Saga Bacardí
55011
ESCRITURA DE PAGO A CREUS, VIVES Y BUIGAS, ACREEDORES DE DARRER, POR LORENZO PUJOL Y PUJOL.


Joseph Creus notari Real y causidich, Sivestre Vives cinter, y Joseph Buigas candeler de ceu, ciutadans de Barcelona. De nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Cayetna Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Francesch Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apothecari, tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present y acceptant, pagant de diners propris, y per Anton Darrer, y Rigalt comerciant, y Faliliar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona: Que en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firnat, y dels testimonis avall escrits, per mans de tercera persona y baix lo pacte de la cessió infrascrita, nos han donat, y pagat quatrecentas vint y set lliuras, un sou, y sis diners moneda barcelonesa, es a saber, a mi dit Joseph Creus quaranta set lliuras, y tretse sous.= A mi dit Silvestre Vives cent trentse lliuras sis sous, y nou diners.= y a mi dit Joseph Buigas doscentas sexanta sis lliuras, un sou y nou diners. Y son per part viril corresponent a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la quarta paga cessa a vint de Mars prop passat dels vuytanta y sinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats, (junt ab Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt comerciants matriculats y Agustí Matas daguer ciutadans de Barcelona) prometeren pagarnos de aquellas cinch centas quatre lliuas y deu sous, que dit Anton Darrer y Rigalt estave devent a mi dit Joseph Creus.= de aquellas mil y doscentas lliuras, que lo mateix Anton Darrer y Rigalt estava cebent a mi dit Silvestre Vives) de aquellas dos mil vuyt centas disset lliuras, vuyt sous, y quatre diners, que lo referit Anton Darrer y Rigalt estava debent a mi dit Joseph Boigas, com apar de la concordia firmada entre lo mencionat Anton Darrer y Rogalt lo Rnt. Dr Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dit Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y demes sobre nomenats (junt ab dits Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt, y Agustí Matas) de una part, y los acrehedors del expressat Anton Darrer y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmam la present apoca. Y sens evicció alguna, ni obligació de nostres bens, cedim a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats (als quals firmam la present apoca9 tots nostres drets, y accions, en virtut dels quals pugan recobrar la quantita, que sobre nos han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas y bens obligadas a la paga e aquella, y del que cobraran, firmar qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necessarias, y per dit efecte exposar reclams, instar execucions y fer tot lo demes, que nosaltres podriam fer per la cobransa de dita quantitat antes de la present apoca, y cessió de drets, reposantlos a est fi en nostre lloch, y dret, y constituintlos nostres procuradors com en cosa propria. Y aixis ho firma en la ciutat de Barcelona a caorse dias del mes de Agost, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de cambis ciutadá de barcelona, y Nacis Bruguera jove valer habitant en la mateixa ciutat.
Joseph Creus, Silvestre Vivas, Josepu Bohgas, En poder de mi Sebstiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitents.