Saga Bacardí
54886
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DEDICADA A LA COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE LANA DENOMINADA FRANCISCO AMETLLER Y CIA. SOCIOS ENTRE OTROS EULALIA CASANOVAS Y ROIG, Y ANTON CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu Amen: De, y sobre Compañía, y cosas avall escritas, per, y entre los Sres. Eulalia Casanovas, y Roig viuda de Anton Casanovas botiguer de paños ciutadá de Barcelona com a tenutaria, y usufructuaria de la universal heretat, y bens, que foren de dit difunt son marit, y Anton Casanovas y Roig ciutadá de Barcelona de dits conjuges fill, com a hereu universal de dit difunt son pare, y Joseph Lleonart comerciant matriculat de la Llotja de Mar de la present ciutat com a procurador per estas cosas especial, y expressament constituit, y ordenat per Joan Anrich veler de la ciutat de Manresa, bisbat de Vich, consta de sa procura ab acte rebut en poder del notari baix firmat a cinch de Janer prop passat de una part, y Francisco Ametller botiguer de paños ciutadá de Barcelona de part altra; per y entre ditas parts son estats fets, y firmats los capitols, y pactes seguents.
Primerament Las ditas parts fan una bona, verdadera, y lleal Compañía, eo societat entre ellas duradora per temps de cinch añs, que comensaren a correr lo die vint y quatra de Desembre del any proxim passat de mil set cents sexanta y hu, y finiran lo die vint y quatra de Desembre del any mil set cents sexanta, y sis, a fi, y efecte de continuar a tenir oberta la botiga de robas de llana de totas especies, tant del pahis, com estrangeras, que dit difunt Anton Casanovas tenia parada en la casa de la propria habitacio situada en lo carrer dels Cambis Vells, devant lo Portal principal de la parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de la present ciutat; En la qual compañía posan de capital, es a saber dits Sors. mare, y fill Casanovas en los expressats noms nou mil, y tres centas lliuras moneda barcelonesa ab las robas, diners, y utencilis, que constan en lo balans, y estima feta y firmada a vint y quatra de Desembre prop passat per Salvador Galart, y Magí Duró botiguers de pañs de la present ciutat com a carrerts elegits, y anomenats, es a saber dit Gelart per part de dit Francisco Ametller, y dit Duró per part de dits mare y fill Casanovas, lo qual balans y estima original queda en poder de dit Ametller: Y dit Joseph Lleonart con a procurador de dit Joan Anrich posa de capital en la mateixa compañía cinch mil lliuras barcelonesas en diners comptants, y en virtut, de carta, que ha rebut de son principal de data de quinse de Janer del corrent any, promet, que dit Joan Anrich, de aquí al mes de Juny prop vinent anyadirá mil lliuras mes de capital a dita compañía en diners comtants.
Item es pactat, que lop negoci de dita botiga, y compañía dega ferse, y constituirse en la casa propria de dits Sors. mare y fill Casanovas, los quals junt ab dit Joseph Lleonart com a procurador de dit Joan Anrich, Anomenan per administrador de dita botiga, y compañía a dit Francisco Ametller lo qual deura administrarla baix lo nom de Francisco Ametller, y Compañía havent de habitar en dita casa durant la pesent copañia, comprant, y venent tant en gros, com a la menuda, fent venir los generos se oferirán per compte de dita compañía, baix lo mateix nom de Francisco Lleonart com a procurador de dit Joan Anrich li asseñalan del cos, y comú de la pesent botiga, y compañía per lo treball y bon cuidado de la administració quatre centas lliuras barcelonesas lo any, de las quals deurá dit administrador costejar la sua despesa la del fadrí, aprenent, criada, y salari o soldada de dita criada.
Item quiscun any dega pagar dit administrador del cos, y comú de la botiga, y compañía a la Sra. Eularia Casanovas dos centas, y quaranta lliuras barcelonesas per lo lloguer de la casa en que está parada dita botiga, comensant lo dia vint y quatre de Desembre mil set cents sexanta y hu per anticipacio la mitja anyada segons estil, y tambe se dega pagar del cos, y comú de dita botiga lo genencial, talls, y taxas que sian imposats, y se imposian per lo Rey a dita botiga a reserva de la imposició personal, y utencilis posats per lo Rey.
Item es pactat que per lo servey de dita botiga, y compañía se dega tenir un fadrí, y apenent, y si algun de ells paga alguna quantitat ab diners, o altra cosa, a titol de despesa, dega entrar al comu de dita botiga, y compañía.
