Saga Bacardí
54988
ESCRITURA DE REDENCION Y CREACION DE CENSAL, CON GARANTIA PIGNORATICIA HACIA EL MONASTERIO DE LAS CLARISAS, POR PADRE E HIJO ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG Y DE GERONA.


En nom de Deu, sia notori com nosaltres Anton Casanovas y Roig, ciutadá honrat de Barcelona, y Anton Casanovas y de Gerona també ciutadá honrat de Barcelona, pare y fill. Per expedició de nostres negocis. De nostra espontanea voluntat, per nosaltres, y nostres successors venem y originalment cream a la Ilustre Señora Abadessa, y Real Monastir de Nostra Señora de Pedralbes del orde de Santa Clara baix regla del Serafich pare Sant Francesch de observansa del Bisbat, y territorio de Barcelona, comprant y adquirints en nom, y a obs de dit Monastir, y de diner procehint de semblants quatre centas lliuras, que a solta de Felix Veguer notari publich de número de Barcelona als vint y tres del prop passat mes de Agost los foren ditas, y escritas en la taula del cambi, o comuns deposits de esta ciutat per lo Noble Señor D. Carlos Anton de Arcon Potau, y de Oliver en Barcelona domiciliat com a Administrador de la causa pia fundada per Francisco Farder jove cirurgiá, ciutadá de dita ciutat, pagant per Theresa Fragá y Ravella viuda del Magnifich Francisco Fraga Dr. en medicina en Barcelona domiciliat, y lo Magnifich Dr. en drets Joseph Fragá en dita ciutat mare, y fill per lluició de aquell censal de sembánt preu, que tots anys a sinch de Febrer a dita Señora Abadessa, y Monastir de Pedralbes, dits mare y fill Fragá devian prestar, encaraque absents, y per ellas presents lo notari avall escrit y a las successoras en dit Monastir mediant perpetuament, carta de gracia dotse lliuras moneda barcelonesa, en pensió de censal havedora, y cobradora annualment de nostres bens del dia present a un any proxim, y despres, consecutivament, los demes anys duran test censal en semblant termini. Prometent dita annua pensió, franca de tots gastos aportar a nostre risch, y perill a dit Monastir, en la casa de son procutador, o alló ahont voldran mentres no si afora del present principat, sens dilació ni escusa alguna ab lo salasri de procutador acostumat ab restitució, y esmena de danys, y gastos estipulats segons estil. Lo preu de est censal es quatre centas lliuras de dita moneda a for de tres per cent, las quals dita Señora Abadessa y Monastir deuran dir, girar, y escriurer a nostre favor ab partida en la referida taula de cambi, o comuns deposits fahedora. Los quals preu en cas de lluició dega, deposarse en la referida. Lo qual preu en cas de lluiicó dega deposarse en la referida taula, o en algún arxiu ecclesiastich dels aprobats de esta ciutat de ahont llevar nos puga sino per altre resmers fahedor en lloch tuto, y segur a obs de dita Señora Abadessa y Monastir, ab clausula perpetua de resmers, lo que dega executarse sempre, que vinga lo cas de lluició. Per lo que renunciant a la excepció de no ser dit preu axi convingut, y a tot altre dret, o lley que favorirnos pogues. Prometem a la mateixa Señora Abadessa y Monastir y a las successoras en ell que los farem valer, y percibir est censal ab sos accessoris, y lo estarem sempre de ferma, y legal evicció en qualsevol manera, y a la restitució yu esmena de danys, y gastos estipulats segons estil. Per cumpliment del que jo lo nomenat Anton Casanovas y Roig ne especialmente obligo.
Primo: Tot aquell annuo cens de pensió deu lliuras que tots anys en nuda percepció Carlos Ribas sastre de la vila de Sant Feliu de Llobregat de dit Bisbat de Barcelona per titol de establiment a ell per mi perpetuament fet ab acte rebut en poder de Joseph Anton Cassani notari publich de número de Barcelona als sis Juliol mil setcents sexanta vuyt, ne fa y presta lo dia de Sant Joan del mes de Juny per tota aquella pessa de terra vuy herma, y antes de vinya plantada, de tinguda de dos mojadas de terra poch mes o menos que dit Carlos Ribas posseheix en la Parroquia de Sant Just y Sant Pastor Desvern del referit Bisbat y en lo lloch dit “Matacans".
