Saga Bacardí
54923
CREACION DE CENSO EN SANT JUST DESVERN HACIA PEDRO CAMPRUBÍ, DE ANTONIO CASANOVAS Y ROIG
.

En Nom de Deu. Amen. Anton Casanovas y Roig ciutadáde Barcelona: Per ben millorar, y en manera alguna no deteriorar, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia per mi, y mos hereus y successors establesch, o en enfiteosim concedesch a Pau Camprubí pages dela Vila de St. Feliu de Llobregat bisbat de Barcleona present, y avall acceptant, y a qui son dret, y causa tindrá perpetuament habils emperó, y capaces de alienar, tota aquella pessa de terra de vinya pantada nomenada La Vinya de las Covas, de tinguda segons la adestració feta per Joseph Fetjó canador de la parroquia de St. Just Desvern de dit bisbat) de una mujada, y sis octaus de mujada poch mes, o menos en lo numero quinse de la baix calendada venda designada, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas universals, que per los titols baix calendats tinch, y posehesch en la parroquia de dita Vila, y partida nomenada Lo Padró; Confronta la sobre designada pessa de terra a solixent part ab terras de Pere Panyeta pages de la expressada Vila, y part ab terras de Francisca Ribes, y Mutilla viuda de Joseph Ribes pages de dita Vila; a mitg dia part ab terras de Esteve Sans, y part ab terras de Francisco Majó pagesos de la mateixa Vila: A ponent ab terras que lo dia present en poder del infrit notari he establert a Joseph Castells fuster de la mateixa Vila; y a tremuntana ab terras de dit Pere Panyella medians un cami. Y me pertany dita pessa de terra com a hereu universal del Sor. Anton Casanovas difunt botiguer de paños ciutadá de Barcelona mon pare per est insituit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de numero de dita ciutat a sis Juliol mil set cents quaranta hu, y despres de seguir son obit del testador publicat per Esteban Prats notari publich de numero de la mateixa ciutat com a regint las escripturas publicas de dit Cabrer notari a dos Juny mil set cents sexanta, y hu. Y a dit mon pare pertanya per titol de venda a ell com a mes donant en Lo Encant Publich, y als seus (entre altras cosas) respectivament feta, y firmada per Catharina Ros, Santacruz, y Llunell muller de Joseph Ros botiguer de la ciutat de Vich, ab acte rebut en poder de Ramon Serra notari publich real collegiat de numero de Barcelona, als vint , y sis Juliol mil set cents quaranta nou. Lo qual establiment fas com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes seguents. Primo, que dit adquisidor, o los seus dins lo termini de sinch anys del dia present en avant comptadors hajan de plantar tots los colgats que vuy faltian en dita pessa de terra, o be tornarla a plantar de nou, posanthi los fems, y arbresadops necessaris a us, y costum de bon pages, y si dins dit termini no havran dit adquisidor, ni los seus cumplert lo present pacte, o be en lo subsecutiu temps deixeran de pagar una, o mes vegadas deu pensions consecutivas del infrit cens, sia libre a mi, y a mos successors en qualsevol de dits respective casos,cancellan lo present establiment, y per tal cancellació dega retornar a mi, o a mos successors la sobre designada pessa de terra, ab totas las milloras, prssos, y demes drets que en ella hauran fet, y tindran respective dit adquisidor, y los seus, sens haverlos persó de satisfer quantitat alguna. Item que sempre, y en tot cas que legitimament constia no pertanyer a mi, ni a mos successors lo domini directe, ab tots los drets a ell corresponents sobre la expressada pessa de terra lo cens per mi baix imposador, sia, y se entenga en nuda percepció ab emperó pera cobrarlo, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets, y dit adquisidor, y los seus deuran en est cas, de vuy en avant satisfer al Sr. Alodial, perque constará tenerse dita pessa de terra, los censos, y demes drets dominicals a que aquella estará obligada, y lo lluisme competent per rahó del present contracte, sens dany, ni gastos de mi, de de mos successors, ni disminució del infrit cens. Iterm que dit adquisidor, o sos propris gastos, me haja de donar una copia authentica del present establiment. Item, y finalment, que dit adquisidor, y los seus hajan de millorar la cosa establerta, y per lo cens de ella fer, y aprestar a mi, y a mos successors tots anys perpetuament en lo dia