Saga Bacardí
54966
CREACION DE CENSAL A FAVOR DE JOAN SOLER , POR ANTON CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu. Jesu Christ Amen. Joan Soler fuster de Barcelona. Per expedició de mos negocis, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia per mi, y per mos hereus, y successors vench a Anton Casanovas y Roig Familiar del Ofici de la Inquisició ciutadá de Barcelona encara que ausent, y per ell present, y estipulant lo notari baix firmat, comprant y adquirint dit Casanovas com a hereu del difunt Anton Casanovas botiguer de paños ciutadá de dita ciutat son pare, y de diners procehits de semblants nou centas vuytanta quatre lliuras que a nou del corrent mes de Janer en la Taula dels Comuns Diposits de la present ciutat, a solta de Sebastia Prats notari publich de numero de Barcleona li foren ditas, y escritas per Magi Negrevernis comerciant matriculat ciutadá de dita ciutat, pagant per los Honorables Proms, y Cofrares baix la invocacio del Apostol St. Andreu de Passamaners de la present ciutat per lluicio de semblants quantitat en preu, vint y nou lliuras deu sous, y sinch diners en pensió,restants a lluir de aquell censal de proprietat mil cent, y vuit lliuras, y pensió trenta tres lliuras, y dotse sous, que tots anys a set de Abril la expressada Confraria li feya, y prestava, y als successors seus en la heretat de dit difunt Antoni Csanovas son pare, y a obs de la Pia disposició que avall se dirá, mediant empero pacte de redimir vint y nou lliuras deu sous y sinch diners moneda barcelonesa de pensió annual vulgarment nomenada censal, cobradora de mi, y de mos bens del dia de vuy a un any, y aixi despres cada any en semblant dia, y aquella franca de tots, y qualsevols gastos, e imposicions, prometo aprobarla, y entregarla a mon risch, y gastos en lo dia sobre senyalat a dit comprador en la posada, o ahont, y a qui ell voldrá, com sie dins lo present Principat de Cathaluña, sens dilació ni excusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab esmena de tots danys y gastos, que per la cobransa se li seguiscan. Lo preu de est censal es noucentas vuytanta lliuras moneda barcelonesa a rahó de tres per cent, las quals dit comprador deurá girarlas a mon favor ab partida per ell fahedora en la referida Taula. Y perquant dit Anton Casanovas botiguer de paños pare de dit Anton Casanovas y Roig, ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer notari publich de numero de Baarcleona a set Juliol mil set cents quaranta y hu, y seguit son obit fou publicat a dos Juny mil set cents sexanta y hu, disposá que son hereu encontinent de seguit son obit empleás en compras de censos, terras, o atres propietats bonas, tuita, y seguras no subjectas a carta de gracia, tota aquella quantitat que fos menester per fer, cent vint y sis lliuras integras, y liquidas de pensió, o reddits annuals de que dotá una missa quotidiana, que ab lo mateix testament mana que son hereu perpetuament fes celebrar en la Capella de St. Antoni de Padua contruhida detrás la casa de la heretat dua situada en la parroquia de Sant Martí de Provensals, adquirint com a hereu de dit testador, y dels successors en sa heretat, y a obs de dita pia disposició, y que en lo interin que dit son hereu retardaria la efectuació de dits esmersos ja fos per omissió sua, o per no trobarse empleos de la major tuició, y seguretat, degues pagar la caritat de dita Missa (entre altres) de la pensió de dit censal, que li faja dita Confraria de Passamaners, y se ha lluit a dit comprador per dit Negrevernis: Per só lo preu de dit censal en cas de lluició, se deurá depositar en la Taula dels Comuns Diposits, o en altre Diposit, o Arxiu Iglesiastich, o Secular aprobats de la present ciutat, de ahont exir no puga, sino per esmers fahedors en lloch segur a obs de dita pia disposició, interim que se retarde la efectuació de dits esmersos. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis convinguda, y a tota lley, y dret de mon favor, prometo a dit comprador, que lo present censal ab sos accessoris li faré pacificament possehir, y percibir, y li estaré de ferma, y legal evicció, y legitima defensa en tot, y qualsevol cas pensat, y no pensat en qualsevol manera esdevinga aixi de dret, com de fet, y de restitució, y esmena de tos danys, y gastos que per lo referit se li seguescan. Y per cumnplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets y accions presents y esdeveniders, y renuncio a qualsevol lley, y dret que afavorer me puga, a la que prohibeix la general renuncia sens procehir, o subseguirse la especial, y per pacte a la de haver de esser compellit en lo lloch de mon domicili, y a la de mon propri for, submetent al for del Illustre Sor. Corregidor de Barcleona, y de altre qualsevol Superior Secular, y Iglesiasstich en son cas, ahont voldránconvenirme, ab facultat de variar de judici una, o mes vegadas, y fas, y firmo escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tesos de qualsevol de dits Tribunals per la qual obligo ma persona, y tots mos referits bens. Y per quant es feriat lo dia de vuy constituhesch en mos procuradors a tos, y a cada un a solas del escrivans actuals, y veniders de dits respective Tribunal per firmar en qualsevol de ellls kla citada escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas en dia no feriat. Y a major seguretat espontaneament juro las referidas cosas cumplir, y a ellas no contravenir per causa, ni rahó alguna. Y ho atorga en Barcelona en los infrits dia, mes y any essent presents per testimonis los que avall se nomenaran. Item ab altre acte jo dit Joan Soler, sens perjudici de las obligacions continuadas en dit censal, ans be a ellas anyadint, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia prometo a dit comprador: Que dins lo rermini de sinch anys del dia de vuy en avant comptadors, y despres sempre que voldrá, milloraré las obligacions de dit censal, donant una hipotheca, o dos, o mes fermensas a satisfaació del comprador, o de sos successors en dit censal, y no cumplintho vull desde luego incidir en la pena de semblants nou centas vuytanta quatre lliuras a las horas aplicadoras per extingir dit censal, y a mes li pagaré totas las pensions, y porratas, que del mateix censal se deurán junt ab los gastos, tot lo que prometo cumplir sens dilasió ni excusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, esmena de danys, y gastos, obligo tots mos bens, renuncia de drets, submissions, escriptura de ters, obligació de ma persona y bens, constitució de procuadors, y jurament, tot en dit censal llargament explicat, a que me referesch. Y ho atorga en Barcleona a vint dias del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta y vuyt . Essent presents per testimonis Francisco Ferrús escrivent, y Miquel Vinyals estudiant theologia en dita ciutat habitants. Y lo atorgant (a qui jo lo infrit notari fas fe conech).
Joan Soler, En poder de mi Joseph Ponsico notari.


En la ciutat de Barcelona a vint y tres días del mes de Janer, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y vuit. Joan Girona argenter