Saga Bacardí
54843
ESCRITURA DE PAGO DE LA VENTA DE CENSAL HACIA ORIOLA, POR ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Joseph Cambó Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, com a procutador de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, consta de ma procura ab acte rebut en poder del notari baix firmat a deu de Febrer prop passat. En dit nom de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch al Rnt. Dr. D. Felip de Oriola Pbre. Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona, absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant. Que en lo modo avall escrit me ha donat, y pagat aquellas set centas lliuras barclonesas, que son lo preu del censal de pensió vint y una liura per mi com a procurador de dit Anton Casanocvas venut, y creat a dit Rnt. Dr. D. Felip de Oriola Pbre. Rector predit, ab acte rebut en poder del notari baix firmat a vint y sis de dit mes de Febrer. Lo modo de la paga de ditas set centas lliuras es, que lo dia tres de mars prop passat lo Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta las difué y escrigué a mi com a procutador predit en la caixa de las tres claus de la Sagristia del Convent de Santa Catharina de la present ciutat, la qual partida tinch per agradable. Per lo que en testimoni de veritat li firmo la present apoca en Barcelona a catorse dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Joseph Cambó Pbre. En dit nom.
En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.