Saga Bacardí
54983
ESCRITURA DE SEÑORIA HACIA PUIGDORFILA, POR VENTA ENTRE CUNILL Y AGUSTIN GIBERT Y XURRICH.


Francisco Plana y Circuns notari real ciutadá de Barcelona, com a procurador del Ilustre Seño D. Nicolau de Puigdorfila y Despuig Cavaller de la Sagrada y Militar Religió de Sant Joan de Jerusalem y Comendador de las Encomiendas de Termens y Aiguaviva, en la ciutat de Palma Regne de Mallorca residint consta de ma procura ab acte rebut en poder de Miquel Joan Rosselló notari publich de dita ciutat de Palma a quinse de Novembre mil setcents sexanta sis, en deguda forma legalisada. En dit nom firmo per rahó de Senyoria la venda perpetua feta, y firmada per Salvador Cunill Ferrer de Vilanova de Palafolls Bisbat de Gerona, habitant en la ciutat de Mataró Bisbat de Barcelona, al Magnifich Señor Agustí Gibert y Xurrich ciutadá honrat de Barcelona, comprant, y adquirint en nom y a obs de la heretat de la difunta Señora Maria Gibert y Xurrich sa mare (entre altras cosas) de tot lo dret, y facultat, que competía a dit Cunill, de lluir y quitar de Pere Garriga mariner de dita Vilanova de Palafolls, o de sos successors, tota aquella pessa de tera, part de vinya plantada, part cultiva, y part herma, ab pins, y roures en ella plantats, de tinguda de cinch jornals de bous de llauradura, poch mes o menos, situada en lo terme del Castell de Palafolls en lo lloch dit “La Tuna den Joia”, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari baix firmat a vint y set de Abril mil setcents sexanta vuit. La qual pessa de terra se te, part en domini, y alou del Sxcelentisim Señor Marqués de Aitona Senyor de dit Castell de Palafolls, y part en domini, y alou de la comanda de Aiguaviva, es a saber, en quant a dit Excelentissim Señor Marqués per dos terceras parts, y en quant a dita comanda de Aiguaviva per la restant tercera part. Los censos, lluismes, y altres drets dominicals a dita Comanda altrament deguts, y no pagats, en tot, y per tot sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Senyoria, eo per lo lluisme a dit Illustre Señor mon principal com a Comandador de Aiguaviva degut per rahó de dita venda perpetua, confesso haver rebut del comprador en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats cinquanta cinch lliuras, y deu sons moneda barcelonesa, feta gracia de la meitat. La qual firma fas en la ciutat de Barcelona a trenta días del mes de Mars any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y nou. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari public de número de Barcelona y pau Sala escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Francisco Plana y Circuns, En poder de mi Sebastiá Prats que fas fe coneixer al atorgant.