Saga Bacardí
54941
ESCRITURA DE PARTE DEL PAGO DOTAL HACIA FRANCESCH ANTON CASANOVAS Y ROIG.


Francesch Anton Casanovas y Roig, ciutadá de Barcelona, de mon grat y certa ciencia confesso, y regonesch a Pere Campderrós, y Francesch Campderrós germans, pagésos de la vila de Sant Feliu de Llobregat, Bisbat de Barcelona, encaraque absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant, pagant per Anton Casanovas y Roig, familiar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona mon germá y de aquellas mil cent lliuras, que son la entrada del establiment per dit mon germá, fet y firmat a dit Pere Campderrós de tota aquella pessa de terra, antes campa, y vuy part campa. Part herma, ab algunas oliveras, vulgarment dita “Lo Oliverar”, de tinguda antes tres mojadas y tres quartas, y antes quatre mojadas mojadas de terra poch mes o menos, situada part en la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y part en la Parroquia de Santa Creu del orde, per mitg de la qual passa la tiera nomenada de Santa Creu, y antes de Valldoncella, llargament designada, y confrontada en lo acte de dit establiment rebut en poder del notari baix firmat lo dia vint y sis del corrent mes de Agost, y en virtut de facultat per dit mon germá donada, y concedida al referit Pare Campderrós ab lo mateix acte de establiment. Del qual, en quant a la part de dita pessa de terra situada en dita Parroquia de Santa Creu del orde, de tinguda una mojada, y un vuyté, poch mes o menos, dit Pere Campderrós ha fet regoneixensa, agnició de bona fe a dit Francesch Campderrós, son germá, ab la condició (entre altras), que est degués pagar trenta lliuras, que li corresponen de las ditas cent lliuras, que son la entrada del referit establiment; lo que ha promés cumplir dit Francesch Campderrós ab lo mateis acte de regoneixensa, rebut en poder del notari baix firmat dit dia vint y sis del corrent. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notai baix firmat, y dels testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, me han donat, y pagat cent lliuras barcelonesas, es a saber, dit Pere Campderrós setanta lliuras, y dit Francesch Campderrós trenta lliuras. Y son a bon compte de las tres mil lliuras libres, y no subjectas al pacte reversional del llegat de sis mil lliuras, que lo Señor Anton Casanovas difunt botiguer de panys ciutadá de Barcelona mon pare, ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de número de Barcelona a set Juliol mil setcents quaranta hu, y seguit son obit, fou pubicat per lo notari baix firmat a dos de Juny mil setcents sexanta hu, me feu per las causas, y rahons en dit llegat expressadas. Las quals tres mil lliuras libres, y no subjectas al dit pacte reversional, ab acte rebut en poder del notai baix firmat a trenta Novembre de dit any mil setcents sexanta hu, la Señora Eularia Casanovas, y Roig, ma mare, viuda de dit difunt Anton Casanovas, y dit Anton Casanovas y Roig mon germá prometeren pagarme, so es, cinch centas lliuras dit dia trenta de Novembre, de que los firmí apoca lo mateix dia al peu de dit acte de promesa. Y las restants dos mil, y cinch centas lliuras a cumpliment de ditas tres mil lliuras libres, sempre que jo volgués. Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca. Y sens evicció alguna, ni obligació de mos bens, cedesch a dits germans Campderrós tots mos drets, y accions, en virtut dels quals pugan defensar las días cosas per ells respectivament adquiridas contra qualsevols personas., Constituintlos per est efecte mos procuradors, com en cosa propria. Y aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y set días del mes de Agost, any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent present per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona, y Anton Sanmartí escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Francesch Casanovas y Roig, En poder de mi Sebastía Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.