Saga Bacardí
55204
ESCRITURA DE CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MERCANTIL SORS Y PUJOL HACIA SORS, POR FRANCISCO PUJOL Y PUJOL.


Die vigesima sexta mensis January, anno a Nativitate Domini millessimo séptimo quinquagesimo quinto Barcinonae.
Lo honor Francesch Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona tenent haver ell, y lo infrascrit Vicens Sors fet entre el companya de botiga de adroguer per temps de mitg any del dia vint y set del corrent mes de Janer en avant comptador, ab los pactes, modo y forma contenguts en lo acte de dita companya rebut en poder del notari avall escrit lo dia present. Attenent mes avant que dit Sors per los palutros a ell forsan espectants lo ha ofert donar la quantita avall escrita. Perço. De son grat y certa sciencia dona, cedeix, y transfereix a dit Vicens Sors jove adroguer, ciutadá de Barcelona present y avall acceptant, als seus y a qui voldrá tots los lucros, y beneficis a ell comptadors, y que li espectaran en la referida companya, tant es a saber per rahó del quint a ell assenyalat en premi de la administración de dita botiga, com per lo capitol que en la mateixa compañía ha posat. E la present cessió fa aixi com millor dir y entendrer se pot, ab pacte, que dit Vicens Sors li dona la dita quantitat, de vint y sis lliuras moneda barcelonesa per rahó de la qual cessió confessa haver rebut de dit Sors ab diner de comptant a sas voluntats nou lliuras moneda barcelonesa. Y aixi renunciant a la excepció de non numerata pecunia, y a tot y qualsevol altre dret y lley que ajudar li pogués promet, jura la present cessió, y demes cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, no venir, ni en quant saben a donació revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, no per altra qualsevol causa o rahó. Renunciant quant en assó a la lley dient, que la donació feta pot revocarse per ditas causas, y a tot, y qualsevol altre que valer, y ajudar li pogués. Y lo dit Vicents Sors present acepta la dita donació, y cessió llargament.
Testes sunt Jacobus Piferrer sartor, Barcinnae, civis, et Stephanus Cols scriptor barcinonae degens.
Paene me Antonium Duran notarium.