Saga Bacardí
55224
ESCRITURA DE CENSAL HACIA FERRUSOLA, POR GABRIEL PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu sie, amen. Jo Joan Ferrussola y Badal, Pbre. en R.D. en Barcelona residint per expedició de mos negocis. De mon grat y certa ciencia per mi, y per mos hereus, y successors qualsevols sian vench al Dr. Gabriel Pujol clergue en Barcelona residint absent, y lo notari aball escrit com a publica persona present, ye stipulant comprant com a laica y privada persona, y a sos successors carta de gracia de quitar mitgensant nou lliuras barcelonesas de penció de censal annuals cobradoras de mos bens del dia present a un any, y axi los demes anys en semblant dia prometent la annua pensió franca de tots gastos, y carrechs aportarla, a mon perill, y gastos dins las casas de dit Dr. Pujol, o alla ahont voldrá com no sie fora del present Principat sens dilació ni escusa alguna, ab salari de procutador, y ab restitució y esmena de tots gastos, y despesas, lo preu del present censal es trescentas lliuras barcelonesas a rahó de tres per cent, en virtut de Real Pragmatica las quals trescentas lliuras ab lo present confesso haver rebut ab diner comptant a mas voluntats lo qual censal puga donar dit Dr. Pujol per dotació, o augment de qualsevol personat subjectant lo preu de aquell al pacte de rehesmersar ab decret de qualsevol ordinari, y axi renunciant a la excepció de dit preu no rebut, y a tot altre dret y lley que me puga afavorir prometo a dit Dr. Pujol que lo present censal ab sos accessoris li faré tenir rebrer, y cobrar, y li estaré de evicció en tot cas ab restitució y esmena de tots danys, y gastos, y axi mateix prometo a dit Dr. Pujol que dins lo termini de tres anys, o despres sempre que li aparexerá milloraré las obligacions de dit censal donant algunas especials obligacions, o os, o mes fermansas a sa coneguda, y en cas de no cumpliro, vull incidir en la pena de semblants trescentas lliuras que servescan per lluició de dit censal, y pagaré las pensions, y porrata de aquell que a les hores se deuran junt ab los gastos y despesas, y que per cumplir tot lo sobredit ne obligo de dit Dr. Pujol, y a sos successors, tots mos bens, y drets mobles, e immobles presents y veniders renunciant al Benefici clerical tensura, y son recurs, y a totas las monicions, y beneficis que se concedeixen als clergues, y fonsuradats personats, y al capitol Oduardo, y altre qualsevol dret que me puga afavorir, y expressament a mon propri for, y al privilegi de aquell sotsmetentme jo, y mos bens a la curia, y jurisdicció de Sa Santitat, y de qualsevol Señors Bisbes y de altres qualsevols oficials cubichs ab facultat de variar lo judici firmant obligació cameral per la qual obliga ma persona, y bens mobles, o immobles presents y veniders, ab obligació de censurar,l y penas ecclesiasticas constitució de procurador, y demes clausulas acostumadas posar en semblants obligacions ab promesa de tenirho per agradable, y no revocarho, y ab jurament que presto a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en forma sacerdotal. Y axi ho firmo en la present ciutat de Barcelona als tres días del mes de Juny del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta sis. Essent presents per testimonis instrumentals lo Rnt. Anton Novallas Pbre. y Joan Ginesta practicant en cirurgia en Barcelona residint.
Dr. Joan Ferrusola, En mon poder Daniel Troch notari, que fas fe coneixer a dit Dr. Joan Ferrusola, y que ho firmá de s ama propria.