Item es pactat, que dit Francisco Ametller administrador dega fer assegurar los generos, que fassa venir estrangers, y sols puga correr lo visch de compte de la botiga per la quantitat de mil lliuras en quiscun vaxell o embarcació; Y axi mateix puga comptar tant a fiar, com de comptants tot lo que li aparega convenient per dita botiga, podent firmar qualsevol albará, contracte, y carta ab lo nom de Francisco Ametller, y Compañía, sent solament per depenencias de dita botiga, y compañía.
Item per quant dit Francisco Ametller per rahó de la administracio de dita botiga deu estar dedicat, y emplearse totalment a ella; Persó es pactat, que durant la present compañía no li sia licit, ni permes persi, ni per medi de altra persona interessarse ni fer genero algun de negoci separat de dita botiga, y compañía, a fi de que no se desvie de la aplicació, y administració de ella.
Item es pactat, que dit francisco Ametller no puga fiar, ni tenir mes deutes en la present botiga, y compañía, que fins a la quantitat de quatra mil lliuras barcelonesas, no entenenthi los que quedaran assegurats ab prendas, y penyoras equivalents, ab lo pacte, que si finida la compañía se trobassen deutes, que excedissen de la sobre expressada quantitat, dega lo dit Francisco Ametller administrador aportarsen aquells a compta de son capital, permetentli en tal cas apostarselsne assortits de bons, y medians, sens triarlos, en diferente de capital pagarlos, y en cas que per algun motiu en utilitat de la botiga, y compañía se oferis fiar per mes quantitat de la sobre dita, dega comunicarho als companys, y precehir son consentimant en escrits puga executarho.
Item es pactat que no sia licit, ni permes, a dit administrador manllevar diners, a cambi, ni altres interessos, ni fer fiansa alguna, encaraque sia a utilitat de la botiga, y compañía, sens expes consentiment de dits companys; Y en cas fes lo contrari sia per compte propri de dit administrador.
Item es pactat que tota la roba, que qualsevol dels companys pendrá en dita botiga per son us, y servey, y de sa familia, sia notada en lo compte de cada un company respective als mateixos preus, que será estimada en la avaluació dels balansos, y cost de la que novament entria, y llegitimament haja costat posada en la botiga, y cada any deurá dit administrador saldar dits comptes dels companys, y rellevarlos dels beneficis, que nostre Sor. se dignia donar; y de no haverni, degan dits companys pagarla de comptants, per no disminuir los capitals.
Item es pactat, que dit Francisco Ametller deurá tots los anys fer balans segons estil de totas las robas, y demes havers de la botiga tirant las restants dels llibres, tant dels debits, com dels demes efectes, peraque se puga saber las ganancias, que ab la ajuda de Deu se hauran fet, en los quals balansos, y recanació puga assistir, y entrevenir, en tot alló que aparega, qualsevol de dits companys, als quals dega dit administrador quisicun any dar una copia de dits balansos en la forma acostumada, comprobats, y firmats de sa ma lego que sian acabats, no podent dilatar mes la cloenda de ells, que tres mesos despres de la recanacó; Y que los beneficis, que Deu Nostre Sor. será servit donar a la present botiga, y compañía, se degan repartir entre los companys de ella a proporció de sos capitals.
Item es pactat que per ningun motiu dit administrador poga aumentar lo preu de las robas, en mes de la que son estimadas en la formació de la present compañía, ni las que novament entreran del just cost tingan.
Item es pactat, que en cas que dit Francisco Ametller administrador durant la present compañía estiga desganat (lo que Deu no vulla) o que per qualsevol causa, o rahó fassa ausencia de la pesent ciutat dega entregar a qualsevol de dits companys la clau del calaix ahont sian los diners, a fi de dar curs al negoci de la botiga, y axi mateix los companys se reservan, y volen tenir la facultat de verificar qualsevols llebres, comptes, papers, notas de dita botiga, que a cada un de per si loi aparegan.
Item que en cas que moris (lo que Deu no vulla) alguns dels companys antes de ser finida la pesent compañía, sia continuada per los hereus del difunt, o per aquells, o aquellas personas, a favor de qui entre vius, o en sa ultima voluntat en tot, o en part haurá disposat, sens innovació, havent dit administrador de regoneixer, y atendrer als hereus, o successors en la mateix modo, que estaria reputat son antecessor, si visqués, deventse observar tot lo capitulat en la present compañía; si empero moris lo administrador quedará finida la present compañía en quant a la part del dit administrador.
Item es pactat, que en cas que durant la present compañía, o be finida, o al voler finir aquella, se mogués entre dits companys alguna contraversia sobre cosas, de la mateixa companya sobre si se entende est, o de aquell modo (lo que Deu no permetia) degan totas las dificultats, o diferencias deixarse, com se deixan ara per las horas, a dos personas de negoci, nomenadas per los companys tenint estas facultat de cridar un tercer, en cas de no acordar, devent estar los companys al que resoldran ditas personas, sens apellació a tribunal algun.
