Saga Bacardí
55217
ESCRITURA DE ACUERDO Y FIRMA FINAL ENTRE LOS HERMANOS PUJOL Y SIÓ.


En Barcelona al primer die del mes de Abril, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta y sis.
Nosaltres Joan Pujol y Sió adroguer ciutadá de Barcelona, de una; y Eularia Vinyals de la Torre y Pujol viuda de Felix Vinyals de la Torre Secretari que fou de la Santa Inquisició en lo Tribunal de la ciutat de Barcelona de part altra, germans. Per quant als vint ydos del corrent mes de Mars firmarem concordia en poder dels notaris avall escrits simil estipulant y assolas clohents, ab lo primer capitol de la qual concordia jo dit Joan Pujol y Sió renuncihi a favor de dita Eularia, ma germana la pretenció que tenía, y havia judicialment contra ella explicat en la causa en dita concordia mencionada respecte la mitat del “Mas Verderas, o Sió” honors, y possessions de aquell, situat en lo terme de Sant Vicens de camós, Bisbat de Gerona, com y dels fruyts de dita mitat de Mas, de manera que en avant la dita Eularia Vinyals y Pujol, com a cohereva y successora junt ab mi de Joseph Sió nostre avi materno,d ega continuar en posehir enterament y com a única duenya lo dit “Mas Verdera, o Sió” at totas sas terras, honors, y possessions, com y qualsevols drets de pertinensia del dit mas, no obstant lo que havia estat convingut, y pactat en la concordia, rebuda en poder de Anton Duran y Quatrecasas altre dels notaris avall escrits als vint y dos de Maig de mil setcents trenta y sis per renunciar, com renuncihí al dret, que la prop dita concordia me podía donar per la mencionada mitat de mas volent que en lo demes dita concordia quedás en sa forsa, y valor, sens hacer en dita renuncia expressat, que renunciava igualment y cedía a favor de la mateixa Eularia Vinyals de la Torre y Pujol lo credit en la quantitat de sinchcentas lliuras, que era la mitat del de mil lliuras, que en dita concordia de vint y dos Maig mil setcents trenta y sis se conciderá, y assegurá sobre dit “Mas Verdera, o Sió”, a favor de Joan Pujol nostre pare per los aliments que havia subministrat a Isabel Sió nostra avia materna, a quals sinchcentas lliuras de credit havia jo dit Joan Pujol y Sió succehit com a hereu de dit Joan Pujol, nostre pare, qui ha de antes, y en lo temps de sa vida havia donat la altra mitat d dit son credit a las mateixas Eularia Vinyals de la Torre y Pujol y la realitat sia, que en lo temps de convenir entre nosaltres la renuncia de la pretenció de la mitat de Mas que he referit, y lo demes pactat en dita concordia del proxim passat corrent mes de Mars fou de nostra intenció que també jo dit Joan Pujol y Sió degúes renunciar y cedir a favor de la dita Eularia ma germana lo expressat credit en la quantitat de sinch centas lliuras, que sobre lo mencionat “Mas Verdera o Sió” en lo dit nom de hereu de Joan Pujol mon pare me pertanya. Perço regoneixent la veritat, y bona fe, que deu en tot esser, servada. De mon grat y certa sciencia renuncio, absolch, y cedesch a favor de dita Eularia Vinyals de la Torre y Pujol ma germana, y dels seus, y de qui ella voldrá perpetuament, tot lo referit credit en la quantitat de sinch centas lliuras moneda barcelonesa, que a mi com a hereu de dit Joan Pujol mon pare me pertanya sobre lo mencionat “Mas Verdera, o Sió” en forsa de la citada concordia de vint y dos Maig mil setcents trent y sis, volent que dita ma germana, y los seus possehescan en avant to lo referit Mas y tots y qualsevols altres bens, que com a cohereva de Joseph Sió li pugan tocar sens obligació alguna, ni a la part que fou a dita Eularia Vinyals de la Torre donada per dit Joan Pujol mon pare, ni a la que desp´res me ha a mi pogut tocar del mencionat credit de mil lliuras que se havia conciderat, y assegurat a favor de dit Joan Pujol nostre pare ab la citada concordia de vint y dos Maig mil setcents trenta y sis, convenint y prometent, que per rahó de dit credit, ni demes cosas sobre ditas no mouré acció alguna, questió, petició, ni demanda, lite, no cotraversia en judici, ni fira de aquell, ans be sobre dit credit, y demes cosas sobre ditas me imposo a mi, y als meus silenci, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de cosa alguna no demanar. Y jo dita Eularia Vinyals de la Torre y Pujol acceptant, com accepto la present declaración,r enunciació, absolució, y cessió. De mon grat y certa sciencia, regoneixent també, que encara que ab lo mateix citat capitol primer de la concordia firmada entre mi, y Joan Pujol y Sió mon germá, en lo die vint y dos del corrent mes de mars me sia renunciat, y cedit dit nb germa la pretenció que tenia en la mitat del “Mas Verdera, o Sió” dient, qe en avant hagues de esser la única duenya del dit mas, y de totas sas terras, honors, y possessions, com y de qualsevols drets, de pertinencias de aquell, peró no ha estat de nostra intenció, que sien dit Mas se trovas algun dret de patronat de algun benefici ecclesiastich sia Ssich degués jo sola esser la duenya de aquell. Persó declaro igualment voler que en cas, que tal vegada en dit Mas se trobás algun semblant patronat de algun benefidi ecclesiastich, dega de aquell igualment esser duenyo, junt ab mi lo dit Joan Pujol y Sió y los seus hereus y successors: De manera que lo dret de presentar en las vacants de beneficio beneficis alternativament deurá executarse per mi, y lo dit Joan Pujol y Sió eo per nostres hereus, y successors, devant jo esser la primera, qui deurá presentar, Mes avant un, y altre de nosaltres acceptant reciprocament lo sobre contengut, convenim, y prometem la una part, a la altre reciprocament las sobreditas cosas respecitve tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no alguna de ellas no fer, ni venir per qualsevol causa, o rahó, ab totas renunciacions necesarias, y ab jurament llargament prestat. Present per testimoni lo Magnifich Dr. en drets Joseph Vila y Mora en Barcelona domiciliat, y Anton Riera familiar del Tribunal de la Santa Inquisició, ciutadans de Barcelona. Y los sobredits germans als quals jo lo infrascrit notari fas fe conech, se ha sota escrit.
Joan Pujol y Sió, Y per no saber de escriurer Eularia Vinyals de la Torre y Pujol de sa voluntat y en sa presencia firmo Dr. Joseph Vila y Mora, En poder de mi Anton Duran notari y de Joan Baptista Plana notari publich real collegiat de número de Barcelona simil estipulant y assolas clohents.