Saga Bacardí
55082
ESCRITURA DE ALQUILER DE TIENDA Y PISO A SABATER, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y DE ROIG.


Sia a tots notori com nosaltres D. Anton Casanovas y de Roig, y D. Anton Casanovas y de Girona, pare y fill en Barcelona domiciliats. Per temps es a saber de sinch anys, que comensaran a correer lo die quinze de Febrer del corrent mes, y finiran a catorze Febrer mil setcents noranta hu. De nostre grat y certa sciencia llogan, y arrendam a Joan Sabater apotecari, ciutdá de esta ciutat present, y avall acceptant, y al seus, y a qui ell voldrá durant dit temps, tota aquella botiga ab son magatri, junt ab lo segon pis, y part del tercer de unas casas que tinim y possehim en la present ciutat, en los carrers dits dels Caputxers, y Cap del Mon, frente lo fosar de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar. Lo qual lloguer fem així com millor dir y entendrer se pot, y ab los pactes, y condicions seguents.
Primo: Que dit Sabater dega tenir dditas cosas llogadas a us y costum de bon llogater, de manera que a la fi de dit temps no quedian en res deterioradas per culpa sua.
Item: Que no puga fer obras novas en ella sens expres consentiment nostre.
Item: Que en cas de voler nosaltres fer obras durant dit temps en las mencionadas casas procurarem en aquellas ab lo menor incomodo de dit Sabater, de manera que no li impedesca despachar en la botiga, ni lo habitar en ditas casas llogadas per qual motiu no podrá impedirnos fer ditas obras.
Item y finalment: Ab pacte que durant dit temps mort dit Joan Sabater, sos hereus y successors seran libres de continuar lo present lloguer, o de apartarse de ell. Y aixis ab dits pactes fem lo present lloguer a nosaltres a dit Joan Sabater tots los drets, y accions en ditas cosas arrendadas competents del corrent, en virtut de la qual puga aquella tenir durant dit temps, y altrement valerse de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo en procurador com en cosa propria. Lo preu del present lloguer per tot lo expressat temps mil cent lliuras moneda barcelonesa, a rahó de doscentas vint lliuras lo any, en dos terminis pagadors quiscun any anticipadament a us y costum de Barcelona a saber la mitat lo die quinze Febrer, y la altre mitat a quinze Agost comensan a fer la primera paga anticipada en los dias quinze Febrer, y quinze Agost de est corrent any, y així consecutivament los demes anys en iguals terminis. Y així renunciant a la excepció del preu no ser convingut en lo modo referit, a la cosa, no ser així, a la lley ultradimidium, y demes de nostre favor donam, y cedim a dit conductor tot lo mes pagant valor las dobre ditas cosas a ell llogadas del preu dalt referit, consentint y prometent al mateix conductor, que lo present lloguer li farem valer, y tenir, y lin estarem de ferma, y legal evicció, en tot y qualsevol cas de resstitució, y esmena de totas milloras, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas ne obliguem tots nostres bens, y del altre dels dos a solas mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucións y divididoras y cedidoras accions, a la epistola del divo Adriá y consuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que a solas se obligan, y a tot y altre quasevol altre dret, y lley que a nosaltres, y al altre de nosaltres afavorir pogues llargament. Y present jo dit Joan Sabater accepto lo present lloguer per dits Señors pare y fill de Casanovas a mon favor fet, per lo temps, ab los pactes, preu, modo, y forma sobre referits, a tot lo que expressament consento, de mon grat y certa ciencia concinch y en bona fee prometo a dits Señors pare y fill de Casanovas, que cumpliré tot lo demes que en forza del present lloguer estiga obligat fer, y cumplir, sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució, y esmena de totas misions y despesas per cumplir las ditas cosas ne obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de mon vafor. Y per pacte a mon propri for, sobmetentme al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una, y moltas vegadas, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat o de son tribunal, y de altre qualsevol secular tant solament, com es dit, per lo que ne obligo ma persona, y bens, mobles e immobles haguts y per haver, per quant lo dit present es feriat per tant constituhesch, y anomeno en procuradors meus a tots los escrivans jurats de ditas curias presents y esdevenidors per firmar dita escriptura de ters en dia no feriat. Prometent tenir per agradable tot lo que per dits procuradors y lo altre de ells será executat, y no revocarlo en temps algun, baix las mateixas obligacions dalt continuadas. Y se ha de saber, que la present escriptura deu registrarse en la escrivania de hipotecas de esta ciutat dins lo termini de sis dias, y demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits D. Anton de Casanovas de y de Roig, y D. Anton de Casanovas y de Girona y Joan Sabater otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Febrer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta sis. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Anton Serviá Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel, y Joseph Racú en esta ciutat habitants.
D. Anton de Casanovas y Roig, D. Anton de Casanovas y de Gerona, Joan Sabater, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach, son con-notari.