Saga Bacardí
55063
CENSO DE UNA MOJADA QUE FALTABA EN ST FELIU LLOBREGAT HACIA JOSEPH IGLESIAS DADO POR ANTONIO CASANOVAS Y ROIG
.

Sia notori: Com Dn. Anton Casanovas Familiar del St. Offici de la Inquisició de est Principat de Cathalunya en la present ciutat de Barcelona domiciliat: Per quant ab acte rebut en poder de Joseph Anton Cassani notari publich de numero de Barxelona als vint y set Febrer del any mil set cents settanta y quatre establí perpetuament a Joseph Iglesias pages habitant en la vila de St. Feliu de Llobregat bisbat de Barcelona, un tros de terra herma de pertinencias de una pessa de terra de major tinensa sent en la parroquia de St. Just Desvern del dit bisbat y en lo lloch nomenat lo Mas Puigdescorn; Lo qual tros de terra establert se digué esser de dos mojadas de sembradura poch mes o menos, y affrontan a solixent y a mitg dia ab honor de dit establilient, a ponent ab honor de Geronim Roca que antes fou del mateix estabilient , mediant lo Torrent deuratacans, y a tremontana ab honor de Carlos Ribas sastre de la parroquia de St. Feliu de Llobregat, que tambe fou del referit estabilient. Y per raho del mateix tros de terra establert y milloras en ell fahidoras fou imposat lo cens de dotse lliuras moneda barcelonesa en nuda percepció pagadoras tots anys als vint y quatre Desembre y convinguda la entrada de cent lliuras de la dita moneda que realment fou pagada, que correspon a raho de sis lliuras de cens, y sinquanta lliuras de entrada per cada mojada; Y com se troba despues que lo tros de terra establert, contema com efectivament conté una mojada mes del que se expressá. Per tant volent asegurar al dit adquisidor en la quieta y pacifica pocessio del dit tros de terra, no obstant la expressada equivocació y evitar qualsevols perjudicis e inconveniencias que podrian seguirse de ella. De son grat y certa sciencia: Declara que lo animo de dits contrahents fou comendrer ab dit establiment quant se contingues dins als degudas afrontacions y trias que per la divisió del dit tros de terra establent to.renposadas. De manera que haventse ja reconegut la dita aquivocacio antes de cessar la primera paga de las ditas dotse lliuras de cens, no sols aquella fou feta per dit adquisidor de divuit lliuras, y aixi continuadas las demes si que tambe pagá sinquanta lliuras per aument de la ditqa entrada, qual aument tant en lo cens com en las entradas es lo proporcionat a la mojada mes de terra que se encontrá dins las ditas affrontacions y fitas; Per lo que vol y consent dit Sr. Anton Casanovas que lo present acte tinga los mateixos effectes a favor de dit adquisidor com si en lo expressat acte de establiment fou continuada la tinensa de tres mojadas de terra en dit tros establert y per ell lo cens anual de divuit lliuras y entrada de cent cinquanta lliuras volent que las obligacions renuncias y demes clausulas en dit acte de establiment continuadas, en quant sia menester se tingan aquí per repetidas, Y present a estas cosas lo dit Joseph Iglesias y confessant esser aquellas verdaderas espontaneament promet al dit Dn Anton Casanovas que continuará en pagar lo dit cens de divuit lliuras del mateix modo, que si integrament fos imposat ab lo citat acte de establiment, qual promesa fa, baix las mateixas obligacions renuncias, y clausulas alli contingudas que vol tambe tenir aquí per repetidas. Y quadan avertits dits otorgants que de esta escriptura deu haversen raho en lo registre de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims al de la firma, peeraque tinga sa corresponent firmeswa: En testimoni del que aixi ho firmas en la ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Juny any del Naixement del Señor de mil set cents vuytanta un. Essent presents per testimonis Thomas Gibert y Bruno Grulla escrivents en dita ciutat habitants. Y los nomenats otorgants als quals lo infrit notari dona fe coneixer firman de propria ma.
Anton Casanovas, Joseph Iglesias, En poder de mi Joseph Mariá Avella notari.