Saga Bacardí
55081
PAGO POR RAZON DE SEÑORIA Y ABSOLUCION A FAVOR DE JOAN COLOM, HECHA POR FRANCESCH ANTON DE CASANOVAS Y DE ROIG, FIRMADA POR ANTON DE CASANOVAS Y DE ROIG, SU HERMANO
.

Sia notori com jo Anton Casanovas y Roig Familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutadá honrat de la present ciutat; De mon grat y certa ciencia, firmo per rahó de Señoria lo acte de venda, y absolució feta y firmada per Francesch Anton Casanovas y Roig, també ciutadá honrat de la mateixa ciutat, a favor del Rnt. Joan Colom Pbre. en la Vila de Sant Feliu de Llobregat residint, de aquell cens de penció tretse lliuras dos sous, y sis diners que tots anys als vint y quatre de Desembre dit Francesch Anton Casanovas devia rebrer, y cobrar per rahó de una pessa de terra de vinya plantada nomenada La Vinya de las Cobas, de tinguda una mojada y sis octaus de mojada poch mes, o menos cituada en la parroquia de la mateixa Vila, y partida nomenada Lo Padró tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder del notari avall escrit als deu de Octubre prop passat salvat lo lluysme a mi forçar degut, y no pagat sempre salvo. La qual firma fas en la ciutat de Barcelonaals sinch dias del mes de Nohembre del any del Naixament del Señor de mil set cents vuitanta sinch. Essent presents per testimonis Llorens Moreta, y Andreu Castells escrivents en Barcelona havitants.
Anton Casanovas, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dit Casanovas, y que ha firmat de sa ma.