vint, y quatre del mes de Desembre, tretse lliuras, dos sous, y sis diners moneda barcelonesa, comensan a pagarme la pensió de dit cens (respecte de possehir aquella dit adquisidor desde ultims de any proxim passat baix la esperansa del present establiment) en lo dia vint y quatre del mes de Desembre proxim vinent, y aixis en los demes anys en sonsemblant dia. En la qual pessa de terra no pugan dit adquisidor, ni los seus proclamar altre Señor, que a mi, y mos successors; pugan emperó passats los trenta dias de la fadiga, vendrer, establir, permutar, o altrament alienar las ditas cosas establertas a personas capaces de alienar. Salvant sempre a mi, y a mos successors sobre las mateixas cosas establertas, no solament lo cens sobre imposat, y lo domini directe, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret, sino tambe los lluismes, tersos, o foriscopis per rahó de qualsevol successió, transportació, y aliernació de aquellas fahedoras. La entrada del present establiment es un parell de pollastres bons, y rebedors, que confesso haver rebut de dit adquisidor per real, y efectiu entrega a mas voluntats. Per lo que renunciant a la escepció de dits cens, y entrada no ser aixis convinguts, de la entrada no rebuda, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor, condono al adquisidor tot lo que podrian mes valer del referit cens, y entrada las cosas sobre establertas, que prometo ferli tenir, y possehir, y estarli de forma, y legal evicció, y legitima defensa en tot, y qualsevol cas pensat, y no pensat en qualsevol manera esdevinga tant de dret, com de fet, y de restitució y esmena de tots danys, y gastos, que per lo referit se lo seguescan, Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens, mobles, e immobles, drets y accions, presents esdevenidors; renunciant a qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial. Y present jo dit Pau Camprubí aprobant las ditas cosas, y acceptant lo precedent establiment ab los pactes sobre continguts als quals expressament consento, de mon grat, y certa ciencia prometo a dit Anton Casanovas yt Roig, y als seus que cumpliré puntualment los referits pactes, que li pagaré tots anys lo cens sobre impossat en lo termini dalt señalat, y que observaré tot lo sobre estipulat, y demes que vinga a mon carrech sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo, e hipotheco la cosa a mi sobre establerta, eo lo dret emfiteutich en ella a mi competent, y adquirit, y generalment sens prejudici de dita hipotheca obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets, y accions presents, y esdevenidors, renunciant a la lley que estableix, que primer se haja de executar la especial, que la cosda generalment obligada a la que prescribeix, que quant lo acrehedor pot satisferse de la hipotheca, no ha de executar altra cosa, a altra qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial, y per pacte a mon propri for, y domicili, submetenme al for del Tribunal del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol Superior Secular, ahont voldra convenirme, ab facultat de variar de judici, fent, y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de qualsevol de ditsd Tribunals, per la qual cosa obligo ma persona, y tots mos referits bens. Y per quant lo dia present es diumenge, y feriat constituhesch en procuradors meus a tots los escrivans de dits respective Tribunals actuals, y veniders a solas pera firmar dita escriptura de ters, ab las obligacions sobre referidas en dia no feriat. Y per mejor seguretat nosaltres dits estabilient, y adquisidor espontaneament juram en poder del infrit notari baix firmat, las referidas cosas cumplir, y a ellas no contravenir per causa, ni rahó alguna. En testimoni de las quals cosas ha atorgaren en Barcelona a vint, y quatre dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta tres. Essent presents per testimonis Joseph Camps mestre de casas, Joseph Castrells fuster de dita Villa de St. Feliu que han afirmat coneixer al adquisidor, y ser tal son nom, y cognom, y Carlos Giralt sastre ciutadá de Barcleona.
Anton Casanovas y Roig, Per dit Pare Camrobi que a dit no saber de escriurer firmo de sa boluntat Carlos Giralt. En poder de mi Joseph Ponsico notari, que fas fe coneixer al estabilient, y que per lo adquisidor ha firmat un dels testimonis.