Saga Bacardí
54717
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE JOAN PUJOL.


Die XXX mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVI.
En nom de Deu sie amen. Jo Joan Pujol adroguer ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Anton Pujol parayre de la vila de Centellas, Bistat de Vich y de Maria primera muller sua difunts, estant en lo llit detingut de malaltia corporal de la qual temo morir, sa emperó per la gracia de Deu, de enteniment y ab ma integra memoria y ferma paraula,volent disposar dels bens que Nostre Señor me ha encomanat fas lo present meu testament, ultima voluntat mia, en y ab lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament executors a Joan Pujol y Sió adroguer, ciutadá de Barcelona, y a Francisca conjuges, fill y nora meus, a Eularia Vinyals viuda de Felix Vinyals Secretari de la Inquisició de la present ciutat filla mia, a Pau Pujol adroguer, Francisco Pujol argenter, Joan Pujol y Estrada adroguer mos germans de part de pare, ciutadans de Barcelona a Agustí Cabanas adroguer y a Eularia Cabanas y Sió conjuges mos cunyats als quals y a la major part y a cada hi de ells en absencia nolencia, o defecte dels altres dono ple poder y facultat de cumplir y executar lo present meu testament, conforme en ell trobaran escrit y per mi avall ordenat.
Primerament.= Fiat ut in fol 97 retro usque.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en mon vas construhit en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, la qual sepultura vull me sie feta de Beneficiat ab sis coves y dotse atxas y que per ella segastia lo necessari de mos bens
Item: Vull y man que en continent mono bit seguit, o lo mes prest será posible per salut y repos de la mia anima y dels de ma obligació sien ditas y celebradas mil y sinch centas missas de caritat sis sous quiscuna es a saber, doscentas en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar. Cent en la Iglesia de Sant Sebastiá de Clerigos menors, altras cent en la Iglesia de Nostra Señora de la Mercé, altras cent en la Iglesia del Convent de Sant Francesch, altras cent en la Iglesia de P.P. Capitxins, altras cent en la Iglesia de Nostra Señora del Cerme, altras cent en la Iglesia de Santa Catarina Marthir, totas ditas Iglesias de la present ciutat y las restants set centas missas en la Iglesia y per los Sacerdots apareixará a dits mos marmessors.
Item: Deix y llego al Hispital General de Santa Creu de la present ciutat per subvencio dels pobres malalts de aquell quinse lliuras barcelonesas per una vegada solament.
Item: Deux y llego al Hispital de Misericordia y al de Infants Orfans de la present ciutat per sobvenció de dits Hospitals sinch lliuras barcelonesas a cada un dels dos per una vegada solament.
Item: Deix y llego a Eularia Pujol y Banyeras doncella, neboda mia que está en ma casa per lo be que me ha servit a mes de sa soldada, cent lliuras barcelonesas, las quals vull li sien donadas y pagadas en temps y cas de sa collocació en matrimoni, de las quals vingut dit cas puga disposar a sas voluntats. Si emperó dica Eularia morirá abans de esser en matrimoni collocada, en est cas sie nullo lo present llegat.
Tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles haguts y per haver noms, veus, drets, forças y accions mias universals ahont se vulla que sien, y en qualsevol genero o especie concistescan y que a mi me pertanyen y espectan, pertanyer y espectar podan ara y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols noms, drets, titols, causas y rahons que dir y pensar se pugan, deix y atorch a dit Joan Pujol y Sió adroguer mon fill, instituhint dit Joan mon fill a mi hereu universal si lo die de mon obit viurá y a mi hereu esser voldrá, si emperó lo dit mon fill lo die de mono bit no viurá, o viurá mes a mi hereu no será perque no voldrá, o no podrá o hereu meu será mes morirá quant que quant sens fills, o liberos un, o mes mascles o fembras de legitim y carnal matrimoni procreats o ab tals ningun de ells pervindrá a edat perfeta de poder fer testament, en dits casos y quiscu de aquells a dit Joan mon fill substituesch en lo qual cas de morir sens dits fills que arribian a dita edat puga dit Joan mon fill a mes del que li tinch assenyalat ab sos capitols matrimonials, fer y disposar a sas liberas voluntats de dos mil lliuras barcelonesas, las quals li cedescan en paga de tots y qualsevols drets li pugan competir en ma heretat y bens, y en los demes bens meus hereva mia universal instituesch a dita Eularia Vinyals filla mia, instituhint dita Eularia