Saga Bacardí
55016
ESCRITURA DE PAGO DE MEDICINAS HACIA ARBONA, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


Palladí Lavall jove cirurgiá habitant en Barcelona, com a procurador, junt ab altre y a solas, de la Señora Maria Arbona residint en dita ciutat. Donataria universal dels bens, que foren de Ramon Ribas apothecari collegiat ciutadá de Barcelona, consta de la donació a ma principal feta per dit Ribas ab acte rebut en poder del Dr. Carlos Carbonell notari publich de número de Barcelona a dinou de Novembre mil setcents sexanta tres, y de ma procura ab altre acte rebut en poder de dit Dr. Carbonell notari a onse de Febrer mil setcents sexanta cinch, En dit nom, de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonech a Anton Casanovas, y Roig Familiar del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona, absent, y per ell lo notari baix firmat present y acceptant. Que en lo modo avall escrit, me ha donat, y pagat doscentas lliuras barcelonesas. Y son a cumpliment de aquellas quatrecentas lliuras, a que fou ajustat, que dit Casanovas debía satisfer a dit Ramon Ribas, a cumpliment de las medicinas presas en la botiga del mateix Ribas, axi epr lo que Anton Casanovas pare de dit Anton Casanovas y Roig, com per la de Da. Eularia Casanovas y Roig sa muller, y per lo mateix Anton Casanovas y Roig y sos familiars, desde vuit Febrer mil setcents trenta hu, fins al dia trenta hu de Juliol mil setcents sexanta tres, de las quals doscentas lliuras dit Anton Casanovas, y Roig firmá dos vales a dit difunt Ramon Ribas a tretse Abril mil mil setcents setanta quatre, a pagar, so es, un de cent lliuras a primer de Octubre mil setcents sexanta cinch, y lo altre de semblants cent lliuras al primer de Abril mil setcents sexanta sis. Los quals vales li he restituit. Lo modo de la paga de ditas doscentas lliuras es. Que confesso haverlas rebudas de dit Anton Casanovas y Roig en diners comptants realment y de fet a mas voluntats, es a saber, cent lliuras a vint y vuit de Abril de mil setcents sexanta sis.= Sexanta lliuras a vint de Novembre del mateix any, com axis queda notat en dits vales.= Y las restants quaranta lliuras lo dia present. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor. en testimoni de veritat li firmo la present apoca en la ciutat de Barcelona a disset dias del mes de Mars, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y set. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona, y Joseph Cols escrivent, habitant en la mateixa ciutat.
Palladí Lavall, En poder. de mi Sebastía Prats notari, que fas fe coneixer al donfitent.