Saga Bacardí
54779
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE TERESA CANTALLOPS Y BALLESTER.


En nom de Deu sia, amen. Jo Theresa Smandia y Cantallops vidua del Magnifich Joseph Snandia ciutadá honrat de Barcelona, filla llegitima y natural de Salvador Cantallops comerciant de la ciutat de Mataró difunt y de la Señora Theresa Cantallops y Ballester viuda de aquell vivint. Estant en lo llit detinguda de malantia corporal, emperó ab mon bo enteniment, sana e ingetra memoria y ferma paraula,v olent disposar de mos bens fas, y odreno mon derrer testament, ultima voluntat mia. En y ab lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament executors a dita Señora Theresa Cantallops y Ballester mia mare, Feliph Smandia y Cantallops , Maria Rosa Smandia y Cantallops mos fills, Joseph Cantallops y Ballester comerciant de dita ciutat de Mataró mon germá, Theresa Cantallops y Venol muller sua, y cuñada mia, Maria Pi y Cantallops viuda de Joseph Pi botiguer de la ciutat de Barcelona ma germana, Rafel Vidal notari real y causidich, ciutadá de Barcelona, Agnes Vidal y Cantallops conjuges, Coloma Cantallops doncella, Anton Llobet notari real y causidich ciutadá de Barcelona, Pau Robert y Cantallops conjuges cuñats, y germanas respective meus, Joseph Matheu y Corbera Regidor perpetuo de la referida ciutat de Mataró, Maria Matheu y Smandia conjuges, Gabriel Casanovas corredor de orella, ciutadá de Barcelona, y Josepha Casanovas y Smandia conjuges mos cuñats, dels quals, y a la major part de ells dono ple poder, y facultat de cumplir, y executar lo present meu testament, ultima voluntat mia, conforme avall trobaran escrit, y per mi ordenat.
Primerament: Y antes de totas cosas vull, y ordeno, y mano que tots kos deutes que lo dia de mono bit jo deuré, y totas las injurias, a restitució de las quals se te tingudas, y obligada, sian pagats, y esmersadas de mos bens breument, simplement, sumariament, y de plá, segons que dita deutes, e injurias millor mostrar y provar se podrán, per actes, albarans, o altres llegitimas provas, la sola veritat del fet atesa y considerada.
Elegesc la sepultura al cos meu fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, la qual vull sem fassa en la conformitat disposará dit Feliph Smandia mon fill, gastant per est efecte de mos bens lo que será menester.
Item: Vull, y mano que en continent de despues mono bit, o lo mes prest sia posible per sufragi de la mia ultimam me sian fetas dir, y celebrar las missas que dit Feliph Smandia mon fill ordenará en las Iglesias, per los Sacerdots, y de la caritat a ell ben vistas.
Item: Deix, y llego a Nostre Señora de la Mercé del Convent de Santa Eularia de la present ciutat un vestit de valor, sinquanta sis lliuras barcelonesas.
Item: Deixo, y llego a Maria Rosa Smandia, y Cantallops, doncella filla mia en satisfació y paga de sal legitima materna, y altres qualsevols drets, que en mos bens pretendrer puga setcentas lliuras barcelonesas, y bahuls--------propris que lo dia de mono bit tindré, y donará las quals cosas vull li sian donadas en temps, y per sa collocació en matrimoni carnal, o espiritual, y que de ellas puga tenir a sa libera voluntats.
En tots los altres empeó bens meus, mobles, e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, qualsevols, y ahont se vulla que sian, y que a mi pertanyer y pertanyeran ara, y en lo sdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols rahons, dret,s titols, y causas, fas, e instituesch hereu meu universal a dit Feliph Smandia y Cantallops fill meu, si lo dia de mono bit viurá, y hereu meu esser voldrá. Si emperó lo dia de mono bit no viurá, o viurá, ems a mi hereu no será, perque no voldrá, o no podrá, o hereu meu será, mes morirá quant que quant, sens fills idest foberis, un, o molts llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, en dits casos, y qunscun de ells a dit Joseph Smandia y Cantallops fill meu substituesch y a mi hereva universal fas, e instituesch a dita Maria Rosa Smandia y Cantallops filla mia, a totas las voluntats liberament fahedoras.
Revocant, cassant y anullant ab aquest meu derrer testament, tots y qualsevols altres testaments y ultimas voluntats per mi fins lo dia present vets, y fetas en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas hi hagues qualsevols paraulas derogatorias, y altras de las quals ab lo present se hagues de fer expressa menció, per quant de aquells, y aquellas me penit, volent que aquest, a tots los altres prevalega.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga, y valer puga per dret de testament, e si no valdrá, o valer no podrá per dret de testament, a lo menos vull que valga per dret de codicil, testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret valer, y tenir podrá. E la qual lo obit meu seguit, vull ne sian fetas, y lliuradas tantas copias, y trasllats quants y quantas demanadas ne serán, per lo hereu, llegataris, y altres de qui será interes. Fet y firmat fou lo rpesent meu testament en Barcelona Divendres als divuyt días del mes de Juliol del any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ de mil setcents sinquanta y sinch. Se de mi Theresa Smandia y Cantallops, testadora predita, per lo present meu testament ultima voluntat mia, lloho, aprobó, ratifico y confirmo.
Testimonis cridats y pregats de boca propria de dita testadora a la firma del rpesent testament gregats son Joan Reus brodador ciutadá de Barcelona, y Ramon Rubio estudiants en cirurgia en Barcelona habitants.
Noverint universo. Quod cum Theresia Smandia, et Cantallops vidua Magnifici Josephi Smandia, civis honoratis Barchinonae suum ultimum condiderit testamentum paenes me Sebastianum Prats notarium publicum de número Barcinonae infrascriptum die decima octava currentis mensis July dictaque testatrix vita cum norte commutaverit, et ejus cadáver ecclesiasticae sit traditum sepulturae. Hins est, quod anno a Nativitate Domini millessimo septimgentessimo quinquagessimo quinto. Die vero Lunae vigessima prima mensis July intitulata. Testamentum praedictum ad instantiam Magnifici Philippi Smandia civis honorati Barchinonae fily, et heredis dictae testatricis lectum, et publicatum fuit per medictum, et infrascriptum notarium in domo propriae habitationis dicti Philippi Smandia sita in presenti civitate Barchinonae, in vico dicto la Barra de Ferro, praesentibus pro testibus Josepho Puig et Juyol fabro lignario cive Barchinonae, et Petro Benages commerciatore Barchinonae degente.
Paenes me Sebastianum Prats notarium.