Item lo modo de la separació dels avansos, que Deu Nostre Sor. se dignia donar, ha de ser en esta forma, despres de trets los gastos sobre dits de despesas, lloguer de casa, y demes a dit Francisco Ametller administrador (de tret lo que dega a la botiga del vestir, y demes gastia personals, y despesas, segons lo compte per menor ne deurá portar en lo recort, o borrador, o en altre llibre de la botiga) dega deixarho en dita botiga per capital, en atenció sens poderho emplear en altre negoci, sino en la present botiga, y compañía com queda pactat.
Item es pactat, que tots los llibres, y papers ab que se haurá aportat la administració de la present botiga, y compañía, deurán estar en la casa de la botiga actual de Casanovas tant durant la compañía, com en cas de divisió sntre los companys, o finalisació de comptes.
Item es pactat entre dits companys no poder admetrer altre company durant la present compañía, a no ser que los dos dits companys Casanovas y Anrich hi convingan; pero si será libre a dits companys en qualsevol temps derant la present companya, y a primer del any posarhi major partida ab diner per aument de son capital.
Item que si finida la present companya voldrán dividirse los companys, sia en esta forma, primerament, y antes de totas cosas del cos, y millors efectes del comú de dita botiga, y companya se deurán pagar, y será obligada, despues los restants efectes se deuran repartir, a proporció respecte los capitals, que constará tenir en aquella ocasió quiscun dels companys, advertits, que en quant a las robas se trobian, se deurán fer las porcions assortidas, y proporcionadas ab la major igualtat, que será possible, sens que se haja de capular, o dividir una mateixa pessa, tros, pedás, o escapiló entre los companys, y persó per lo major acert, y diferencia podria haverhi, se cridaran dos botiguers, perque estos entrevingan en la dita repartició, sens que ningun dels conpanys puga contradirhi, y en quant als deutes se trobaran, deuran dividirse a proporció assortits, fentse tres columnas de bons, mediant, y dolents, repartirselos entre los companys de la present companya segons sos capitals, y per extracció, com se estila, sens fer dos parts de un mateix deute, sino que foi en quant als deutes dolents, y perdues.
Item es pactat, que de aquellas dos mil cinch centas quaranta set lliuras dotse sous, y quatra diners, que importan los deutes, que van notats en lo balans se ha fet per la formació de la present companya, y de compte de dits Sors. mare, y fill Casanovas, que no sels han admes per capital de la present companya, deurá dit Francisco Ametller administrador solicitarne lo cobro, y de lo que vaja cobrant ne deurá aportar un credit a la present botiga, y a la fi de cada any la partida haja cobrat, deurá aumentarla per capital a dits Sors. mare, y fill Casanovas en los subseguents balansos. Y las ditas cosas, y cada una de ellas prometen las ditas parts en los noms sobre expressats reciprocament atendrer y cumplir, tenir, y servar, sens dilació ni escusa alguna ab restitució de despesas, Per lo que dits Sors. mare y fill Casanovas en los noms sobredits obligan tots los bens de dita tenuta, usdefruit, y herencia, dit Joseph Lleonart com a procurador de dit Joan Anrich obliga tots los bens de dit son principal (y no los propris per tractar negoci ageno), y dit Francisco Ametller obliga tots sos bens, mobles, e immobles presents, y esdevenidors ab totas renunciacions necessarias degudas, y pertanyents.
Item dit Francisco Ametller administrador predit firma apoca a dits Sors. Mare y fill Casanovas en los noms sobre expessats de nou mil, y tres centas lliuras, y a dit Joan Anrich de cinch mil lliuras barcelonesas, y son per semblants, que respectivament han posat de capital en la present companya. Las quals nou mil lliuras y tres centas lliuras confessa haver rebut de dits Sors. mare y fill Casanovas ab las robas, diners, y utencilis, que estan individuats, y estimat a dita quantitat en lo balans mencionat en lo primer capitol de la present companya, las quals robas, diners, y utencilis confesa haver rebut per real, y efectiva entrega, a sas voluntats; Y las cinch mil lliuras las reb de dit Joan Anrich en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits per mans de dit Joseph Lleonart, pagant de diners de dit Anrich, que per est efecte li entregá. Per lo que renunciant a la escepció de la cosa no entregada, o no rebuda, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a son favor los firma la present apoca. En testimoni de las quals cosas aixi ho firman las ditas parts en la ciutat de Barcelona a vuyt dias del mes de Mars any de la Nativitat del Señor de mil set cents seixanta y dos. Essent presents per testimonis Felix Prats jove del comers y------- Moral en Barcelona habitants.
Eularia Casanovas y Roig, Joseph Lleonart, Francisco Ametller, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer a ditas parts.