Saga Bacardí
55017
ESCRITURA DE VENTA EN ENCANTE DE VARIAS PROPIEDADES, ENTRE LAS QUE HAY INTERESES DE ANTONIO E CASANOVAS Y ROIG.


En nom de Deu, amen. Bruno Martí y Jaume Torrents passamaners ciutadans de Barcelona, com a procuradors per estas cosas especial, y expresament constituits, y anomenats per los Hondrs Proms y Confraria baix la invocació del Apostol Sant Andreu de passamaners de la present ciutat, consta de nostra procura ab acte rebut en poder de Ramon Font y Alier notari publich, y altre dels esceribans jurats de la curia Real del Señor Corregidor de esta ciutat a catorse del corrent mes de Desembre.
Primo: Per lluir, y quitar a Francisca Sabater, Serra y Castellnou muller de Joseph Castellnou comerciant ciutadá de Barcelona, aquell censal vui de preu siscentas y cinquanta lliuras y pensió dinou lliuras, y deu sous, que tots añs a vint de Febrer la dita confraria li fa, y presta.
Item: Per lluir y quitar a dita Francisca Sabater, Serra y Castellnou tot aquell altre censal de preu mil y cent lliuras y pensió trenta tres lliuras, que tots anys a divuit de Agost la mateixa confraria li fa y presta.
Item: Per lluir, y quitar al administrador de la casa, o Convent de Monjas Repenedidas de la present citutat tot aquell altre censal de proprietat sis centas sexanta sis lliuras, y pensió dinou lliuras, dinou sous y set diners, que tots anys a vuit de Agost la referida confraria li fa, y presta, en nom, y a obs de la celebració de una missa quotidiana fundada per los marmessors del testament del Rnt. Dr. Balthasar Aposí Pbre, y Prior del Priorat de Sant Jaume de Frontanyá, en la Iglesia o Capella de dita casa de Monjas Repenedidas.
Item y finalment; per lluir, y quitar a Anton Casanovas y Roig Familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutadá de Barcelona, nou centas vuitanta quatre lliuras en preu, y vint y nou lliuras, deu sous, y cinch diners en pensió resti-- a lluir de aquell censal de proprietat mil cent y vint lliuras, y pensió trenta tres lliuras y tretse sous, que tots anys a setse de Juliol la expressada confraria li feia, y prestava, y vui fa, y presta, en quant a ditas nou centas vuitanta quatre lliuras en preu, y vint y nou lliuras deu sous, y cinch diners en pensió. Persó, fent las cosas avall escritas en virtut de llicencia y facultat als proms de la mencionada confraria cncedida per Sa Excelencia y Real Audiencia del present Principat de Cathaluña, com apar del Real despai dat en Barcelona a vint y sis de Febrer mil setcents cinquanta y tres, sellat ab lo real sello comú, firmat de mans de Sa Excelecia, y del Señor D. Francisco Montero, desseno, y referendat per D. Francisco de Prats, y Matas secretari del Rei nostre Señor, y son escribá principal de camara, y Govern. De nostre grat, y certa ciencia, per nosaltres principals, y per los successors en dita confraria, venem, y per titol de venda concedim a Magí Negrevernis comerciant matriculat de esta ciutat, com a mes donant en lo encant publich, mediant la tabbla que baix se insertará, y entrebenint lo corredors avall escrits, encaraque absent, y per ell lo notari baix firmat present, y espectant, y als seus, y a qui voldrá perpetuament.
Primo; Tota aquella casa ab un portal fora en lo carrer publich avall escrit obrint, desde terra fins al cel, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas universals.
Item: Tot aquell aposento, que es en lo primer sostre agragat a ditas casas, que fou de pertinencias de la casa, que D. Balthasar Oriol possehia en dita plassa de Baseia, del qual aposento vui esisteix construida Capella de ditas casas, las quals casas, y aposento los proms, y confraria predita nostres principals, en virtut de venda perpetua als proms, y confraria ja dita, feta, y firmada per Esteve Magrinyá botiguer de telas ciutadá de Barcelona, y antes corredor de orella de la mateixa ciutat, ab acte rebut en poder de Domingo Rojas difunt notari publich de Barcelona a dinou de Febrer mil siscents noranta nou, firmat, per rahó de Senyoria, tenen, y posseheixen en dita present ciutat en lo carrer nomenat de Baseia.
