Saga Bacardí
55024
ESCRITURA DE RENUNCIA DE EMPLEO EN SANTA MARIA DEL MAR, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Lo Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona. En atenció de haver cumpler lo empñeo de obrer de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar per lo espai de dos anys ab algun menoscabo de sas proprias dependencias, e interessos. En atenció de trobarse al present ab salut menos robusta pera acudir novament al cumpliment de dit empleo, y a la multitut de sos propris negocis, que lo demana tot son cuidado, y solicitut, perqual motiu ha renunciat alguns encarrechs publichs. En atenció de haverse posat en terna altres subjectes molt habils, y capaces, que jamai han servit lo referit empleo, y efectivament se te entes lo haguernan admes, particularment lo Magnifich Joseph Fidel Pujol y Senillosa. Per estas rahóns, be que desitja servir a dita pia obra, y en quant puga contribuir a son aument, se veu precosat a renunciar com al tenor del present renuncia a la nova elecció, y nominació de obrer ciutadá de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat, en son favor feta ab lo Consell General tingut, y celebrat, per los Ilustres Señors obrers y Parroquians de la mateixa Iglesia lo dia de air, en poder de mi lo notari baix firmat, y escrivá dels negocis de dita Ilustre obra, ab tots los drets, y pertinencias, abdicantse de tot lo poder, y facultat, que per dita elecció li fou tribuit, ab totas clausulas en semblants actes posar acostumadas, y en particular ab la de intima. De las quals cosas requireix a mi lo notari baix firmat lleve acte publich en testimoni de veritat. Que fou fet en la ciutat de Barcelona a vint y sis dias del mes de Febrer, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y vuit. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona, y Francesch Rins y Colomer escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al requirent.