Saga Bacardí
55067
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE ANTONIO DE CASANOVAS Y DE GIRONA, Y MARIA FRANCISCA DE PUJOL Y MARCH.


En nom de Deu, amen. Per raho del matrimoni, mediant la gracia del Esperit Sant concordat entre lo Señor D. Anton Casanovas y de Gerona domiciliat en Barcelona, fill llegitim i natural del Señor D. Anton Casanovas y Roig també domiciliat en aquesta ciutat vivint, i de la Señora Da. Maria Francisca Casanovas i de Gerona muller sua difunta, de una part. Y la Señora Da. Maria Francisca Pujol i March donsella, habitant en dita ciutat, filla llegitima y natural del Señor D. Joseph Pujol i Pujol, domiciliat en la mateixa, i de la Señora Da. Francisca Pujol y March conjuges vivints, de part altra. Se han firmat, i jurat los capitols i pactes seguents.
Primerament, dit Señor D. Anton Casanovas i Roig, en demostració del añor aport aal enunciant Señor D. Anton, son fill, i per favor del mencionat matrimoni, que ab singular complacencia sua passa a ceelbrar. De sa mera voluntat i certa ciencia, per donació irrevocable entre vius, ara per despres del obit del nomenat Señor D. Anton major, i no antes. Dona i hereta, i per titol de donació i heretament universal concedeix al expressat Señeor D. Anton Casanovas i de Gerona, son fill, present i a sos successors perpetuament, baix las condicions i reservas infrascritas, tots sos bens, drets, i accions presents i esdevenidors, que vol tenir aquí per designats i especificats, com si indiidualment fossen continuats en la present donació i heretament universal. Lo que fa ab los pactes i reservas seguents.
Primo: Se reté, durant sa vida, lo integro usdefruit de tots los dits bens i drets donats, ab plena senyoria i administració, sens haber de prestar caució alguna, obligantse del dit usdefruit a mantenir en sa casa i habitació a dits Señors esedevenidors conjuges sos fills i familia, proveits de tot lo necessari a la vida humana, en sanitat i malaltia, segons sa qualitat, cooperant estos a benefici de dita csa. Lo que al us de fruit, luego de veridicada la mort del Señor donador, quedará finiot i consolidat a la proprietat del Señor donatari. Qui restará ab la obligació de mantenir en tot lo necessari, com sobre está dit, a las fillas del Señor donador, germanas suas, fins que hauran pres estat.
Item: Ames del dit usdefruit, se reserva lo Señor donador pera acomodar als demes fills, i fillas que encara no han pres estat, i rebut lo corresponent per sas llegtiimas i demes drets paternos i maternos. Tot lo que sia menester, segons ha fet per las fillas, que actualment se troban acomodadas. Y també se reté expressament pera testar, i disposar a sa voluntat, deu mil lluiras barcelonesas sobre los dits bens i drets donats.
Finalment ab pacte, que morint lo Señor donatari sens fill algun llegitim i natural, que no arribe a edat de testar, solament puga disposar librement de cinch mil lliuras, servintli estas a las horas, en satisfacio de sa llegitima i demes drets paternos. Debent lo restant dels bens i drets donats retornar al Señor donador o a son hereu o successor. Ab los quals pactes,c ondicions i reservas, i no sens setas, enten fer, com fa la dita donació, i heretament universal, ara per despres de son obit, baix totas clasulas de extracció de domini i poder, pocessió o quasi constituit, cessió de drets i accions, constitució de procutador, notificació, i demes necessarias i de estil. Prometent i jurant espontaneament, tenirla per valida y permanent, i no revocarla per alguna causa, ab renuncia a qualsevol lley o dret, que puga afavorirlo. Y lo referit señor D. Anton Casanovas i de Gerona donatari, accepta la expresada donació i heretament universal feta a son favor per dit Señor son pare, ab las condicions i reservas sobreditas, a las quals concent expresament, ab restribucio de moltas gracias.
