Saga Bacardí
54850
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL HACIA LOS MATAS, DEJADA POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Maria Francisca Matas, y Casas muller de Francisco Matas argenter ciutadá de Barcelona filla llegitima y natural de Jaume Casas adroguer ciutadá de Barcelona vivint, y de Maria Casas y Batlle muller sua difunta, fent estas cosas en presencia, y de voluntat, y concentiment de dit mon marit. De mon grat, y certa sciencia confesso, y regonech a Maria Theresa Roig y Gelabert viuda de Francesch Roig y Vives, argenter, ciutadá de Barcelona, com a usufructuaria de la mitat dels bens que foren de dit difunt son marit, a Miquel Alegre y Roig ciutadá de Barcelona, y al Dr. Joseph Roig y Gelabert domiciliat en esta ciutat, com a hereus universals per iguals parts de dit difunt Francesch Roig y Vives son avi, y pare respective absents, y per ells lo notari baix firmat present y acceptant, que en diners comptants realment, y de fet, a mas voluntats me han donat, y pagat vint y sinch lliuras barcelonesas per semblants que dit difunt Francesch Roig y Vives ab son ultim testament que feu, y firmá en poder del notari baix firmat a vint Abril mil setcents quaranta nou, me deixá, y llegá en temps y per ma collocación en matrimoni carnam, o espiritual per una vegada tansolament. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret o lley que sia, a mon favor li firmo la present apoca. Y present jo dit Francisco Matas concento a las predita cosas per dita muller mia sobre fetas, com a fetas en ma presencia, y de mon consentiment, y voluntat. En testimoni de las quals cosa aixis ho atorgam en Barcelona a vint y quatre dias del mes de Desembre any del Naixement del Señor de mil setcents cinquenta nou. Essent presents per testimonis Joseph Anton Fochs escrivent, y Anton Sauri jove argenter en Barcelona habitants.
Per la confitent que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Joseph Anton Fochs altre dels testimonis.
Francisco Matas, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a dits conjuges Matas, y que per la confitent ha firmat un dels testimonis.