Saga Bacardí
54775
ESCRITURA DE ASEGURAR MERCANCIAS Y CANTIDAD SOBRE EL BUQUE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Die Lunae XXI mensis Decembris anno a Nativitate Domini MDCCL.
Seguretat segons forma de las Novas ordinacions del Consulat de la Llotja del Mar de la present ciutat de Barcelona, feta y firmada per Francesci Puig armer ciutadá de Barcelona sobre effectes per ell carregats en lo Port de la present ciutat sobre la barca nomenada lo Sant EcceHomo, y Nostra Señora del Carme patronejada per lo Patro Francesch Roure de la vila de Canet de mar Bisbat de Barcelona e per altre qualsevol sia patronejada, per aportar, y navegar (Deu volent) del Port de la present ciutat a la Badia de la ciutat de Cadiz a consignar segons constará de la polissa de Carregament havent de fer escala en lo Port de Salou per carregar part del carregament. Comensa a correr lo risch, y perill de la present seguretat del dia present y hora, que la dita barca se fará a la vela del port de la present, tot per lo referit viatge.
Y dura fins y a tant que la dita barca será arribada en la badia de Cádiz, y haurá descarregat en terra dits efectes a bon salvament. E tant lo assegurador avall escrit a totas repressalias, baraterias y patró, detenció de Sñoria, y altres qualsevols casos pensats, o no pensats, justos, o injustos, axique lo assegurador avall escrit se pren en lloch de dit assegurat per qualsevol cas succehesca.
Respondrer en cas de dany, o perdua (lo que Deu no vulla) a dit Francesch Puig.
A rahó 5%
Lo Señor Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona per dos mil pessas de vuyt a rahó una lliura vuyt sous barcelonesos quiscuna assegura, firma apoca de cent pessas de vuyt rebuddas compresas.................................................................................................100P.
Testes sunt Paulus Miarons, et Hipolitus Martí juvenis botigueri pannorum Barcinonae degentes.
Paenes me Sebastianum Prats notarium.