Saga Bacardí
54951
ESCRITURA DE LUISMO HACIA EL MARQUES DE GIRONELLA, POR VENTA ENTRE PALET Y ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


Sia notori. Com lo Ilustre Señor D. Anna de Agulló y de Pinós Olim de Sentmanat y de Ribera, Señor de la Quadra de Palau, en Barcelona domiciliat. De son grat, y certa ciencia firma per rahó de Señoria lo establiment fet, y firmat per Anton Casanovas, y Roig, Familiar del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona, a favor de Joan Palet mestre de casas de la Parroquia y vila de Sant Feliu de Llobregat, de tot aquell tros de terra que conté de ample quaranta vuit palms, y de llarch quaranta y un, que es part de la pessa, o hort circuit de parets que dit Casanovas poseheix en dita vila, y en lo carrer dit de Dalt, qual tros de terra junt ab dita pessa se té baix domini y alou d edit Ilustre Señor a cens de un parell de capons, annualment pagadors per Nadal y a mes decima de tots fruits, com tot llargament va designat, y expressat en dit acte de establiment rebut en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona als dos de Maig mil setcents sexanta y cinch. Los censos, y lluismes deguts y no pagats, y demes drets dominicals a dit Ilustre Señor Marqués, sempre salvos. Confessant haver rebut de dit comrpador en diners comptants a sas voluntats setse lliuras disset sous y vuit barcelonesas per lo lluisme degut a dit Ilustre Señor feta gracia del demes. La qual firma per rahó de señoria otorga, y firma en Barcelona als set dias del mes de Noembre, del any mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Guillem Darde, y Joseph Casadevall escrivents en Barcelona residints. Y jo lo infrit notari afirmo coneixer dit Ilustre Señor que firmá de ma propria.
El Marques de Gironella, En poder meu Joseph Ribas y Granes notari, De praecedenti firma domiini ratione fidem praebeo Josephus Ribas et Granes notarius publicus de número Barcinonae.