Saga Bacardí
54944
ESCRITURA DE PAGO DE PONCE DE LEON HACIA OLIVA Y MIGUEL ALEGRE Y ROIG.


Francisco Oliva perxer ciutadá de Barcelona, com a procurador del Magnifich Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat de Barcelona, consta de ma procura ab acte rebut en poder del notari baix firmat a nou Desembre mils etcents y cinquanta. En dit nom de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonech a D. Joseph Ponce de Leon domiciliat en Barcelona, encaraque absent, y per ell lo notai baix firmat present y acceptant, y a Pere Valls argenter ciutadá de Barcelona, present. Que en diners comptants realment y de fet a mas voluntats me han donat, y pagat sexanta lliuras barcelonesas, es a saber, dit D. Joseph Ponce de Leon trenta sis lliuras, las mateixas cobradas per est de Domingo Brunet fuster per semblants debia del lloguer de la casa, que dit Pere Valls ha comprat, y posseheix en la present ciutat en lo carrer dels marcaders prop la Boria. Y dit Pere Valls las restants vint y quatre lliuras. Y serveixen, unas y altras a mon principal a bon compte de aquellas doscentas cinch lliuras, setse sous, y vuyt diners, que lo referit Pere Valls li confessá deurer y prometé pagar ab acte rebut en poder del notari baix a catorse de Juny prop passat, per las causas, y rahons en dit acte expressadas. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor, en testimoni de veritat los firmo la present apoca en Barcelona a quinse dias del mes de Desembre, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y quatre Essent presents pr testimonis Joan Prats y cabrer notari publich de número de Barcelona, y Anton Sanmartí escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Francisco Oliva, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer al confitent.