Secundo: Tot aquell annuo cens de pensió dotse lliuras, que lo nomenat Carlos Ribas, Joseph Ribas també sastre, y Joan Ribas nestre de fer carretas, pare y fills tots de dita villa de Sant Feliu de Llobregat cada any en dit dia de Sant Joan del mes de Juny, en nuda percepció a mi lo expressat Anton Casanovas y Roig, per titol de establiment per mi a ells fet ab acte rebut en poder del citat Joseph Anton Cassani notari fan, y prestan, per tot aquell tros de terra herma de tinguda de dos mojadas que posseheixen en la sobredita Parroquia de Sant Just y Sant Pastor Desvern en lo lloch anomenat “Lo Mas Puigdescorn”: Prometent en forsa de esta especial hipoteca entregar a dita Señora Abadessa, y Monastir peraque de sa propria autoritat se la pugan pendrer, y retenir, ab clausula de constitut, y precari cedintlos tots nostres drets y accions, y constituhintlas perso nostras procuradoras. Donantlos facultat peraque en cas de deurerse dos o mes pensions de dit censal pugan vendrer las cosas hipotecasas, y firmar las vendas ab las clausulas acostumadas, y del preu resultant satisferse en tot lo que sels dega, y si alguna cosa falta prometem de altres bens nostres ferlos lo degut cumpliment. Y generalment sens prejudici de dita especial obligació ne obligam los dos tots nostres bens, y los de cada un de nosaltres a solas mobles e immobles haguts, y per haver, drets, y accions. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la epistola del Emperador Adriá, y Consuetut de Barcelona, que parla d dos, o mes, que a solas se obligan, al privilego militar, y a la munició del días ques concedeixen als que gosan de est privilegi, a la lley que diu que primer se passe per la cosa especialmente obligada, que per la que generalment ho es, y a altre que prevé que mentres lo acreedor puga satisferse de la cosa especialmente hipotecada no pose ma a la que generalment ho es. Y jo Anton Casanovas y de Gerona per quant me trobo gaix la patria potestat constituhit, renuncio a la ley segona, fiest cod, quid cum eo, que disposa que lo fill de familias que se obliga junt ab lo pare, despres que está exempt, de la patria potestat gosa del benefici ne egrat, y no queda obligat, sino en allo, que pot fer, a totas las quals cosas expressament renuncio, y vull ser tingut a tot lo demunt dit tant en lo estar present, com despres, que seré libre de la patria potestat. Y tots renunciam, a qualsevol atre dret, o lley, que favorirnos pogues. Y per pacte a nostre propri for, submetentnos al for del Illustre Sñeor Corregidor de Barcelona, y al de altre qualsevol superior ecclesiastich, o secular, ab facultat de variar lo judici, firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de las curias de dit Señor Corregidor, y de altre superior ecclesiastich, o secular predit, obligant per ella los dits nostres bens, y drets y los de cada un de nosaltres a solas, solament (com las personas per gosar del privilegi militar no degam obligarlas). Y per la major validitat de tot lo demunt dit espontaneament juram, que contra las demunt ditas cosas no vindrem per motiu algún. Y quedam cerciorats per lo notari aball escrit, que de est acte se ha de pendrer la deguda rahó en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims per los effectes expresats en la Real Pragmatica de hipotecas. En testimoni del irmam esta escriptura en la ciutat de Barcelona als tretse días del mes de Setembre del any del Naixament dels Señor de mil setcents setanta nou, essent presents per testimonis Joseph Camprubí fuster ciutadá de Barcelona, y Joseph Soldevila de familia de dit Señor Anton Casanovas y Roig.

Item: Nosaltres los nomenats Anton Casanovas y Roig, y Anton Casanovas y de Gerona, pare y fill venedors predits. De nostra libera voluntat convenim, y prometem a la nomenada Señor Abadessa y Monastir, encaraque absents, y lo notari avall escrit per ellas present y estipulant,. Que dins sinch anys proxims, y despres sempre que serem requirits, millorarem las obligacions del precedent censal donant novas especials obligacions o dos, o mes fermansas a conegudas de dita Señora Agadessa y Monastir, lo que no cumplint, volem incidir en pena de semblants. Quatre centas lliuras aplicadoras en lluició del mateix censal pagadas primer las pensions, y porrata de ell degudas junt ab los gastos. Tot lo que prometem cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo salari de procutador acostumat ab restitució y esmena de danys, y gastos estipulats segons estil. Y per cumplir lo remunt dit jo dit Anton Casanovas y Roig, ne especialmente obligo los dos partis de censos en dit censal especialmente hipotecat. Y tots prometem cumplir las sobreditas cosas sens dilació no escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, ab restitució, y esmena de danys, y gastos estipulats segons estil. Per lo que ne obligam tots los referits nostres bens, y los de cada un de nosaltres a solas mobles, e immobles presents y veniders, drets, y accions ab las mateixas renuncias submicins de for escriptura de ters obligació de bens tantsolament (com las personas per gosar del privilegi militar, com se ha dit, no degam obligarlas) jurament, cercioració de pendrerse rahó de est acte en dit offici de hipotecas dins sis días proxims, y demes clausulas en lo precedent censal llargament explicadas, que volem tenir aquí per repetidas. En testimoni del que firmam esta escriutra en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis los sobre dits Joseph Camprubí fuster ciutadá de dita ciutat, y Joseph Soldevila de familia de dit Señor Anton Casanovas y Roig.