filla mia a mi hereva universal si a les hores viurá y a mi ereva esser voldrá ab gravamen emperó y condiciò que entre vius o en sa ultima voluntat haja de disposar de dits mos bens a favor de sos fills, o fillas o liberos de aquells de legitim y carnal matrimoni procreats fentlos las parts iguals, o desiguals dexantho tot a un y res als altres conforme li apareixarça y ab los gravamens y condicions que ben fistos li serán, si emperó dita Eularia filla mia a les hores no viurá, o viurá mes a mi hereva no será perque no voldrá, o ni podrá o hereva mia será mes morirá quant que quant sens fills, o liberos un, o mes mascles o fembras de legitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals ningun dels quals pervindrá a edat perfeta de poder fer testament en dits casos y quiscun de aquells a dita Eularia filla mia substituesch en lo qual cas de morir dita Eularia ma filla sens dits fills que arriban a dita edat, puga dita filla mia disposar y a sas liberas voluntats fer no sols de la quantitat de dos mil lliuras barcelonesas, si també de tot lo que li tinch donat ab sos capitols matrimonials, per quant en tal cas li absolch lo pacte revercional apposat en dits sos capitols, y en los demes bens meus hereu meu unirsal instituesch a Nostre Señor Deu y a la mia anima, volent que de tots mos bens sien fetas quatre parts iguals la una de las quals sie aplicada al Hospital General de Santa Creu de la present ciutat per subvenció dels pobres malalts de aquell, la altra quarta part de mos bens sie convertida en celebració de missas de caritat sis sous quiscuna en las Iglesias y per los Sacerdots apareixará a dits mos marmessors, y las restants dos quartas parts de mos bens vull sien aplicadas per fundacions de missas y aniversaris en las Iglesias del modo y forma apareixaráq a dits mos marmessors, Y declarant ma voluntat dich y declaro que en cas de esser premort lo un o altre de dits mos fills en lo temps de tenir lloch la successió de mos bens en llur favor, havent deixat y sobrevivint fills, o liberos un o mes mascles, o fembras de legitim y carnal matrimoni procreats algun dels quals arribará a edat perfeta de poder fer testament, en tal cas succehescan en mos bens los fills o liberos del tal premort ab lo modo y forma ab que succehit hauran a aquell, volent que esta clausula per conjectura alguna de dret, no induesca fideicomis ni vocació a favor dels fills, o liberos de dit Joan si sols providencia en lo dit cas de premoriencia per quant vull, que dit Joan fill meu, en cas de morir, deixant fills, o liberos que arribian a dita edat, puga ligerament disposar de mos bens.
Revocant, cassant y anullant ab lo present meu testament, especialmente lo que fiu en poder del difunct Francisco Duran notari publich de Barcelona als vint y sinch de Agost de mil setcents y catorce, y generalment tots y qualsevols altres testaments.= Fiat ut in fol 117 usque.
Fet fonch y firmat lo present meu testament, ultima voluntat mia en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als trenta diez del mes de Abril any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesú-Christ de mil setcents quaranta sis. Se+nyal de mi Joan Pujol testador demunt dit qui lo present meu testament volintat mia lloho, aprobó, ratifico y confirmo.
Testimonis cridats y per boca propria de dit testador pregats a la firma del present seu testament. Son lo Rnt. Jaume Pujalt Pbre. en la Parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, Beneficiat y Joan Santias adroguer de la vila de Arenys Bisbat de Gerona en Barcelona residint.
Paene me Antoniu Duran et Quatracasas notario.

Noverint universo quod cum Joannes Pujol aromatarius Barcinone civis suum condiderit testamentum paenes me Antonius Duran et Quatracasas notario infrum trigésima die Aprilis anni millessimi septingentessimi quadragessimi sexti, et postea animam suam reddiderit creatori, ejus que cadáver jam Ecclesiae sepulturae fuerit traditum hinc est quod duodecima die mensis May ejusdem anni suptum suum testamentum ad instantias manumisor in illo nominatorum fuit per me dictu et infrus notario lectum, et publicatu intus domos ubi ipse testator habitabat sitas in presenti civitate Barcinone in vico vocato de Moncada. De quibus dicti manumissores requisiverunt intersit quae fuerunt acta Barcinone sub die mense, et anno proxime, dictis presente me dicto et infro notario et presentibus pro testibus Josepho Godayol theologiae professore et Mauricio Cabrera gramaticae studente Barcinone comorantibus ad praemissa vocatis et assumptis.