Saga Bacardí
55075
ESCRITURA DE FORMA DE PAGO QUE ADOPTA TORRAS, PARA PAGAR A PADRE E HIJO ANTON DE CASANOVAS Y ROIG Y GIRONA.


En nom de Deu. Amen. Sia notori com jo Joan Torras pagés de la Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat Bisbat de Barcelona.
Primo: Per lluhir y quitar tot aquell censal de preu vuyt centas sinquanta lliuras, y penció vint y sinch lliuras, deu sous que tots anys als diset de Febrer fas y presta a la Illustre Abadesa y Rnt. Monastir de Nostra Señora de Pedralbes del ordre del Sil S. Joan de la Regular observancia del territori de Barcelona.
Item y finalment. Per pagar y satisfer a D Anton Casanovas y a D. Anton Casanovas y de Gerona pare y fill en Barcelona domiciliats mil cent sinquanta lliuras barcelonesas a cumpliment de dos mil lliuras que foren lo preu de la venda y absolució per los mateixos pare y fill Casanovas a mon favor firmada de seixanta lliuras en penció y en nuda percepció de aquell cens de pensió anual setanta lliuras, que tots anys als set de Novembre los feya y prestaba per rahó de tota aquella pessa de terra campa y part arenosa ants de tinguda trenta sis mojadas, y vuy sols de tinguda deu mojadas poch mes, o menos situada en lo terme de la Parroquia de Sant Joan Despí de dit Bisbat anomenada “La Aigua Morta”, com las altres vuyt centas sinquanta lliuras a bon compte de las expresadas dos mil lliuras las tinguia ja dits Casanovas cobradas de mi en lo modo en di acte de venda expressat, com consta de la apoca per aquell a mon favor firmada en lo cos del mateix acte de venda y absolució, las quals mil cent sinquanta lliuras junt ab las sobreditas vuyt centas sinquanta lliuras preu del sobre expressat censal me foren delegadas a pagar y lluhir respectivament per los expressats Casanovas de aquellas dos mil lliuras que foren lo preu de la venda y absolució per dits D. Anton Casanovas y D. Anton Casanovas y de Gerona a mon favor feta de sexanta lliuras en penció del sobre mencionat cens de penció cent setanta lliuras que tits añs en lo sobre expressat termini los fas y presto per rahó de la sobre mencionada pessa de terra, y de dita venta y absolució consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present. Y com per pagar las mateixas quantitat, no haja trobat medi menos daños, a mos bens que lo de la present venda y original creació de censal. Per so. De mon grat y certa ciencia per mi y los meus hereus, o successors vench a las Illustres Señoras Da. Anna de Amat y de Rocabertí Priora del Real Monastir de Nostra Señora de Junqueras de la present ciutat del Militar ordre de Sant Jaume de la Espasa de Viles, a Da. Gertrudis de Tamariu y Xammar Subpriora de dit Real Monastir y Da. Vicenta de Eril y Josa Sacristana del mateix Real Monastir y Religiosas Professas de aquell, encaraque ausent, y per ellas present y estipulant lo notari avall escrit, comprant y adquirint. En dit respective noms de Priora, Supriora y Sacristana y com a tals administradoras de difarents causas pias en nom y a obs de estas y de diners procehits a saber es, en quant a quatre centas noranta una lliuras de aquellas nou centas trenta dos lliuras deu sous, que als sinch de Abril del any mil setcents seixanta y hu, a solta del notari avall escrit en la caixas de las causas pias en la aula capitular del referit Real Monastir concedida, foren ditas y escritas a las sobreditas Priora, Subpriora y Sacristana, com a administradoras de diferents cauas pias en dit Real Monastir fundadas per Jaume Esteve mestre de casas ciutadá de Barcelona per lluhició y quitació de aquell censal de preu semblants nou centas trenta dos lliuras deu sous y penció vint y set lliuras dinou sous y sis diners, que tots añs als quatre de Abril los se fa y prestava, y en quant a las restants mil sinch centas nou lliuras de semblants que als vint y hu de Octubre del any mil setcents vuytanta dos, en la referida caixa de las causas pias del expressat Real Monastir costadida en la mencionada aula capitular, a solta del notari avall escrit, a las Illustres Señoras priora y Sacristna del sobre dit Real Monastir, a sabe es, com a Priora administradora dels aniversaris en la Iglesia del mateix Monastir celebradors segons lo disposat per la agregia Señora Comptesa de Queralt en la fundació per ella de la causa pia instituhida, e igualment administradora de la causa pia fundada per Da. Margarida de Llauder, y en lo de Sacristana administradora de la Missa cotidiana fundada per Da. Joana de Lanusa y de Oms Priora que fou de dit Real Monastir y de estas en quant a siscentas lliuras a utilitat de dita Sacristia foren ditas y escritas Maria Rius y Prat viuda de Anton Rius velluter ciutadá de Barcelona no sols en nom propri sino també com a thenutaria per rahó de sond ot creix y demes credits de la universal heretat y bens de dit son marit y sens perjudici de dita thenuta, com a