Saga Bacardí
54786
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JOSÉ FIGUERAS Y VERDAGUER, Y MARIA TERESA CASANOVAS Y ROIG.


Die Veneris XIIII mensis January anno a Nativitate Domini MDCCLII Barcinone.
In Dei nomine. Novrint Universi, quod nos infra mentionandae partes gratis, et ex nostra certa scientia confitemur, et vicissim, quod ratione matrimony inferius mentionandi fuerunt diter nos convent, fermata et jurata capitula, et pacta sequential.
En nom de nostre Señor Deu Jesu-Chtisti, y de la gloriosa y humilt Verge Maria mare sua sia amen.
Per rahó del matrimoni que mitgensant la gracia del Esperit Sant se es concordat, y ajustat, per y entre Joseph Figueras botiguer de telas ciutadá de Barcelona fill llegitim, y natural de Francisco Figueras també botiguer de telas ciutadá de Barcelona difunt, y de la Señora Raymunda Figueras y Verdaguer, viuda de aquell vivint de una. Y la Señora Maria Theresa Casanovas doncella filla llegitima, y natural de Anton Casanovas botiguer de panyos, ciutadá de Barcelona, y de la Señora Eularia Casanovas y Roig conjuges vivint de part altra, per y entre ditas parts son estats fets, firmats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Lo dit Anton Casanovas pare de la dita Señora Maria Theresa, per lo molt amor, y voluntat que aporta la dita filla sua, y per favor, y contemplació del dit matrimoni, que de voluntat, y consentiment seus ha de fr, y contractar ab dit Joseph Figueras, en paga es a saber, y total satisfació de sal legitima paterna y materna, y suplement de aquellas, part de creix, aument, o donació per noces de dita mare sua a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares y generalment en paga, y satisfació de qualsevols altres drets a ella pertanyents, y espectants, y que espectar li puden ara, y en lo sdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del amtre de ells, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir, y pensar se pugan, per donació es a saber pura, perfeta, simple, e irrevocable ques diu entre vius dona, y per titol de donació concedeix a dita Señora Maria Theresa Casanovas doncella filla seu com a ben mereixent present y avall acceptant, y als sseus, y aquí ella voldra perpetuament, ab lo pacte emperó, vincle, y condicio avall escrits, y no altrament tres mil lliuras barcelonesas, y dos calaxeras ab los vestits, robas, y appendices nupcials segons son estat, y en semblants posar acostumadas, es a saber dos mil y sinch centas lliuras, junt ab ditas calaxeras, vestits, robas y appencices en satisfacció, y paga de tots los dits drets paternals, y las restants sinch centas lliuras en satisfació, y paga de tots los dits drets amternals. Las quals cosas li promet donar, pagar y entregar respective lo dia de la boda entre dits sdevenodirs conjuges celebradora, sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució y esmena de tots danys, gastos, y despesas, e ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles, e immobles presents, y sdevenidors ab totas renunciacions necesarias degudas, y pertanyents. La qual donació fa ab pacte vincle, y condició, que si dita Señora Maria Theresa filla sua morirá quant que quant ab infant, o infants, idest liberis un, o molts llegitims, y naturals, y de llegitim, y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas cosas per ell a dita filla sua ab lo rpesent capitol donadas; si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dits infant, o infants, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de mil y sinch centas lliuras tant solament, y las restants mil y sinch centas lliuras, junt ab ditas calaxeras, vestits, robas, y appendices, en la conformitat que les hores se trovarán, tornen, y pervingan a ell dit donador si les hores viurá, y sino viurá a son hereu, o successor universal, o aquí ell haurá volgut, disposat, o ordenat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet, y jura la present donació y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venor, ni revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley y dret tal revocació permetent, y a tot altre, que valer, y ajudar li pogues. E la dita Señora Maria Theresa Casanovas donataria, predita present acepta la dita donació per dit son pare a ella sobre feta ab lo pacte, vincle, y condició sobre dits, a que expressament content ab referiment de gracias que lin fa.
Item: La dita Señora Maria Theresa Casanovas doncella fent estas cosas ab expres consentiment, y voluntat de dits sos pares y de altras personas en grau de parentela a ella conjunctas, dona, constitueix, y aporta en dot per dot, y en nom de dot sua a dit Joseph Figueras sdevenidor marit seu las ditas tres mil lliuras, y dos calaxeras, vestits, robas, y appendices nupcials, que per dit son pare ab lo precedent capitol li son estadas donadas, y pagar promesas en lo modo, y forma en aquell expressats. La qual constitució dotal fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y ab totas altras clausulas necesarias, volent y concentint, que dit sdevenidor marit seu en virtut de la present constitució dotal demania, cobria, tinga y posehesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris fassa tant quant durará lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y altrament en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot tinga lloch, ella, y los seus recobrian salva, y segura la proprietat de dita dot sens contradicció alguna de dit sdevenidor marit seu, ni dels seus. Y promet, y jura la present constitució dotal. Y totas las cosas sobreditas tenir per ferlas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó ab obligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesarias. Y per quant la dita Señora Maria Theresa es menor de vint y sinch anys, major emperó de dinou anys promet, y jura no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant al benefici de la menor edat, lesió, deceptió, facultat, e ignorancia, restitució in integrum, o altre demanant.
