditas causas permetent, y a tot y qualsevol altre que valer y ajudarli pogues llargament. E la dita Señora Francisca donataria predita, present accepta la dita donació per dit son pare a ella feta ab los pactes, vincles, y condicio sobreits, a tot lo que expressament concent ab besament de mans, y referiment de moltas gracias que li fa.
Item: La dita Señora Francisca Casanovas donsella fent aquestas cosas, y lo present matrimoni de voluntat, y concentiment de dits sos pares, y de altres personas de sa parentela, y benevolencia. De son grat y certa sciencia dona, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua als dis Joan Pujol major y Joan Pujol menor de dies pare y fill (Deu volent) esdevenidors sogre y marit seus respective las ditas 3000Ll, bauls, robas, vestits y adornos que per lo dit son pare ab lo antecedent capitol de donació li son estadas donadas, y pagar promesas en lo modo, y forma que en ell se expressa. Volent y concentint que los dits escevenidors sogre, y marit seus respective en virtut de la present constitució dotal demanen, exhigescan, reban, cobren, tingan, y possehescan tota la dita sua dot, y los fruyts, o quasi de aquella seus propris fassan durajt lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, finit emperó lo present matrimoni, y altrament, en tot cas, lloch, y temps que restitució de dot sie, y hage lloch, ella y los seus recobren la dita sua dot sens impediment, ni contradicció alguna de dits sos esdevenidors sogre y marit respective, ni dels seus, ni de alguna Cort, Jutge, o persona. E promet y jura corporalment, y solemne la present constitucíó dotal, y totas y sengles cosas en ella contengudas haver sempre per fermas y agradables, y contra aquellas, ni alguna de ellas no fer, ni venir per qualsevol causa, o rahó. En virtut del qual jurament assereix esser menor de vint y sinch anys, major emperño de --- anys. Y perço renunciant al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y a tot y qualsevol altre dret, y lley, que valer y ajudarli pogués llargament.
Item: Los dits Joan Pujol major de dias y Joan Pujol menor pare y fill (Deu volent) esdevenidors sogre, y marit respective de la dita Señora Francisca donsella. De son grat, y certa siencia, fan y firman carta dotal, y de espoli a la dita Señora Francisca Casanovas llur nora y muller respective esdevenidora de las ditas 3000Ll. bauls, robas, vestits, y adornos que ab lo precedent capitol de constitució dotal los ha constituhit, y aportat en dot, per dot y en nom de dot será. De y per las quals per pacte expres entre ditas parts convingut, li fan creix, augment, o donació per noces de mil y sinch centas lliuras barceloensas, las quals dos quantitas de dot, y creix que juntas prenen suma de 4500Ll li salvan, y asseguran, assignan y consignan en y sobre tots, y sengles bens y drets llurs universals y del altre dels dos assolas mobles, e immobles haguts y per haver. Prometent la dita dot y creix restituhir, y tornar, pagar y satisfer sempre y en tot cas que restitució de dot y solució de creix sien y hagen lloch, sens dilació, ni escusa alguna, ab rstitució y esmena de tots danys, ineressos, y despesas. Volent y concentint que la dita Señora Francisca esdevenidora nora y muller llur respective hage, reba, tinga, y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural ab marit y sens marit, ab infant, sens impediment ni contradiccio alguna de dits sos esdevenidors sogre y marit resepctive, ni dls seus, ni de alguna cort, jutge, o persona, lo die empero del obit de dita Señora Francisca la dita sua dot seguesca los pactes, y vincles ab que li pertany, y lo dit creix, y augment, o donació per noces sie y pervinga al infant o infants legitims y naturals qui del present matrimoni seran procreats, als quals en cas de existencia de aquells ara per las horas las en fan donació pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius en ma y poder dels notris dels presents capitols com a publicas personas per los dits infants naxedors rebent, acceptant y estipulant, si emperó tals infant, o infants no ho sobreviurán (lo que Deu no vulla) en tal cas lo dit creix, augment, o donació per noces torne, y pervinga a ells, dits donadors si a les hores viurán, y si no viuran a sos hereus, o successors universals ab los vincles, gravamens, y condicions ab que succehit hauran, o aquell, o aquells, al qual o als quals ells hauran volgut, ordenat, o disposat entre vius, o en llur ultima voluntat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y per attendrer, y cumplir totas las sobreditas cosas obligan a la dita Señora Francisca y als seus tots y sengles bens y drets llurs universalss y del altre de ells assolas mobles, e immobles, haguts y per haver, renunciant quant en assó al benefici de novas constitucions, epistola del divo Adriá, y Consuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que assolas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar los pogues llargament y ab jurament. Y per quant lo dit Joan Pujol menor, es menor de 25 aanys, major empero de --- anys. Renuncia perço al benefici de sa menor edat, lessió, facilitat, e ignorancia, y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar li pogues llargtament.
Item: La dita Señora Francisca Casanovas donsella tenintse per contenta pagada, y satisfeta de tots sos drets de legitima suas paterna, y materna, part de vreix, y demes drets a ella pertanyents, y espectant en las heretats y bens de dits sos pares, y del altre de ells ab las ditas 300Ll, bauls, robas, vestits y adornos que per lo dit son pare li son estadas donadas, y pagar promesas. Gent emperó estas cosas en presencia de voluntat, y concentiment de dit son esdevenidor marit avall concentinjt. De son grat, y certa siencia, dona, absol, diffineix, remet, y renuncia, cedeix, transfereix, y transporta a dit Anton Casanovas son pare y als seus tota es a saber part de heretat, y legitimas suas paterna, y materna, y suplement de aquellas, part de creix, augment, o donació per noces, y generalment tots y qualsevols altres drets a ella pertanyents, y espectants en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir y pensar se pugan, salvas emperó y vers si sens reserva, tots vincles, institucions, substitucions, y fideicomissos a son favor apposats, successions ab testament, o ab intestat esdevenidoras y mes si dits sos pares, o lo altre de ells dexar y donar li voldran, ab testament, entre vius, o en altra qualsevol manera, las quals cosas pugan ella y los seus demanar, cobrar, y haver venint son cas, la present donació, ab solució, diffinició, remissió, y renunciació en res no obstant, la qual vol, y concent que sie dictada, y ordenada ab totas clausulas necessarias, y en semblants actes posar acostumadas a tota caució y seguretat de dit son pare, y dels seus. Prometent, y jurant la present donació y renunciació, y demes cosas sobre ditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni en quant saben a donació revocar per alguna causa o rahó, renunciant a qualsevol lley, o dret que valer, y ajudarli pogues y al benefici de dita sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y a tot y qualsevol altre que valer y ajurad li pogués, y axis ho firma llargament. Y lo dit Joan Pujol menor de dies a ditas cosas per dita Señora Francisca esdevenidora muller sua fetas, consent, com a fetas en sa presencia, y de sa voluntat y concentiment.
Finalment, volen las ditas parts que de dits capitols, y qualsevol de aquells en sien fetas per los notaris avall escrits tantas copias quantas demanadas en seran per aquells que ho pretendran tenir interes- Et ideo nos dictae partes laudantes, et approbantes presenta pacta seu capitula, et omnia in illis, et quilibet corum contenta convenimus, et promittimus ad invicem ex attendere, complere, et observare pro ut in ipus, et corum quolibet declaratur, et sub eisdem obligationibus, renuntiationibus, et clausulis in ipsis respective quibus refertur, expressis. Actum Barchinonae die praenotati.
Testes hujus nei sunt Berardus Capmany sartor civis Barchinona, et Bruno Peremas juvenis lintearius Barchinonae degents.
Paene me Michaelis Cabrer notarium.