Item: Lo nomenat Señor D. Joseph Pujol i Pujol pare de la sobredita senyora Da. Maria Francisca, en demostració de sa fina voluntat en vers esta, per contemplació del desposori, que ab especial satisfacció sua va a celebrar. Y en paga de las llegitimas, i qualsevols altres drets que puga tenir en las heretats i bens paternos, i maternos, per qualsevols titols, ques pugan explicar. De sa espontanea voluntat i certa ciencia, dona i concedeix a la expressada Señora Da. Maria Francisca Pujol y March donsella, sa filla, present i a sos successors perpetuament, ab lo pacte infrascrit, deu meu lliuras barcelonesas dos calaixeras ab las galas, robas, i adornos nupcials, corresponents a sa qualitat, de valor junt mes de tres mil lliuras. Y altra calaixera, ab los vestits i robas usuals de la Señora donataria. La qual donació fa baix la condició: Que si dita Señora Da. Maria Francisca, sa filla, morirá sens fill algun llegitim i natural, no pervenint a edat de testar, solament puga disposar de cinch mil lliuras, debent las restants cinch mil, junt ab las calaixeras ab lo comp´res en ellas, conforme existirán a las horas retornar al Señor donador, o a son hereu o successor, pero faltant ab tal fill podrá la Señora dinataria disposar librement de tot lo compres en esta donació. Que dit Señor son pare promet i jura voluntariament tenir per valida i constant, sens contravenirla per motiu algun, baix obligació de tots sos bens i drets, ab las renuncias necessarias.Y dita Señora Da. Maria Francisca Pujol y March concella, la accepta baix la condició expressada, ab demostracións de agrahiment al referit Señor son pare.
Item: La mateixa Señora Da. Maria Francisca Pujol y March doncella, procehint en assó ab lo beneplacit de dits Señors sos pares, i de altras personas consanguineas a ella. De sa libre voluntat i certa ciencia dina i constitueix en dot als sobredits Señores D. Anton Casanovas i Roig i D. Anton Casanovas y de Gerona pare i fill, successors sobre i marit seus, las expressadas deu mil lliuras. Dos calaixeras ab las galas, vestits, i adornos nipcials proporcionats a sa qualitat, i altra calaixera ab sas robas i vestits qutidianas, apreciadas juntament en mes de tres mil lliuras dinadas a ella per lo enunciat Señor D. Joseph Pujol i Pujol, son pare, ab lo proxim capitol, baix la condició epressada en ell. La qual constitució dotal fa ab cessió de tots drets i accions, constitució de procutadors, notificació, i demes clausulas convenients. Volent, que dits successors Señors sogre i marit seus, en virtut de ella, demanen, cobren, i posehescan lo referit Dot, fent sesus propris los fruits de ell, durant lo proxim matrimoni, per los varrechs del mateix. Finit lo qual, i altrament, en qualsevol altre cas de restitució, dita Señora Da. Maria Francisca i los seus recobren salva la propietat, sens contradicció de persona prometent i jurant espontaneament tenir sempre per valido i permanent tot lo referit, i jamai contradirhi per motiu algun, ab renuncia a tota lley o dret a son favor, especialment al benefici de sa menor edat, u demes dependents de ella, respecte de no excedir de la de vint i un anys cumplerts.
Item: Los referits Señors D. Anton Casanovas i Roig yi D. Anton Casanovas y de Gerona pare i fill. De sa espontanea voluntat i certa ciencia firman carta dotal i de esponsalici a la nomenada Señora Da. Maria Francisca Pujol i March doncella, sa esdevenidora nora, i muller respectiva, de las sobreditas deu mil lliuras, dos calaixeras ab las galas, robas i adornos nupcials, corresponents a sa qualitat. Y altra calaixera ab sas robas, i vestits usuals, de valor junt mes de tres mil lliuras, que los ha donstituit en dot ab lo proxim capitol. Y li fan de creix o donació per nupcias, cinch mil lliuras barcelonesas. Lo qual dot i creix li dalvan i consignan sobre tots sos bens i drets, u del altre dels dos a solas, presents i esdevenidors, prometent restituirlo i pagarlo respectivement, en tot cas de restitució i paga, sens dilació ni escusa alguna, ab esmena de danys i gastos. Obligant persó tots los dits bens i drets seus u del altre de ells de persi, ab las renuncias necessarias. Volent que la referida Señora Da. Maria Francisca tinga i possehesca lo expressat dot durant sa vida, ab marit i sens ell, ab fill, u sens tal, sens contradicció de persona. Pero al dia del obit de la mateixa Señora Da. Maria Francisca los seus hauran lo referit Dot, en lo modo pertany a ella, i lo creix pervindrá als fills naixedors, i sobrevivints del proxim matrimoni, als quals lo enunciat Señor D. Anton Casanovas y de Gerona en fa donació irrevocable entre vius, en poder de mi lo notari baix firmat, acceptant per dits fills. Dels quals no sobrevivint algun, lo dit creix retornará als nomenats Señors pare i fill Casanovas, o a sos hereus o successors. La qual carta dotal ab tot lo previngut en ella, los mateixos Señores pare i fill prometen i juran librement tenir per invariable, i no revocarla per motiu algun, ab renuncia a tota lleu o dret, que puga valerlos.