Se tenen las ditas casas per lo Rei nostre Senyor, succehit al P. Rector y Collegi de Bethlem de la Compañia de Jesus de la present ciutat, los quals havian succehit a Da. Maria de Camporrells, Ferrera y de Massó a cens de deu lliuras barcelonesas, pagadoras tots anys en dos terminis, es a saber, la meitat al primer de Janer, y la altra meitat al primer de Juliol. Lo qual cens deurá pagar lo comprador del dia present en avant, a mes del preu avall escrit. Qui ho te en domini, y alou del beneifici baix la invocació de Sant Joan y Sant Clement funda en la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, a cens de quatre lliuras, pagadoras tots anys en dos terminis, so es, la meitat en la festa de Nadal, y la altre meitat en la festa de Sant Joan de Juny. Lo qual cens de quatre lliuras deurá pagar lo comrpador del dia present en avant del cens d editas deu lliuras. Fa saber, que antes las ditas casas se tenian per dits Rnt. . Recor y Collegi de Bethlem, com a succehint a dita Da. Maria de Camporrels, Ferrera, y de Massó, eo per la mateixa Da Maria de Camporrels, a cens de quaranta lliuras, pagadoras tots anys en dits dos terimnis. Peró despres ab acte rebut en poder de Mathias Marsal difunt notari publich de Barcelona a dos de Agost mil siscents noranta cinch, firmat per rahó de Señoria, per lo Rnt. P. Joseph Parera Sacerdot de dita Compañia, com a procurador general de dits Rnt. P. Rector y Collegi de Bathlem, com ha succehints a la referida Da. Maria de Camporrels, Ferrera, y de Massó, de ditas quaranta lliuras foren venudas, y absoltas a dit Esteve Magrinyá, y als seus perpetuament trenta lliuras en pensió en nuda percepció per sis centas lliuras en preu, axi que vui las dits casas se tenen per lo Rei nostre Senyor, com a succehint a dits P. Rector y Collegi de Bethlem, a cens de las restants deu lliuras solament. Fa també saber, que las ditas casas (a mes de ditas deu lliuras) feian per dret de amortisació tots añs, quatre lliuras, y dos sous, a dits P. Rector Collegi de Bethlem, y una lliura al obtenint dit Benefici. Peró passant aquellas a ma habil, cessará lo dret de amortisació del dia present en avant. Confrontan las ditas casas a solixent en honor del Magnific Melchior Guardia y Matas ciutadá honrat de Barcelona, que fou de Joan Pau Llorens, y antes Henrich Coll; a mitgdia part en honor de Miquel Serra, y part en honor de Joseph Casas llogater de mulas ciutadáns de Barcelona, los quals honors foren de dit D. Balthasar Oriol, que obren protal en la Plassa d eBaseia: a ponent en la muralla vella de la present ciutat; y a tramontana part ab dit carrer de Baseia, y part ab las casas de Da. Maria de Sadurní, y Canovas, que foren de Miquel Colomer, y antes de Da. Eularia de Ferrera y de Massó. La qual venta fem, com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes, y condicions contenguts en la tabba, que se ha subhastat, del tenor seguent.=
Qualsevol, que vulla entendrer en comprar perpetuament, Primo: totas aquellas casas ab un portal fora en lo carrer publich avall escrit obrint, desde terra fins al cel, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas universals.
Item. Tot aquell aposento, que es en lo primer sostre agregat a ditas casas, que fou de pertinencias de la casa, que D. Balthasar Oriol, possehia en la Plassa de Baseia, del qual aposento vui existeix construida Capella de ditas casas, que la confraria baix invocació de Sant Andreu, de passamaners de la present ciutat de Barcelona, en virtut de venda perpetua als proms, y confraria predita feta, y firmada per Esteve Magrinyá botiguer de telas ciutadá de Barcelona, y antes corredor de orella de la mateixa ciutat, ab acte firmat per rahó de senyoria, rebut en poder de Domingo Rojas difunt notari publich de Barcelona a dinou de Febrer mil siscents noranta nou, te, y posseheix e ndita present ciutat en lo carrer nomenat de Bsea. Los proms, y confraria predita, en virtut de llicencia, y facultat als referits proms concedida per Sa Excelencia y Real Audiencia a vint y sis de febrer mil setcents cinquanta tres, en faran venda perpetua al qui mes preu oferirá, ab los pactes y condicions seguents.