Item: Lo dit Joseph Figueras fa, y firma carta dotal, y de spoli a dita Señora Maria Theresa Casanovas sdevenidora muller sua de las ditas tres mil lliuras, y dos calaixeras ab los vestits, robas, y appendices nupcials, las quals cosas son estadas per ella a ell ab lo precedent capitol en dot per dot, y en nom de dot sua constituidas, y apordadas. De y per las quals li fa creix aument, o donació per noces de mil y sinch centas lliuras barcelonesas. La qual dot, y creix li salva, y asegura assigna y consigna en y sobre tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles, presents y sdevenidors, prometent que dita dot y creix, aument, o donació per noces restituirá, y pagará a ella, y als seus sempre, y en tot cas que tinga lloch restitució de dot, y solución de creix sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas, y per attendrer, y cumplir las ditas cosas ne obliga a dita Señora Maria Theresa y als seus tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts, y per haver ab totas renunciacions necesarias, volent y concentint, que dita Señora Maria Theresa esdevenidora muller su ahaja, rebia, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens marit, ab infant, y sens infants, e sens contradicció alguna de ell, ni dels seus,l el dia emperó del obit de dita Señora Maria Theresa los seus hauran la dita sua dot en lo modo y forma, pacte, vincle y condició, que li es estada donada. Lo di temperó creix o donació per noces tornar, y pervenir haja al infant o infants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia de aquells, y ara per les hores ell dit donacor los ne fa donació pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius en ma, y poder del notari dels presents capitols com a publica persona per dits infants rebent, acceptant, y stipulant. E si tals infant, o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) les hores, y en dit cas lo dit creix o donació per noces tornar, y per venir haja a ell dit donador, si les hores viurá, y sino viurá a son hereu o successor universal, o aquó ell haurá volgut disposat o ordenat, de paraula en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet, y jura corporalment y solemne la present carta dotal, y de espoli, y demes cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol dret, o lley tal revocació permetent, y a tot altre, que valer, y ajudar li pogues.
Item: La dita Señora Maria Theresa Casanovas doncella tenint se per contanta, pagada, y satisfeta de tots los drets paternals, y maternals axi de llegitima, com altres qualsevols a ella tocants, y espectants en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells ab las ditas tres mil lliuras, y dos calaxeras, vestits, robas, y appendices nupcials a ella sobre donadas, fent emperó als cosas avall escritas de voluntat, y concentiment de dit Joseph Figueras sdevenidor marit seu avall concentint. De grat, yc erta ciencia sua per ella, y los seus en aassó successors renuncia, cedeix, transferix, y trasporta, absol, difineix, y remet a dit Anton Casanovas son pare present y als seus, y aquí ell voldrá perpetuament tota part de heretat, y llegitima sua paterna, y materna, y suplement de aquellas, la part del creix de dita mare sua, y tots y qualsevols altres drets a ella competents, y espectants, y que competir, y espectar li poden ara, y en lo sdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells tant per las ditas com per altres qualsevols causas y rahons, que dir y pensar se pugan: Salvas emperó y retes vers si tots vincles, substitucions, fideicommissos, successios ab intestat, o ab testament e mes si dits sos pares donar, y dexarli voldran, las quals cosas ella puga demanar, cobrar, y haver venint lo cas la present difinició en res no obstant. Las quals renunciació, cessió, translació, y trasportació, absolució, difinició y remissió fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, clausula de intima, y ab totas altras clausulas, y renunciacions necesarias, e ab la mateixa renunciació de la menor edat de dita Señora Maria Theresa doncella. Y dit Joseph Figueras concent a las preditas cosas per dita Señora Maria Theresa sdevenodira muller sua, sobre fetas, com a fetas de son concentiment, y voluntat. Y dit Anton Casanovas pere d dita Señora Maria Theresa acepta las preditas cosas en quant es a saber saben a donació.
Finalment; volen las ditas parts que de dits capitols, y qualsevol de aquells ne sian fetas per lo notari avall escrit tantas copias, quantas demanadas ne serán per aquells que hi pretendran tenir interés.
Et ideo nos dictae partes laudantes, et aprobantes praedicta pacta, seu capitula, et omnia in illis, et quolibet eorum contenta, convenimus, et promittimus ad invicem ea attendere, complere, et observare, prout, in ipsis, et corum quo libet declaratur, et sub eisdem obligacionibus, renunciationibus, et clausulis in ipsis respective, quibus refertur expraessis. Actu, est hoc Barcinone die praenotata.
Testes hujus rei sunt Paulus Miarons juvenis botigerius pannorum, et Joannes Sala S.T. Professor Barcinonae degentes.
Paenes me Sebastianum Prats notarium.