Saga Bacardí
54696
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE ASEGURAR MERCANCIA NAVAL, HACIA GLORIÁ, POR TURULL, Y ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Die Veneris prima mensis Marty anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIII.
Bernat Gloriá comerciant, ciutadá de Barcelona, confessa, y en veritat regoneix a Anton Casanovas botiguer de panys, ciutadá de Barcelona, y a Joseph Turull negociant en Barcelona habitant, encaraque absent. Que en diner de comptant realment, y de fet, en presencia del notari y testimoni avall escrits per mans de tercera persona, li han donat, y pagat trescentas vuit lliuras barcelonesas, ço es dit Anton Casanovas cent sexanta vuyt lliuras, y dit Joseph Turull las restants cent quaranta lliuras, y son per restitució de igual quantitat, que respectivament asseguren dits Casanovas y Turull sobre efectes per dit Gloriá carregats per compta de Angel Maria Gallera de Genova en lo port de la present ciutat, sobre la balandra anomenada “Nostra Señora del Rosari” de port, mil y setcents quintars poch mes o menos, patronegat per Lluis Antoni de nació francés natural de la vila de Mastega, per aportar, y navegar del dit port de la present ciutat al de la de Genova, a consignar segons constaria de la polixxa de cert regament, y de dita respective quantitat prometeren respondrer, entre de danys, o perdua dits Casanovas y Turull a dit Bernat Gloriá com de tot lo sobredit apar ab lo acte de dita seguretat, rebut en poder del ntoari avall escrit a vint y nou Noembre mil setcents quaranta dos, lo cas de la qual restitució ha vingut, per haverlo die divuyt del mes de Janer prop passat, lo capitá Juanito del vaxell de guerra Inglés anomenat la fera, a distancia de quinse millas a poca diferencia del port de esta ciutat, encontrat la dita balandra, y habentli fet aprehensió de dits efectes assegurats, com de tot apar ab la informació judicial, referida, a instancia de dit Patro Lluis Antoni en lo tribunal de la Llotja del Mar de la present ciutat, a vint y sinch de dit mes de Janer, per lo que en testimoni de veritat fa firma la present apoca. Actum utsupra.
Testes sunt Sebastianus Prats notario publicus de número Barcinonae, et Josephus Valldejulí scriptor Barcinonae degens.
Paenes me Michaelis Cabrer notarium.