Item: Jo lo nomenat Anton Casanovas y Roig. Per facilitar la paga de la annua pensió de dit censal, y fent estas cosas sens prejudici ni derogació del mateix censal ni de la promesa de millorarlo ans be a aquellas anyadint, de modo que dita Sñeora Abadessa y Monastir pugan cobrar la quantitat consignada per medi de esta consigna, o directament de mos bens fetas, o no fetas las degudas diligencias. De ma espontanea voluntat assigno y consigno a dita Ilustre Señora Abadessa y Real Monastir de Nostra Señora de Pedralbes encaraque absents, y per ellas present lo notari avall escrit, duran test censal consemblants dotse lliuras casa any havedoras, y cobradoras de dits Carlos Ribas, Joseph Ribas sastres, y Joan Ribas mestre de fer carretas, pare y fills y del cens de igual quantitat en dit censal, per mi especialmente obligat, que los citats Ribas pare y fills, annualment en nuda percepció me fan, y prestan lo dia de Sant Joan del mes de Juny per tot aquell tros de terra herma de tinguda de dos mojadas que poseheixen en la Parroquia de Sant Just, y Sant pastor Desvern en lo lloch anomenat “Lo Mas Puigdescorn”, comensant a cobrar dotse lliuras de la paga de dit cens, que vindrá a terma lo dia de Sant Joan del mes de Juny del any prop vinent de mil setcents vuytanta, y axi consecutivament los demes anys durant dit censal. La qual consigna fas, axi com millor entendrer s epot cedint a dita Señora Abadessa y Monastir tots mos drets, y accions en virtut dels quals pugan cobrar la quantitat assignada, y del que cobraran firmar apocas, y altras cauthelas, y per sa exequció exposar reclams, instar execucions, y altrament usar de dits drets cedits en judici, y fora de est com millor los convinga, constituhintlas perço mas procuradoras dient, y intimant als nomenats Carlos Ribas, Joseph Ribas, y Joan Ribas pare y fills, y demes a qui convinga que la dita quantitat asignada paguen a dita Señora Abadessa y Monastir altra intima no aguardada, y sots pena de iterar la puga. Prometo també esta consigna ferlos valer, la quantitat assignada percibir, y estarlos sempre de ferma y legal evicció en qualsevol cas, tant en la veritat del nom, com de la bondat y exigibilitat, y a la restitució, y esmena de tots danys y gastos, Per lo que ne obligo los sobredits mos bens. Renunciant al privilegi militar a la munició dels días ques concedeixen als que gosan de est privilegi, y a tot altre dret, y lley, que favorirme pogues. Y quedo cerciorat que de est acte se ha de pendrer la feguda rahó en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims, per los effectes expresats en la Real Pragmatica de hipotecas. En testimoni del que firmo esta escriuptura en dita ciutat de Barcelona als tretse días del mes de Setembre del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta nou. Essent presents per testimonis Joseph Camprubí fuster ciutadá de dita ciutat y Joseph Soldevila de familia de dit Señor Casanovas.
Anton Casanovas, y Roig, Anton Casanovas y de Gerona,

En poder de mi Joseph Francisco Mas y Vidal notari que certifico coneixer a dits Señors Casanovas, que firmaren de sas proprias mans.
Sia notori com nosaltres Anton Casanovas y Roig ciutadá honrat de Barcelona, y Anton Casanovas y de Gerona, pare y fill. De nostra libera voluntat confessam, y regoneixem a la Illustre Abadessa y Real Monastir de Nostra Señora de Pedralbes del orde de Santa Clara baix regla del Serafich Pare de Sant Francesch de observancs del Bisbat, y territorio de Barcelona encaraque absent, y per ellas present lo notari avall escrit. Que en lo modo que se explicará havent rebut de ellas quatre centas lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu del censal de pensió dotse lliuras moneda barcelonesa que son lo preu del censal de pensió dotse lliuras per nosamtres mateixos a la expressada Señora Abadessa y Monastir, y a las successoras en ell mediant perpetuament carta de gracia a for de tres per cent venut, y originalment creat ab acte rebut en poder del avall escrit notari lo dia de ahir. Lo modo de la paga e ditas quatre centas lliuras es que dita Señora Abadessa y Monastir nos las han fetas dir, y escriurer ab partida feta en la taula del cambi, o comuns deposits de esta ciutat ab intervenció del dit, y avall escrit notari lo dia present. La qual partida ab lo present lloam, y acceptam. En testimoni del que firmam esta escriptura en la ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Setembre del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta nou. Essent presents per testimonis Joseph Camprubí fuster ciutadá de Barcelona, y Mariano Gispert escrivent en dita ciutat habitants. Anton Casanovas, Anton Casanovas y de Gerona, En poder de mi Joseph Francisco Mas y Vidal notari que certifico coneixer a dits pare y fill Casanovas, que firmaren de sas mans.