Saga Bacardí
54940
ESCRITURA DE ACUERDO EN EL PAGO ENTRE LOS HERMANOS CAMPDERRÓS, HACIA ANTON DE CASANOVAS Y ROIG.


Pere Camderros pagés de la vila de Sant Feliu de Llobregat Bisbat de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia fonfesso, y rgonech a Francesc Campderros pagés de la mateixa vila mon germá, present. Que aquell establiment, que ab acte rebut en poder del notari baix firmat lo dia present he acceptat de Anton Casanovas y Roig Familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutadá de Barcelona, de tota aquella pessa de terra, antes campa, y vuy part campa., y part terma, ab algunas oliveras, sulgarment dita “Lo Oliverar”, de tinguda tres mojadas, y tres quartas, y antes quatre mojadas de terra, poch mes, o menos, situada part en la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y part en la Parroquia de Santa Creu del Orde, per mitg de la qual passa la riera nomenada de Santa Creu, y antes de Valldoncella, llargament designada, y confrontada en dit acte de establiment. A cens de quinse lliuras, y nou sous moneda barcelonesa, en nuda percepció, y francas de corresponsions, pagadoras tots anys lo dia vint y quatre de Desembre, y ab entrada de cent lliuras barcelonesas. Y ab pacte, que a mes del sobredit cens, dega satisfer als Senyors directes de dita pessa de terra los censos a ells corresponents quiscun any en sos deguts terminis,. Y que a mos gastos dega entregar a dit Casanovas una copia authentica de dit acte de establiment. Lo dit establiment, en quant a la part de dita pessa de terra situada en la Parroquia de Santa Creu del Orde, de tinguda una mojada, y un vuyté, poch mes o menos, he acceptat per dit Francesch Campderros, y en nom, y a obs seu, y baix la esperansa que dit non germá pagaría trenta lliuras, que li corresponen de las cent lliuras, que son la entrada del referit establiment, y al notari avall escrit, lo que a proporció correesponga a dit mon germá satisfer per lo salari, y paper sellat de dit establiment. Y que axi mateix se obligaría a pagar cada any lo dia vint y quatre de Desembre a dit Anton Casanovas quatre lliuras, dotse sous, y vuyt diners per lo cens a ell espectant per rahó de dita una mojada, y un vuyté de terra, y a la Rnt. Priora y Convent de monjas de Sant Geroni de la present ciutat Señor directe de aquella, lo cens de quatre sous tots anys en son degut termini, y a mes lo lluisme espectant a dita Rnt. Priora y Convent per causa del mateix establiment. Y en quant a la part de dita pessa de terra situada en la dita Parroquia de Sant Feliu de Llobretat, de tinguda dos mojadas, y cinch vuytens poch mes o menos. He acceptat lo dit establiment per mi y a obs meu, encaraque tot lo dit establiment sia concebut en mon nom, y en ell no se faassa menció alguna de dit Frencesch Campderrós mon germá. Per lo que regoneixentli la bona fe, y renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley, o dret, que sia a mon favor. Dono, cedesch, transferesch, y transporto a dit Francesch Campderros tots los drets, y accions (exceptuats los que avall expresament me reservaré), que me podrían competir en dita una mojada, y un vuyté de terra per rahó de dita adquisició, y de la inscripció de mon nom en dit acte de establiment. En virtut dels quals drets, y accions puga dit Francesch Campderrós tenir, y possehir la dita una mojada, y un vuyté de terra. Y altrament puga usar de aquella en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo per est efecte mon procurador, com en cosa propria. Reservantme emperó expresament lo dret de fadiga, o prelació en cas de vendrerse, establirse, o altrament aliemarse la dita mojada, y vuyté de terra, y lo útil domini, o dret emfiteutich, que per rahó de la referida adquisidció e intitulació de mon nom me podía competir en la referida mojada y vuyté de terra en cas que dit mon germá cesse per lo estay de tres anys de pagar a dit Anton Casanovas los referits cens, de quatre lliuras, dotse sous, y vuyt diners, y a dit Rnt. Priora y Convent de Sant Geroni lo sobredit cens de quatre sous., Y bais ditas reservas, y no sens ellas, prometo a dit mon germá totas las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y no contravenir a ellas, per alguna causa, o rahó. Y present dit Francesch Campderrós accepto la dit aregoneixensa, y agnició de bona fe per dit Pere Campderros mon germá a mi feta, ab las reservas sobre expresadas, a las quals expressament consento. Y prometo a dit mon germá, que pagaré las ditas trenta lliuras, que me corresponen pagar de las cent lliuras, que son la entrada del dit establiment. Y que tots anys en lo dia vint yq uatre de Desembre pagaré a dit Anton Casanovas quatre lliuras dotse sous, y vuyt diners a mi espectants pagar per rahó del cens de dita una mojada y un vuyté de terra, comensant a ferli la primera paga lo dia vint y quatre de Desembre del corrent any, y aixi despres consecutivament tots los anys en semblant dia, o termini. Y a dita Rent. Priora y Convent de Sant Geroni lo cens de quatre sous cada any, en son degut termini, y lo lluisme competent a la mateixa Rnt. Priora y Convent per rahó del referit establiment. Y semblantment pagaré al notari avall escrit lo que me especte a proporció del salari, y paper sellat de dit establiment, tot lo que prometo cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas, especialmente obligo, e hipotheco la dita una mojada y un vuyte de terra, eo tot lo cret empigeotich, y útil domini, que en ella me competeix. Y generalment sens prejidici de dita especial hipotheca, obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents y esdevenodirs, renunciant a la lley, que diu, que primer se haja de passar per la cosa especialmente obligada, que per la general, y a la altra, que diu que quant lo acreedor pot satisferse de la especial hipotheca, no pose ma a altra, y a qualsevol altra lley, o dret, que afavorirme puga, y per pacte a mon propri for, submetentme al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de jidici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters, en los llibres de tersos de la cudia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular solament, per la qual obligo tots mos bens predits tantsolament mobles e immobles, presents y esdevenidors. Ab la acostumada constitució de procuradors a tots los escrivans de dita curia presents y esdevenodirs insolidum, per firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas, per esser lo dia present diumenge y feriat. Y prometem, y juram las ditas parts, no sols que contra lo sobre referit no farem ni vindrem en temps algun, pero també que lo rpesent contracte no se ha fet en frau dels Señors aoldials, no de sos drets. En testimoni de las quals cosas axis ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint y sis días del mes de Agost, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona y Anton Sanmartí escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Pere Campderros, per dit Francesch Campderros que diu no saber de escriurer firma de sa voluntat, Anton Sanmartí altre dels testimonis. En poder de mi Sebastiá Prats notri, que fas fe coneixer a ditas parts, y que per Francesch Campderros ha firmat un dels testimonis.

