Saga Bacardí
55101
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE MARIA MORA.


Die sabbati XXIII mensis Juny anni a Nativitate Domini MDCCXXVIII.
En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ y de la Gloriosa y humilt Verge Maria mare sua y Señora nostra siam, amen. Jo Maria Pujol y Mora muller de Mariano Pujol adroguer ciutadá de Barcelona, que en primeras nupcias fui muller del Dr. Joan Alomar difunt notari publich de Barcelona, filla legitima y natural de Gabriel Mora també adroguer, ciutadá de Barcelona y de Maria conjuges, difunts. Estant en lo llit detinguda de malaltia corporal de la qual temo morir, emperó per la gracia del Señor ab mon bon enteniment, sana, y entera memoria, y clara paraula, volent disposar dels bens temporals que Nostre Señor Deu me ha encomanat per millor alcansar los espirituals, fas y ordeno lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia.
Elegesch en marmessors y del present meu testament executors a dit Mariano Pujol mon marit, Joseph Pujol, Cayetana, conjuges, fill y nora meus, Leopoldo Pujol altre fill meu, Theresa Mascaró y Pujol, viuda de Francisco Mascaró difunt adroguer ma filla, Pera Mora adroguer, mon germá, y Isabel Sio viuda de Joseph Sio botiguer de telas ma germana, als quals tots junts y a la major part de aquells a solas concedesch plenissima facultat a complir y executar aquest meu ultim testament, o ultima voluntat mia, comforme baix trobaran escrit y per mi ordenat.
Primerament: Y antes de totas cosas vull y ordeno, que tots los deutes que lo die d emon obit jo deuré siam pagats, y totas las injurias a restitució de las quals sia en qualsevol manera obligada, sian restituhidas y esmenadas de mos bens breument, simplament sumariament, y de proba sens estrepits ni figura de judici, sols la veu del fet, atesas, segons que fets e injurias sien mostrats y probats se podran per testimonis albarans o altres legitimas probas.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora, en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y en lo vas de Massana, contruhit devant la Capella de Sant Cerapi, volent que mon cadaver sia vestit ab lo habit de la religió de las Mares Santa Theresa de Jesus. La qual sepultura y demes sobredit vull me sia feta, y fet a conegura de dits mos marmessors. Deisantho a llir disposició, y per dit effecte sia gastat de mos bens lo que be los apareixerá.
Item: Vull que en continent mon obit seguit per salut y repos de la mia anoma, me sian celabradas las missas que apareioxerá a dits mos marmessors y de la charitat a ells ben vistaa, celebradoras en las Iglesias y per los Sacerdots a ells bens vistos, Deixantho a llur bona disposició per la molta confianssa fas de ells, y per dit efecte sia també gastat de mos bens lo que be apareixerá a dits mos marmessors.
Item: Deixo y llego a dit Leopoldo Pujol fill comú a mi y a dit Mariano Pujol mon marit, en lo cas de pendrer estat y en paga de sa legitima materna, y demes drets li pogues ser espectar en mos bens. Lo que a dits mos marmessors, es em major part de aquells apareixerá donarli segons la possibilitat de mos bens ab los pactos, vincles y condicions que appesar li voldrá deixantho a sa libera disposició.
Tots los altres emperó bens meus mobles e immobles haguts y per haver drets, veus, forsas y accions mias universals qualsevols y ahont se vulla que sian y a mi me pertanguen y pertanyer pugan ara o en lo esdevenidor per qualsevols rahons, drets, totils o causas. Deix y atorch a dit Mariano Pujol mon marit, instituhit aquell a mi hereu universal de vida sua natural tantsolament, y son obit seguit a ell substituesch y a mi hereu universal fas e instituesch a dit Joseph Pujol fill meu si a las horas viurá y hereu meu esser voldrá, si empero a las horas no viurá o viurá mas a mi hereu no será perque no voldrá, o no podrá o hereu meu será mes morirá sens fills, un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats en tals casos, y quiscu de aquells a ell substituhesch y ami hereu universal fas, e instituesch a dit Leopoldo Pujol altre fill meu si a las horas viurá, y a mi hereu esser voldrá, si emperó a las no viurá, o viruá mes a mi hereu no será perço que no voldrá, o no podrá o hereu meu será mes morirá ab las formas tinch dit del dit Joseph hereu en segon lloch instituhit en tals casos y quiscu de aquells al dit Leopoldo mon fill substituesch y a mi hereva huniversal fas e instituhesch a dita Theresa Mascaró y Pujol filla mia, a totas sas voluntats liberament fahedoras.
Revocant, cessant y annullant ab lo present meu testament tots y qualsevols altres testaments, codicils y altres especias de ultimas voluntats per mi fins lo die present fets y fetas en poder de qualsevols notaris, y en particular lo testament tenia fet en poder del Dr. Esteve Cols difunt notari publich de Barcelona als 31 Desembre 1693, encaraque en aquell, o aquellas ho foran continuadas algunas paraulas derogatorias dels testaments apres fahedors, de las quals en aquest testament se hagues de fer menció expresas, perquant de aquellas me penit, y las expressaria, sim recordassen, volent que lo present meu testament prevalga a tots los altres.
E aquesta, fiat ut in testo Dri. Michaelis Prats fol 39 usque, de la qual fiat ut in alys juxta notario infro stillum, ac ut in dicto usquae.
Fet y firmat fonch lo present meu testament en la present ciutat de Barcelona dissapte als vint y tres dias del mes de Juliol any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jseu Christ mil setcents vint y nou. Se+nyal de mi Maria Pujol y Mora testadora, demunt dita que lo present meu testament ultima y darrera voluntat mia, lloho, aprovo, ratifico y firmo.
Testimonis cridats y per boca propria propria de dita testadora pregats a la firma del present meu testament son lo Rnt. Dr. Francisco Fontseca Pre. Y Beneficiat de dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, y Anton Artigas sabater ciutada de Barcelona.