Primerament: Sapia lo comprador, que las ditas casas se tenen per lo Rei nostre Senyor, succehint al P. Rector y Collegi de Bethlem de la compañía de Jesus de la present ciutat, los quals havian succehit a Da. Maria de Camporrells, Ferrera, y Massó a cens de deu lliuras barcelonesas, pagadoras tots anys en dos terminis. La meitat al primer de Janer, y la altre meitat al primer de Juliol. Lo qual cens deurá pagar lo comprador del dia de la venda en avant del pre oferirá. Qui ho te en domini, y alou del benefici baix la invocació de Sant Joan y Sant Clement fundat en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, a cens e quatre lliuras barcelonesas, pagadoras tots anys en dos terminis, la meitat en la festa de Nadal y la altre meitat en la festa de Sant Joan de Juny. Lo qual cens de quatre lliuras deurá pagar lo comprador del dia de la venda en avan del cens de ditas deu lliuras. Fa saber, que las ditas casas (a mes de ditas deu lliuras) feian per dret de amortisació tots anys quatre lliuras, y dos sous a dits P. Rector y Collegi de Bethlem. Y una lliura al obtenint dit benefici. Peró ppassant a aquellas a ma habil, cessará dit dret de amortisació del dia de la venda en avant. Confrontan las ditas casas a solixent en honor del Magnifich Melchior Guardia, y Matas ciutadá honrat de Barcelona, que fou de Joan Pau Llorens, y antes de Henrich Coll: a mitgdia part en honor de Miquel Serra, y part en honor de Joseph Casas llogater de mulas, ciutadans de Barcelona, los quals honors foren de dit D. Balthasar Oriol, que obren portal en la plassa de Baaseia; a ponent en la muralla vella de la present ciutat: y a tramontana part ab dit carrer de Baseia, y part ab las casas de Da. Maria de Sadurní y Canovas, que foren de Miquel Colomer, y antes de Da. Eularia de Farrera y de Massó.
Item: Sapia lo comprador, que del preu oferirá donar (en quant abaste) haurá de lluir, y quitar aquell censal vui de preu sis centas y cinquanta lliuras, y pensió dinou lliura sy deu sous, que ttos anys a vint de Feber la dita confraria fa, y presta a la Señora Francisca Sabater, Serra y Castellnou.
Item. Aquell altre censal de preu mil y cent lliuras, y pensió trenta tres lliuras, que tots anys a divuit de Agost la mateixa confraria fa, y presta a dita Señora Francisca Sabater, Serra y Castellnou.
Item: Aquell altre censal de preu sis centas sexanta sis lliuas, y pensió dinou lliuras, dinou sous, y set diners, que tots anys a vuit de Agost la referida confraria fa, y presta al administrador de la casa, o Convent de las repenedidas de la present ciutat.
Item: Aquell altre censal de preu mil cent, y vint lliuras, y pensió trenta tres lliuras, y dotse sous, que tots anys a setse de Juliol la expresada confraria fa, y presta a Anton Casanovas y Roig Familia del Sant Ofici ciutadá de Barcelona.
Item: Tot aquell altre censal vui de preu quatrecentas lliuras, y pensió dotse lliuras, que tots anys a onse de Novembre la mencionada confraria fa, y presta al Rnt. Dr. Joan Armadans Pbre. En Barcelona residint.
Item. Sapia lo comprador, que a mes del preu iferirá donar, haurá de pagar lo lluisme debedor per rahó de dita venda, del qual lluisme está concedida als venedors la gracia del ters. Y axi mateix haurá de pagar a Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona en poder del qual se firmará lo acte de dita venda, quatre diners per lliura del preu per lo salari de dit acte, los salaris dels demes actes dependents de ella, y lo paper sellat de tots los dits actes. Y al corredor subhastará aquella, semblants quatre diners per lliura del preu, per son treball de subhastarla. Persó digai, que dirhi voldrá, que al mes donat se lliurará.= Y ab dits pactes, y condicions, y no sens ells, extrahem las ditas cosas del domini, y poder de nostres principals, y aquellas posam en domini, y poder de dit comrpador, y dels seus. Prometent entregarli possessió de las cosas venudas. Donantli facultat, que de sa propria autoritat la puga pendrer ab clausula de constitut. Cedintli axi mateix tots los drets, y accions de nostres principals, peraque puga usar de ells en judici, y fora de ells, com millor li convinga. Substituintlo per est efecte pocurador de nostres principals, com en cosa propria. Salvats sobre las ditas cosas los censos, y demes drets dominicals, delsSenyors sobre expressats. Y salvat axi mateix lo lluisme per ditas cosas pagar competent. La clausula del lluisme acostumada posar en los actes de vendas, y altras alienacions, que se fan de nonors, y possessions, que se tenen per la Iglesia, o Ecclesiasticas personas en la ciutat y territori de Barcelona, no se inserta