Saga Bacardí
54840
ESCRITURA DE VENTA DE PERSONATO HACIA GALLISSÁ, POR ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


En nom de Deu. Amen. Joseph Cambó Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, com a procurador de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, consta de ma procuta ab acte rebut en poder del notari baix firmat a deu del corrent mes de Febrer. En dit nom per expedició de alguns negocis de dit mon principal, de mon grat y certa ciencia, per dit mon principal, y los seus hereus y successors, vench al Rnt. Dr. Joan Gallissá Pbre. Beneficiat de dita Parroquial Iglesia, com a obtentor del personat, o personal Benefici baix invocació de Nostra Señora del Roser, y Sant Joan en la Capella del Palau Episcopal de dita ciutat instituit, y fundat, present, comprant en nom, y a obs de dit personat, yu ab authoritat, y decret del Illustrisim y Reverendissim Dr. Bisbe de Barcelona, eo de son Ullustre y Molt Rnt. Dr. Vicari General y Official y de diners procehits de aquellas semblants mil y nou centas lliuras, que en lo arxiu de la Rnt. Comunitat de Pbres. De la referida Parroquial Iglesia, a vint y hu de Octubre mil setcents sinquanta vuyt, a solta de Joan Olsina, y Cabanas notari publich de número de Barcelona, al obtentor de dit personat foren ditas, y escritas per Pere Cabanas adroguer ciutadá de Barcelona per lluició, y quita,emt de aquell censal de consemblant proprietat, y pensió sonquanta set lliuras, que dit Pere Cabanas feya, y prestava al obtentor de dit personat y als successors en lo mateix personat, carta de gracia de redimir mitgensant, sinquanta set lliuras barcelonesas, de pensió de censal annuals cobradoras de dit mon principal, y de sos bens del dia present a un any, y aixis despres tot los anys en lo mateix dia, prometent que dit mon principal aportará a risch, y gastos seus la annua pensió de dit censal franca de tots gastos, y carrechs dins la casa de la propria habitació deñ pbtemtpr de dot persomat, o alli ahont est voldrá com sia dins lo Principat de Cathaluña. Sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de gastos, y despesas. Lo preu del present censal es mil y nou centas lliuras barcelonesas, a rahó de tres per cent. Lo qual preu en cas de lluició del present censal, se ha de deposar en la taula dels comuns deposits, o en algun arxiu, eclesiastich aprobat de la present ciutat, de ahont no puga eixir, sino per altre esmers fahedor en lloch tuto, y segur en nom, y a obs de dit personat, ab semblants authoritats, y decret, lo que dega executarse totas las vegadas se seguirá lluició de dit censal. Y perometo en dit nom a dit comprador, que mon principal, li fará caler, y cobrar lo present censal ab sos accessoris, y li estará de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo, e hipotheco tota aquella pessa de terra campa, franca de prestació de decima, de tinguda poch mes de sis mujadas, y mitja ab tots sos drets, y pertinencias, que dit mon principal per titol de venda perpetua al encant publich a ell feta, y firmada per Maria Arnó y Verdaguer viuda de Joseph Arnó argenter ciutadá de Barcelona, y per Geronim Arnó son fill en certs noms, ab acte rebut en poder del notari baix firmat a onse Janer mil setcents quaranta sinch, te y posseheix en lo territori de Barcelona en lo terme de Sant Martí de Procensals en lo lloch dit Cogoll, llargament desitnada, y confrontada en lo precalendat acte de venda. Y prometo com a procutador predit al comprador, per causa de la present especial obligació, entregarli possessió de la cosa hipothecada, donantli facultat, que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari,c edintli aixi mateix tots los drets, y accions de mon principal perque puga usar de ells en judici, ni fora de ell com millor li convinga, substituintlo per est efecte procutador de mon principal, com en cosa propria. Concedintli també facultat, que en cas de deurerse una, o mes pensions del present censal, puga vendrer la cosa hipothecada, y firmar la escriptura de venda ab totas las clausulas, que se estilan en los contractes de compra, y venda ab obligació de tots los bens de mon principal, renuncia de drets, y ab totas las demes cuausulas que se acostuman posar en semblants actes de venda, y del preu resultant satisferse de ttos lo que li será degut, y si alguna cosa faltará, prometo que mon principal de altres bens fará lo degut cumpliment. Y generalment sens prejudici de dita hipotheca, obligo en lo referit nom tots los bens de mon principal, mobles e immobles presents y esdevenidors, renunciant a la lley que diu, que primer se haja de passar per la cosa especialment obligada, que per la general, y a la altra que diu, que quant lo acrehedor pot satisferse de la especial hipotheca no posia ma a altra, y a altre qualsevo, dret, o lley que sia a favor de mon principal, y per pacte a son propri for, submetentlo al for del Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol oficial eclesiastich, o secular ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor o de altre qualsevol superior eclesiastich, o secular, per la qual obligació en dit nom la persona, y tots los bens de dit mon principal mobles, e immobles presents, y esdevenidors, y ab jurament que en sa anoma fas, y presto. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en Barcelona a catorse dias del mes de Febrer any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escrivent, habitant en la mateixa ciutat.
Item: Dit venedor com a procurador predit firmo apoca al comprador present de ditas mil y nou centas lliuras, que son lo preu del precedent censal. Lo modo de la paga de ditas mil y nou centas lliuras, es que aquellas lo obtentor de dits personat las ha de firar a mi com a procurador predit en dit arxiu de Santa Maria del Mar. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixis rebut, y a altre qualsevol dret, y lley que sia a favor de mon principal, en testimoni de veritat firmo la present apoca en Barcelona dia, mes y any sobre dits, essent presents pert estimonis los sobre nomenats.
Item: Dit venedor com a procurador predit, per ferma, valida, y solemne estipulació en virtut del jurament avall escrit roborada de mon grat, y certa ciencia prometo a dit comprador, que dins lo termini de sinch anys del dia present en avant comptadors, o despres sempre que voldrá lo comprador, mon principal millorará las obligacions de dit censal, donant nova especial obligació, o dos, o mes fiansas a coneguda de dit comprador, lo que no cumplint, vull en dit nom, que mon principal caiga en la pena de semblants mil y nou centas lliuras a las horas aplicadiras a la lluició de dit censal, pagadoras primerament las pensions y porratas ques deuran junt ab los gastos. Tot lo que prometo, que mon principal cumplirá sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas com a procutador predit obligo los mateixos bens de mon principal, aixi especial, com fneralment sobre obligats, ab las mateixas renuncias, submisions, escriptura de ters, obligació de la persona, y bens de mon proncipal, y jurament sobre en dit censal llargament explicadas, que vull tenir assí per repetidas. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en Barcelona dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis los sobrenomenats.
Joseph Cambó Pbre, en dit nom, En poder de mi Sebastía Prats notari, que fas fe coneixer a dit procutador.