Saga Bacardí
54833
ESCRITURA POR SEÑORIA POR VENTA, HACIA JUAN PUJOL Y SIÓ.


Joan Pujol y Sió adroguer, ciutadá de Barcelona mitgensant lo jurament per mi baix prestador, de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch a Francesch Gelabert de la Riera pages de la Parroquia de Sant Just y Sant Pastor Desvern Bisbat de Barcelona, absent, y per ell al notari baix firmat present, y acceptant, que per titol de venda perpetua a mi feta per Baldiri Roig pagés de la Parroquia de Sant Joan de Viladecans de dit Bisbat, y Margarida Roig y Gelabert congijes ab acte rebut en poder de Joan Batista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona a vint Abril mil setcents sinquanta sis. Tinch y possehesch (entre altras cosas) tota aquella pessa de terra campa, en que hi havia edificada casa, de tinguda tres quartas situada en dita Parroquia de Sant Just y Sant Pastor Desvern, anomenada o Camp den Roig, llargament designada en lo octau lloch de dita venda. Y la dita pessa de terra tinch per dit Francesch Gelabert de la Riera, y en alou, y directa Senyoria de aquell a cens de dotse sous pagadors tots anys en cert termini. Y confronta a solixent en honor de Don Jacintho de Tudó en Barcelona domiciliat; a mitgdia ab lo camí real, que va del Garrofer a Sant Feliu de Llobregat; a ponent en honor de Miquel Solanes; y a tremuntana en honor de Gabriel Gelabert del Coscoll tots pagesos de dita Parrochia de Sant Just y Sant Pastor Desvern. Y afirmo, y juro a Deu Nostre Señor, y als seus Sants quatre Evangelis, en ma, y poder del notari baix firmat esser las ditas cosas vedraderas. En testimoni de las quals cosas ho firmo en Barcelona a sinch dias del mes de Maig any del naixament del Señor de mil setcents sinquanta vuyt, essent presents per testimonis Joseph Ponico notari publich de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escrivent, habitant en la mateixa ciutat
Joan Pujol y Sió, En poder de mi Sebastia Prats notari, que fas fe coneixer al donfitent.