assí, per quant lo dit benefici bais la invocació de Sant Joan, y Sant Clement succeheix en estas, y altras cosas a personas laicas, que possehian las ditas casas despres de la sentencia publicada entre lo clero, y ciytadans de barcelona sore los lluismes. Y per lo tant los beneficiats de dit benefici reben, y deuhyen rebrer per lluisme sobre las ditas casas solament, lo que es acostumat donarse als laichs, es a saber, la decima part, y o mes. Lo preu de la present venda es tres mil y cinch centas lliuras moneda barcelonesa. De las quals detretas cent lliuras, que dit comprador guanyá de axaus, en la subhastació de las referidas casas, restan per ell pagadoras tres mil y quatre centas lliuras. Las quals, en virtut de facultat, y poder, que li conam, y concedim, deurá satisferlas als acrehedors de nostres principals en lo proemi de la present venda explicats, es a saber, a cada un de ells, la quantitat delegada, per las causas, rahons en dit preludi expressadas. Dels quals acrehedors de nostres principals, en lo temps de la paga, demane, y recobre apocas ab cessió, y difinicions de dits censals per la seguretat de la present compra. Volent, y consentint, que lo referit comrpador, havent fetas las lluicions de dits censals, succehesca en lo mateix lloch, y dret de dits acrehedors, y que li competescan las mateixas prioritat de temps, y pocioritat de drets, y altras preeminencias, y prerrogativas, que competirian a dits acrehedors de nostres principals, si no los fossen lluits los expressats censals, substituintlo per est efecte procurador de nostres principals, com en cosa propria. Per lo que, renunciant a la excepció del preu no esser axis convintut, y a altra qualsevol llei, o dret, que sia a favvor de nostres principals. Prometem en dit nom, que dits nostres principals, li faran valer, tenir, y possehir, las ditas cosas, y li estaran de ferma, y legal evicció sempre, y en tot, y qualsevol cas pensat, o impensat, en qualsevol manera esdevinga, tant de dret, com de fet, y de restituicó, y esmena de tots danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas, com a procuradors predits obligam a dit comrpador, y als seus tots los bens, drets, reddits, yemoluments de la dita confraria moble,s e immobles, presents y esdevenidors, ab totas renuncias necesarias. Prometent y jurant, en los sobredit nom no sols que nostres principals contra lo sobre referit no faran, ni vindran en temps algun, sino també que lo rpesent contracte no se ha fet en frau dels Senyors alodials, ni de sos drets. Y present Thomas Alaret corredor de coll publich, y jurat de la present ciutat, confesso, y regonech a dit Magí Negrevernis, que las ditas casas, y aposento, que sobre ha comprat son estadas, de orde dels proms, y confraria predita subhastasdas, publicament en la Plassa de Sant Jaume, y en altres llochs publichs acostumats de la present ciutat, per lo que Pere Constansó corredor de coll publich, y jurat de esta ciutat, mentres vivia, y despres de sa mort per mi, per espau de mes de trenta dias juridichs, y que no ha aparegut altre comrpador, que oferís tant preu per las ditas cosas com dit Negrevernis, qui ha ofer las ditas tres mil y cinch centas lliuras, ab cent lliuras de axaus. Y per so li he lliurát la dita tabba com a mes donant en lo encant publich, per lo preu sobre expressat. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint y dos dias del mes de Desembre, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y set. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notai publich de número de Barcelona, y Francesch Fens y Colomer escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Item: Dits Bruno Martí y Jaume Torrents, com a procuradors predits venedors sobre referits firmam apoca a dit Magí Negrebernis comprador, encaraque absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant, de ditas tres mil y quatrecentas lliuras, que son lo preu, liquit per la dita confraria, de la precedent venda. Lo modo de la paga de ditas tres mil y quatrecentas lliuras es: Que en virtut de facultat, y poder, que li havem donat ab dita venda, las ha de pagar als sobedits acrehedors de nostres principals per las causas, y rahons en lo proemi de la mateixa venda expresadas. Per lo que, renunciant a la excepció del preu no esser axis rebut, y a altra qualsevol lleu, o dret, que sia a favor de nostres principals. En testimoni de veritat li firmam la present apoca en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis los sobre nomenats.
Bruno Martí, Jaume Torrerant, Thomas Algret, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als atorgants.