usufructuaria dels mateixos bens per dit son marit deixada, y per Pere Nolasco Rius també velluter de la mateixa ciutat, mare y fill, com a proprietari per lluhició y quitació de aquell censal de preu consemblants mil sinch centas nou lliuras y penció quaranta cinch lliuras sinch sous y quatre diners, que tots añs als trenta de Janer, a ditas Illustres Priora y Sacristana feyan y prestavan, y als successors en la referidas causas pias carta emperó de gracia de redimir perpetuament mitjensant, sexanta lliuras de penció de censal annuals habedoras, y cogradoras de mi y de mos bens del dia present a un any proxim, y aixis los demes añs en semblant termini. Prometent la annua penció de dit censal franca de tots dañs, y gastos aportar, a mon risch y perill dins dit Real Monastir, o en la casa de la propria habitació del procurador del mateix Monastir, y causas pias respective o allí ahont voldran ditas Señoras compradoras ccom sia dins lo present Principat de cathaluña sens dilacio ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitucio y esmena de tots dañs, gastos, y despesas. Lo preu del present censal es dos mil lliuras moneda barcelonesa a rahó do for de tres per cent. Lo qual preu en virtut de la facultat que ab lo present dono, a las matixas Señoras compradoras sel retindrá estas per pagarlo, a las personas sobre delegadas, y per las causas, y rahons en lo preludi expresadas. De las quals en lo temps de la lluhició y paga, recobraran difinició, y apoca ab cessió per defensar lo present censal, y la venda y absolució de las sobreditas sexanta lliuras de penció annual de cens respectivament, contra qualsevols personas, y bens, volent que fetas ditas lluhició, y paga succehescan ditas Señoras comrpadoras com y també jo dit venedor en los mateixos drets y credits de aquellas, y nos competescan semblants prerogativas que ha ellas competirian sino los fos pagada la expressada quantitat y lluhit lo mencionat censal, reposantme y respectivament constituhintlas per estas cosas mas procuradoras com en cosa propria. Lo qual preu ab lo present confesso tenir rebut en lo modo sobredit, del qual firmo la corresponent apoca, y lo mateix preu en cas de lluhició se dega depositar en la caixa de las tres claus de la sala capitular del sobre dit Real Monastir, o en la caixa de las causas pias en dita sala capitular cosedida, o en la taula dels comuns deposits de esta ciutat, o en altre deposit, o arxiu ecclesiastich de la mateixa ciutat, de ahont eixir no puga, sino per altre resmers fahador en lloch tuto, y segur, en nom y a obs de las sobre ditas causas pias, lo que se dega practicar sempre y quant vinga lo cas de sa lluhició. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dit preu rebut, y a qualsevol altra, que afavorir me puga prometo a ditas Señoras compradoras, que lo present censal, ab sos accessoris los faré rebrer, y cobrar y los estaré de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de ttos dañs, gastos, interessos, y despesas. Y per cumplir las sobreditas cosas especialment obligo, e hipotheco.
Primo: La sobre dita pessa de terra campa, y part arenosa, vuy de tinguda deu mojadas poch mes, o menos que per titol de establiment a mon favor fet per lo expressat D. Anton Casanovas ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avellá, notari publich de número de Barcelona als set de Novembre de mil setcents setanta quatre, firmat per rahó de señoria tinch y possehesch en la Parroquia de Sant Joan Despí Bisbat de Barcelona, y en lo lloch anomenat “La Aygua Morta”.
Item: Tota aquell tros de terra de tinguda, a saber es de amplaria, a la part superior de llevant, a ponent sexanta y dos palms y de amplaria a la part inferior sinquanta y quatre palms, y de llargaria de mitdia a tremuntana en tot lo dit tros de trenta y sis canas, lo qual tros de terra, es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra d etinguda vuyt quartas y setse parts de una quarta poch mes o menos, que es part y de pertinencias del “Mas Vendrell”, que per titol de establiment, a mon favor fet per la Noble Señora Da. Patronilla de Aponte y Boria muller del Noble D. Joseph de Aponte en Barcelona domiciliat ab acte rebut en poder de Joan Francisco Casals difunt notari publich de número de Barcelona als vint y dos de Janer de mil setcents sinquanta tres, tinch y pocehesch en lo terme de dita Parroquia de Sant Baldiri de Llobegat, en la partida anomenada “Lo Casal”, en lo qual tros de terra fiu construhir de mos propris diners dos casas per lo edificació de las quals gastí mil sinquanta una lliura y vuyt sous, com consta de la apoca per Claudis Ferreras mestre de casas, y Joan Feu fuster los dos de la vila de Sant Baldiri de Llobregat, a mon favor firmadas en poder de Felix Pont y Roca notari publich de dita vila de Sant Baldiri de Llobergat als vint y sis de Abril de mil setcents setanta dos.