Seny+al del Rnt. Dr. Ignasi Pujol Pbre. En Barcelona residint, com a procurador per las cosas avall escritas, y altres letitimament constituit, y ordenat per la Illusre Señora Priora y Religiosas del Monastir de Sant Gernonim de la present ciutat, com a sa procura consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als onse Juliol proxim passat, de la qual lo dit, y avall escrit notari ab lo present fa fee, en dit nom, en quant al interés de ditas Illustres Señoras sas principals, firma lo antecedent acte per rahó de Señoria, Los censos, lluismes, y demes drets dominicals a ellas sempre salvos. Per lo qual firma eo per lo lluismea ditas Ilustres Señoras degut per rahó de dit establiment confessa en dit nom haver rebut de comptant realment y de fet a totas sas voluntats de Francesch Capderros pagles de la vila de Sant Feliu de Llobregat Bisbat de Barcelona, com a tenint regoneixensa de dit establiment en quant a la una mojada, y un vuité del alou de dit Real Monastir a ell feta per Pere Camderros Ferer de dita vila son germá ab acte rebut en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona als vint y sis Agost proxim passa. Quaranta una lliuras moneda Barcelonesa, feta gracia del restat. L qual firma fa en dit nom en poder de Felix Verguer y Avellá notari publich de número de Barcelona avall escri, vui que comtam als setse dias del mes de Abril any del naixament del Senyor de mils etcents sexanta cinch. Essent presents per testimonis Joseph Duran, Joseph Ubach y Ramon Costansó escrivens en barcelona residints. Y lo dit Dr. Ignasi Pujol al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer ho firma de sa ma.= Dr. Ignasi Pujol Pbre.= Paenes me Felicem Verguer et Avellá notarium.
De praecedenti dominy ratione firma manu aliena scripta fidem praebeo ego Felix Verguer et Avellá notaio publico de número Barcinonae haec dicto die propria scribens manu.
Sia notori, com lo Illustre Señlor D. Francisco Xavier de Becar pbre. Y Canonge de la Santa Iglesia Cathedral de la present ciutat, com a protector de la capbrevació dels censos, lluismes y demes drets dominicals del molt Illustre Capitol de dita Santa Iglesia, baix regimen del qual, entre altras cosas existeix la Pia almoyna de la mateixa Santa Iglesia, elegit, y anomenat per dit Molt Ilustre Capitol ab la convocació captitular tinguda, y celebrada ab intevenció del notari avall escrit als onse de Abril prop passat. En dit nom firma per rahó de Señoria lo ace de establiment fet, y firmat per Anton Casanovas y Roig ciutadá de Barcelona a favor de Pere Campderrós ferrer de la vila de Sant Feliu de Llobregat Bisbat de Barcelona, de una pessa de terra part campa, y part herma ab algunas oliveras, anomenada “Lo Oliverar”, de tinguda de tres mojadas y tres quartas, situada part en dita Parroquia de dita vila de Sant Feliu, y part en la Parroquia de Santa Creu del orde, llargament designada, y confrontada en lo acte de dit establiment rebut en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona als vint y sis de Agost de mil setcents sexanta quatre. Salvats emperó a dit Molt Illustre Capitol los censos, lluismes, y demes drets dominicals forsan deguts, y no pagats. E la present firma fa en Barcelona als sis dias del mes de Setembre del any mil setcents sexanta sis. Essent presents per testimonis Anton Comangla, y Felip Mas escrivents en Barcelona habitants.= Dr. Francisco Beccar Canonge protestor.= En poder de mi Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de Barcelona, y escrivá del Molt Illustre capitol de la Santa iglesia de dita ciutat, qui afirma coneixer a dit Señor otorgant, y que firmá de sa ma propria.
De praecedenti dominy ratione firma aliena manu scripta fidem praebeo ego Josephus Bonaventura Fontana notarius publicus de número Barcinonae, et scriba supradictus, haec propria scribens manu.