Item: La enunciada Señora Da. Maria Francisca Pujol i March donsella, tenintse per contenta i plenament satisfeca de tots sos drets paternos y maternos ab las referidas deu mil lliuras, dos calaixeras ab lsa galas, vestits i adornos nupcials proporcinats a la qualitat sua. Y altra calaixera ab sos vestits i robas quitidianas, apreciadas juntament en mes de tres mil lliuras, que lo sobredit Señor D. Joseph Pujol y Pujol, son pare, li ha donat ab lo segon de estos capitols. Fent assó ab concentiment dels nomenats Señores D. Anton Casanovas i Roig i D. Anton Casanovas i de Gerona, pare i fill, esdevenidors sogre i marit seus. De sa libre voluntat i certa ciencia, renuncia, cedeix, absol, i remet al expressat Señor D. Joseph Pujol i Pujol son pare i a sos successors perpetuament sas llegitimas paterna, i materna, i demes drets que pugan espectarli en los bens dels nomenats señors sos pares per qualsevols rahons que pugan expresarse. Pero se salva i reté tots vincles, substitucions, fideicomissos, successions ab intestat o ab testament i si alguna cosa mes los mateixos Señors pares seus voldrán donarli, peraque puga demanarho o cobrarho, venint lo cas, no obstant la present renuncia, i difinició. Que fa ab cessió de tots drets i accions, constitució de procurador, notificació i altras clausulas i renuncias oportunas, ab promesa de tenirla per valida i constant, sens contravenirla per motiu algun, confirmantho ab jurament que voluntariament presta, ab expressa renuncia al benefici de sa menor edat, en atenció de no passar de la de vint i un anys cumplerts, com sobre está dit. A las quals cosas los mencionats Señores D. Anton Casanovas i Roig y D. Anton Casanovas y de Gerona, pare y fill, successors, sogre i marit respectius de la nomenada Señora Da. Maria Francisca donsella, esdevenidora de proxim nora i muller sua respectiva, concenten espontaneament, com a practicadas per esta en sa presencia de sa voluntat. Y lo enunciat Señor D. Joseph Pujol i Pujol, pare de la mateixa Señora Da. Maria Francisca, las accepta en quant saben a donació.
Item: Respecte de haber acordat los referits Señors D. Anton Casanovas i Roig, i D. Anton Casanovas i de Gerona pare i fill. Que est emplee en comers la quantitat que apareixerá be als dos, de las sobreditas deu mil lliuras constituidas a ells en dot per la referida Señora Da. Maria Francisca Pujol i March donsella, successora nora i muller sua respectiva, ab lo tercer dels precedents capitols. Lo qual comers estará al cuidado de dit Señor Anton Casanovas menor, aportantne ell per si sol la rahó. Per tant a fi que lo mateix Señor D. Anton, per sos gastos menors i los de dita Señora Da. Maria Francisca sa proxima esposa, tinga propria alguna quantitat prompta sempre que se oferesca: persó lo nomenat Señor D. Anton Casanovas i Roig de sa espontanea voluntat i certa ciencia cedeix al referit Señor D. Anton Casanovas i de Gerona, son fill, tots los lucros que resultarán de la dita quantitat empleada en comers peraque est puga disposarne, com de cosa propria. Fent com fa cessió, ab la de tots sos drets i accions en dits beneficis de comers tantsolament, constitució de procutador, notificació i demes utils, ab promesa de no contravenirla per alguna causa, confirmantla ab jurament que voluntariament presta. Y dit Señor D. Anton Casanovas i de Gerona accepta la dita cessió ab expressió de gracias al nomenat Señor son pare. Pertant, las ditas parts aprobant u confirmant toto lo comprés en los referits capitols, prometen la una a la altra mutuament cumplirlos con se conté en ells, baix las mateixas clausulas, obligacions, renuncias i juraments que respectivement comprenen, als quals se fa relació. Quedant advertidas las mateixas parts, per mi lo notari baix firmat haberni de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims, inseguint la Real pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents seixanta y vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firman en la ciudad de Barcelona a set dias del mes de Abril ani del Naixament del Senyor mil setcents vuitanta i tres, essent presents per testimonis lo Dr. Joseph Pocorull i de Soler escribent i Geroni Codina de familia de dit Señor D. Joseph Pujol i Pujol, habitants en aquesta ciutat.
Anton Casanovas y Roig, Anton Casanovas y de Gerona, Joseph Pujol y Pujol, Doña Maria Francisca Pujol y March, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, qui dono fe coneixer als Señors atrogants.