Saga Bacardí
55060
PAGO DE PRORRATA DE TIERRAS EN SANT FELIU DE LLOBREGAT HACIA ANTON CASANOVAS Y ROIG
.

Sia notori: Com Dn. Anton Casanovas y Roig familiar del St. Ofici de la Inquisición de est Principat de Cathalunya en la present ciutat de Barcelona domiciliat; Espontaneament firma apoca a Jaume Ribas de la Iglesia pages de la vila de San Feliu de Llobregat bisbat de Barelona encara que absent, de la quantitat de trenta lliuras moneda barcelonesa. Que son per prorrata que discorregué desde vint y quatre Maig mil set cents setanta y dos fins al dia en que fou firmat lo infrit deposit de aquellas mil y dos centas lliuras, que del preu de la venda perpetua firmada per dit Dn. Anton Casanovas a favor del referit Jaume Ribas, de sis mojadas de terra boscosa de pertinencias de una pessa de terra part herma y part boscosa de molt major extensió, situada part en la parroquia de St. Just y St. Pastor eDesvern del dit bisbat, y en lo lloch dit lo Malls de Puigdescorn, designadons y confrontadons en lo acte de dita venda rebut en poder de Joan Prats y Cabrer notari publich de numero de Barcelona en el dit dia vint y quatre Maig mil set cents setanta dos; li foren delegadas a favor de la Illustre Sra. Abadessa y Real Monastir de St. Pere de las Paullas de la present ciutat per lluició y quitació de semblant quantitat en preu, y trenta y sis lliuras en penció de aquell censal de proprietat en lo temps de sa creació, set mil set centas lliuras y annuo reddits dos centas trenta una lliuras moneda barcelonesa, que lo mateix Anton Casanovas a la dita Illustre y Real Monastir feya y prestava, segons mes llargament se refereix en lo citat acte de venda; De la qual proprietat de mil dos centas lliuras fou efectuada la lluició, mediant lo deposit que de ellas feu dit Jaume Ribas a favor de la mateixa Sra. Abadessa y Real Monastir en la Sagristia de la Capella de St. Sever de la Seu de esta ciutat a saber de dit Joan Prats notari als vint y tres Desembre mil set cents setanta y dos; Y de la dita porrata ne hgué raho la referida Sra. Abadessa y Real Monastir ab lo expressat Dn. Anton Casanovas, y no ab dit Jaume Ribas, segons consta del acte de lluhició per la mateixa Sra. Abadessa y Real Monastir firmat en poder del expressat Joan Prats notari a vuyt Febrer mil set cents setanta y tres. Lo modo de la paga de las ditas vint y una lliuras, es que aquellas confessa rebrer dit otorgant de comptat, realment y de fet en presencia dels testimonis que avall se nomenaran, y per mans del notari avall firmat. En testimoni dels que otorga esta apoca en la ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Mars, any del Naixement del Sor. mil set cents vuitanta y un. Essent presents per testimonis Bruno Guillor y Thomas Gibert escrivants en la dita ciutat habitants. Y lo nomenat Dn. Anton Casanovas otorgant al qual lo infrit notari dona fe coneixer, firma de la sua propria ma=
Dr. Antonn Casanovas y Roig. En poder de mi Joseph Mariano Avella.