Saga Bacardí
54879
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CENSAL POR VALPARDA, HACIA EULALIA Y ANTON CASANOVAS Y ROIG.


Eularia Casanovas y Roig, viuda de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona com a tenutaria per mon dot, esponsalici, y altres drets, y credits de la universal heretat y bens, que foren de dit difunt mon marit, segons la antigua, y aprobada consuetut de Barcelona, y constitució general de Cathaluña, que comensa. Ab aquesta, y sens prejudici de dita tenuta, com a usufructuaria de la mateixa heretat y bens. Y Anton Casanovas y Roig ciutadá de Barcelona de dits comjuges fill, y jereu universal de dit difunt mon pare, per ell deixada, e instituit respective, ab son ultim testament, que feu y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de numero de Barcelona a set Juliol mil setcents quaranta hu, y seguit son obit fou publicat a dos de Juny del any mil setcents sexanta hu. En dits noms de nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem a D. Joseph de Valparda oficial de la Contaduria Principal del Exercit y Principat de Cathaluña, en Barcelona domiciliat, encaraque absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant, pagant per Joseph Partegas blanquer ciutadá de Barcelona, y en virtut de facultat, que li ha donat ab lo acte de venda baix calendat, y de aquellas dos mil doscentas y cincuanta lliuras, que foren lo preu de la venda per dit Joseph Partegás al referit D. Joseph de Vallparda, y als seus perpetuament, feta y firmada, de totas aquellas casas ab son hort, y exida, y una botiga, situadas en la present ciutat en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder de Joan Albareda notari publich real vollegiat de número de Barcelona a deu Abril del aun mil setcents cinquanta tres. Que en diners comptants realment, y de fet a nostras voluntats, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, nos ha donat, y pagat cent lliuras barcelonesas, y son per lluició, quitació y restitució del preu de aquell censal de semblant propietat, y pensió tres lliuras, que tots anys a vint y quatre de Febrer dit D. Joseph de Valparda nos fa, y presta, antes dit Joseph Partegás, y antes Francisco Soler, ciutada de Barcelona feyan, y prestavan a dit difunt Anton Casanovas, y antes a Luis Vinyes jove passamaner habitant en Barcelona, en virtut de venda y original creació de dit censal feta, y firmada per dit Francisco Soler al expressat Luis Vinyals ab acte rebut en poder de Pere Pau Pujol difunt notari publich de Barcelona a vint y quatre Febrer mil setcents y setse. Com de las pensions y porratas de dit censal degudas, y discorregudas fins al dia present, en estigam pagats, y satosfets de dit D. Joseph de Valparda. Y nos pertany lo dit censal, com a tenutaria, usufructuaria, y hereu respective, de dit difunt Anton Casanovas. Al qual pertañia en virtut de consigna del mateix censal, tant en lo preu, com en las pensions, y porratas, a ell feta per dit Luis Vinyes, y Celdono Vinyes jove fuster son germá, per donar forma a la paga de las pensions, y a la lluició, en quant a cent lliuras, de aquell censal de preu cent sexanta lliuras, y pensió vuyt lliuras, que dits germans Vinyes veneren, y originalment crearen a dit difunt Anton Casanovas, ab acte rebut en poder de Pau Cabrer difunt notari publich de Barcelona a vint y nou Setembre mil setcents y vint, com de dita consigna par ab altre acte rebut en poder del mateix Cabrer notari lo mateix dia continuat en lo preu del pro dit acte de censal. Del qual foren lluidas sexanta lliuras en preu, y tres lliuras en pensió ab acte rebut en pode de Sever Pujol difunt notari publich de Barcelona a vint y hu Febrer mil setcents vint y sis. Per lo que, renunciant a la excepciód e la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a nostre favor, en testimoni de veritat no sols li firmam la present apoca, peró també li fem llargas, y bastants absolució, y difinició, no sols de dit censal consignat, sino també del reliqui del sobredit censal de preu cent sexanta lliuras creat per dits germans Vinyes a dit difunt Anton Casanovas, en preus, pensions, y porratas, y demes accessoris de aquells. Cancellant, y anullant los actes de las creacions de dits censals, y las forsas, y obligacions de ells resultants, de tal manera, que no pugan aprofitar a nosaltres en dits noms, ni dañar a dit D. Joseph de Valparda, En quant emperó a la cessió avall escrita, volem restian en sa forsa, y valor. Y sens evicció alguna, ni obligació de nostres bens, cedim al mencionat D. Joseph de Valparda tots nostres drets y accions, en virtut dels quals puga defensar las ditas cosas per ell compradas contra qualsevols personas. Constituintlo per est efecte nostre procutador com en cosa propria. Y aixi ho firmam en Barcelona a quatre dias del mes de Febrer any del naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos, essent presents per testimonis Francisco Ametller botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, y Joseph Gerones estudiant theologia habitants en la mateixa ciutat.
Eularia Casanovas y Roig, Anton Casanovas y Roig, En poder de mi Sebastiá Prats notari. Que fa fe coneixer als confitents.