Saga Bacardí
54889
ESCERITURA DE COMPROMISO DE DEVOLUCION DE CANTIDAD DEJADA POR DE MORA HACIA GABRIEL CASANOVAS.


Gabriel Casanovas corredor de orella, ciutadá de Barcelona, de mon grat y certa ciencia confesso, y regonesch deurer al Illustre Señor D. Domingo Felix de Mora y de Areny, Marques de Llió en Barcelona domiciliat, absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant, cinch centas lliuras barcelonesas, per semblants me ha deixat graciosament, y sens interés algun, las quals confeso haver rebut de dit Señor Marques en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley o dret, que sia a mon favor, prometo las ditas cinch centas lliuras pagarli en Barcelona en esta forma, so es, doscentas lliuras lo dia ultim del corrent mes de Abril, y las restants trescentas lliuras del dia present a tres messos. Lo que prometo cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procutador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos, ab restitució, y esmena de danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents, y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor, y per pacte a mon propri for, submetentme al for del Señro Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol oficial secular solament, ab facultat de variar de judici, fent, y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor corregidor, o de altre qualsevol superior secular, com está dit, per la qual obligo ma persona, y tots mos bens predits. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint dias del mes de Abril any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer aprobat per notari publich de número de Barcelona, y Jaume Figueras escrivent, habitants en la mateixa ciutat.
Gabriel Casanovas, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.