Item y finalment: Tot aquella altre pessa de terra de tinguda de sinch quartas poch mes o menos que per titol de establiment, a mon favor frimat per Domingo Petit pagés de dita vila ab acte rebut en poder de Ramon Camó y Benet notari publich de la mateixa vila als tres de Abril de mil setcents setanta y tres, tinc y pocehesch en lo terme de la referida vila y al cap de avall de la Riera den Fonollar, las quals pessas de terra se troban també especialment hipothecadas y entregat sos titols per mi dit Joan Torras, ab lo censo venut y creat, a las Illustres Señoras Priora y Sacristana de dit Real Monastir, y en dits noms administradoras de diferents, causas pias de preu nou centas vint y sis lliuras, y penció vint y set lliuras quinse sous, ab acte rebut en poder de Felix Camplloch difunt publich de número de Barcelona als vint y set Agost mil setcents setanta sinch. Y los mateixos actes y titols no se deuran retornar, a mi dit venedor no als meus fins que lo sobre dit censal y lo present sian enterament lluhits y quitats. Prometent a ditas Illustres Señoras compradoras entregarlos pocessió de las cosas hipothecadas, donantlos facultat que de sa propria authirutat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintlos tots mos drets, y accions per usar de ells en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte mos procuradors com en cosa propria, concedintlos també facultat que en cas de deurerse dos, o mes pencions del rpesent censal pugan vendrer las cosas hipotehcadas y firmar los actes de venda ab totas clausulas que se estilan en los contractes de compra y venda, y del preu resultant pugan satisferse del que sels deurá y restituhirme lo que sobrará y si alguna cosa faltará prometo de altres bens meus fer lo degut cumpliment, y generalment sens perjudici de dita especial hipotheca ne obligo tots mos bens y drets mobles, e inmobles haguts y per haver. Renunciant la lley que diu que primerament se dega passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre dient que quant lo acrehedor pot satisferse de la cosa especial hipothecada no pose ma, a altre cosa, y aqualsevol altre dret y lley que afavorirme puga. Y per pacte a mon propri for del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol superior ecclesiastich, o secular, ab facultat de varia lo judici fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Señor Corregidor y de altre qualsevol superior ecclesiastich, o secular: per la qual obligo ma persona y tots mos bens y drets mobles e inmobles haguts y per haver, roboranto ab jurament que en ma y poder del ntoari avall escrit fas y presto. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Octubre de mil setcents vuytanta quatre. Essent presents per testimonis Llorens Moreta yRamon Rodriguez y Pou escrivents en Barcelona habitants.
Item: Jo lo sobre anomenat Joan Torras per ferma, valida y solemne estipulació ab la peña y jurament avall escrit roborada. De mon grat y certa ciencia, prometo a las mateixas Illustres Señoras compradoras encaaque ausents, y per ellas present y estipulant lo notari avall escrit que per major luhició y seguretat de dti censal dins lo termini de sinch añs del dia present en avant comptadors, o be passats aquells sempre que voldran ditas Señoras comrpadoras, y los successors en sos resepctive encarrechs millorará las obligacions del antecedent censal donant novas especials obligacions, o dos, o mes fermansas a coneguda de ditas Señoras compradoras, o de sos successsors, lo que no cumplint vull incidir en pena de semblants noucentas trenta dos lliuras deu sous, a las horas aplicadoras per lluhició de dit censal pagadas primerament sas pencions, y porrata degudas junt ab los gastos. Tot lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas. Per lo que en obligo los mateixos bens especial, y generalment sobre obligats, ab las mateixas obligacions, renuncias, submissions de for, escriptura de ters, obligació de ma persona y bens, jurament y demes de dit censal contengut que vull tenir aquí per repetits: Quedant advertit per mi lo notari avalle scrit, que dels presents actes se ha de haver la rahó en la oficina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no han de donar fe en judici per los effectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt nomenats.
Per dit Joan Torras y de sa voluntat, per dir no saber de escriurer firmo jo Llorens Moreta testimoni, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dit Joan Torras, y que per dir no saber de escriurr ha firmat per ell, y de sa voluntat Llorens Moreta altre dels testimonis instrumentals.