Saga Bacardí
54934
ESCRITURA DE ENTREGA DOTAL DE DINERO Y CÓMODAS DE MARIA VIDAL HACIA BUENAVENTURA CASANOVAS Y SMENDIA.


En la ciuat de Barcelona vui que contam als quinse dias del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y quatre. Lo Señor Bonaventura Casanovas y Smandia comerciant, ciutadá de Barcelona, y la Señora Maria Casanovas y Vidal conjuges de llur grat y certa ciencia, firman apoca a favor del Señor Joan Vidal y Mir comerciant matriculat, ciutadá de la mateixa ciutat sogre y pare respective seu, a estas cosas present de la quantitat de sinch centas lliudas moneda barcelonesa. Y dos claixeras ab sos apendices nublaisl corresponents a son estat. Y los son y cedeixen es a saber ditas cinch centas lliuras a cumpliment de dos mil vuit centas lliuras de dita moneda, de que dit Señor Joan Vidal junt ab ditass dos calaxeras y apenices, me feu donació a favor de de dita Señora Maria Casanovas y Vidal sa filla, ab un capitol resultant dels matrimoniales entre dits comp y ell firmats rebuts en poder del notari avall escrit, y de Ramon Mateu notari de esta ciutat simil estipulants, y cloents als set de Novembre prop pasat, com las restants dos mil trescentas lliuras las hagen rebudas so es mil cinch centas dels tudors y curadors de Serafina Guteras pagant per dit Señor Vidal, de que firmaren apoca segons se asereix en poder de Joseph Nonaventura Fontana notari als vint y vuit Novembre prop pasat, y las restants vuit centas del Dor. Joseph Estalella Rector de Vilanova, pagant per lo mateix Vidal, de que ifrmaren igual apoca segons se diu en poder de Joseph Llbet notari de granollers als set Dezembre prop pasat, y las ditas dos calaixeras, y apendices per iguals, que que com se ha dit lo referit Señor Vidal me prometé donar a dita sa filla, totas las quals cosas esta constituí en dot a dit son marit ab altre dels mateixos capitols matrimonials, De y per las quals lo mateix Señor Bonaventura Casanovas, seguidament lin feu de creix augment, o donació per noces la quantitat de mil quatrecentas lliruas de dita moneda que ab lo present lloa, y aprop. Lo modo de la pagas de ditas cinch centas lliuras barcelonesas y dos calaixeras ab son apendices sobre referits es que aquellas confesa haver rebut dit Señor de voluntat de dita sa muller, so es ditas cinch centas lliuras ab diner comptant, y ditas calaixeras y apendices per real, y efectiva entrega, tot realment y de fet en presencia del notari y testimonis infrits. En testimoni de lo que firman la present apoca,d eclarant quear advertidas ditas parts per lo notari infrit que del present acte sen deu pendrer raó en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis dias seguents a fi de que constia de dita desobligació y demes fins previnguts en la Real Pragmatica publicada en esta ciutat en lo mes de mars del any mil setcents sexanta y vuit. Lo que fou fet com se ha dit, essent presents per testimonis Ignasi Plana y Francisco Just notari reals y publichs elets en collegis de número de Barcelona, y los dits otorgants, coneguts de mi lo notari infrit ho firman de sa ma.
Maria Casanovas y Vidal, Bonaventura Casanova, En poder de Joan Batista Plana y Circuns notari cuya recepció e entrevingut jo Ramon Mateu y Smandia notari publich de Barcelona com a substitut de aquell.