Saga Bacardí
54901
ESCRITURA DE LIQUIDACIÓN DE CANTIDAD A LOS RIUS, POR HEREDEROS DE ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Andreu Rius pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat Bisbat de Barcelona, y Francisca Rius muller sua, que antes fui muller de Ramon Comas pagés de dita Parroquia, de nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem a la Señora Eularia Casanovas, y Roig viuda de Anton Casanovas boiguer de paños ciutadá de Barcelona, tenutaria y usufructuaria de la universal heretat, y bens, que foren de dit difunt son marit, encaraque absent, y per ella lo notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a nostras voluntats nos ha donat, y pagat cent cinquanta una lliuras y deu diners barcelonesos, y son per semblants, que dit difunt Anton Casanovas lo dia de son obit nos estava devent a cumpliment de tots comptes tinguts entre nosaltres, dit Ramon Comas y dit Anton Casanovas fins al dit de son obit. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualasevol lley, o dret, que sia a nostra favor, en testimoni de veritat li firmam la present apoca en Barcelona a vuyt dias del mes de Janer any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Mariano Peraller escrivent, y Gaspar Gallarda jove botiguer de paños en Barcelona habitants.
Per dits conjuges Rius, que diuen no saber de escriurer, firmo de llur voluntat Mariano Peraller testimoni, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer als confitents, y que per ells ha firmat un dels testimonis.