Siguerint universis, quod cum Maria Pujol et Mora, uxor honor Mariani Pujol aromatary civis Barcinonae suum condidarit testamentum Barcinonae penes me Josephum Cols notario publico civem Barcinonae infrum die Sabbati vigesima tertia mensis July anno a Nativitate Domini mullessimo septingentessimo vigessimo nono, et postear ab hot saeculo migracerit ejis quae cadaver jam Ecclesiasticae praesire sepulturae tradis hinc est quid die decima nona mensis Augusti praedicti anni diceum, testamentum ad instantiam, et requisitionem dicti Mariani Pujol publicatum, fuit per me dictum et infrum notario intus domum solitate habitationis dicti Pujol sitamin hac Barcinonae civitate in platea Blanqueria presentibus pro testibus Paulo Trias juvene tintorerio panno et Antonio Beretan Laboratore barcinonae defestibus ad praemissa vocatis et rogatis.
Paene me Josephus Cols nootarium.


Die mercury XX mensis Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXXVIII.
Nos Marianus Pujol et Josephus Pujol pater et filius aromataris cives Barcinonae, citra revocationem. Gratis renstituimus et ordinamus procuratorem nostrum, et alterius nostrum insolidum certum, ita quod vestro perem Joannem Oller aromatarium villae de Reus Campi et Archidig. Tarraconae licet absentem. Ad videñicet pro nobis et nominem rec insolidum petendum reigandum recipiendum racuperandum consequendum et havendum at habuisse et recepisse confitendum, omnes et quasvis pertiene et dig, qurimun quae censualium mortium, quae nobis, et alteri nostrum intelidum nunc funt, et praenantar et in poderum funt et praesenbantur vobis quavis universitates per singularis personas, et in casu luitionis seu luitionum pretia illorum et de retepus apocam, et apocas fines diffinitiones cautelis, cancellationes et alias cauthelas faciendum, et firmandum, nec non in dictu casu