Saga Bacardí
54927
ESCRITURA DE RENUNCIA DE HERENCIA DE PAULA RABASSA, MADRASTRA DE AGUSTÍN GIBERT Y XURRICH.


Lo Magnifich Agustí Gibert y Xuriach ciutadá honrat de Barcelona. Atenent, que la Señora Paula Gibert y Rabassa viuda del difunt Agustí Gibert y Xurrich comerciant de Vilanova de Palafolls Bisbat de Gerona difunta madrastra sua, ab son ultim testament, que feu y atorgá en poder de Francisco Marés notari publicu de dita vila a vint de Juny del corrent any, lo instituó hereu de confianza. Y considerant, que la dita heretat li seria dañosa, e inútil. Persó, ab tenor del present acte repudia totalment la dita heretat, y los honors, y carrechs de ella, volent, que la referida heretat pervinga plenament a qui pertany, y especta. De que requireix al notari baix firmat lleve acte publich. Que fou fet en Barcelona a nou días del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Joseph Ponsico, y Joan Prats y Cabrer notaris publichs de número de Barcelona.
Agustí Gibert y Xurrich, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al requirent.