Saga Bacardí
55226
ESCRITURA DE CONCESIÓN A PARTES DEL MAS SITJAR HACIA NISSÓ, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


De, y sobre la concessió, a parts de las terras, avall escritas per pendre lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat de una y Francsch Nissó pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona part altre son estats fets los capitols, y pactes avall escrits, y seguints.
Primerament lo dit Rnt. Dr. Llorens Pujol per temps de dos anys, que comensaran a correr lo die vint y quatre del corrent mes de Juny, y finirán lo die vint y tres del mes de Juny del any mil setcents sinquanta. Dona y concedeix, a parts, avall escritas la casa, y heretat junt ab totas sas terras, campas, y vinyas que dit Dr. Llorens Pujol te, y poseheix en lo terme de dita Parroquia de Sant Esteve de Cervelló anomenada “Lo Mas Sitjar”, la qual concessió fa ab los pactes avall escrits, y seguents.
Primo: Que de tots ls grans se culliran en dita heretat hage de pagar dit Francisco Nissó, a la sisena, ço es sis quarteras cinch quarteras per dit Nissó, y la restant una quartera per dit Dr. Llorens Pujol.
Item: Que tot lo vi, que se cullirá en dita heretat, se hage de portar igualment, ço es la mitat per dit Dr. Llorens, y la altre mitat per dit Nissó.
Item: Que totas las olivas de dita heretat se vindrán també, degan partirse igualment los diners, resultants de aquellas, ço es la mitat per dit Dr. Llorens, y la altre mitat per dit Nissó.
Item: Que per quiscumfernal de podar dofa dit Nissó, dega dit Dr. Llorens pagarli, a rahó de tretsa sous jornal.
Item: Que dit Francisco Nissó hage de pagar tot lo catastro, palla, ferratges, talls y hatxes, a que deguian pagar per rahó de ditas heretats, y terras, com y també los censos, a que está obligada dita heretat, que son los seguents.
Primo al Señor Baró de Sant Vicens lo die de Nadal set gallinas, lo die primer de Agost set sous, y sinch quarteras de ordí.
Item: Al carlá de dit terme un cortá de ordí.
Item: Al Pr. de dita Parroquia dos gallinas y un pollastre.
Item: Al otentor del benefici de Sant Anthoni fundat en -------- nou sous, de tots los quals censos, y catastro hage de portar quiscun any, a dit Dr. Llorens sos corresponents recibos.
Item: Que en cas que dit Rnt. Dr. Llorens volguis expellir de dita casa, o heretat al dit Francisco Nissó, o est la volgues deixar, degan avisarse la una part a la altre tres mesos antes de finirse la present concessió, y lo dit Francisco Nissó acepta la dita concessió ab los pactes predits, als quals expresament concent, prometent aquells attendrer y cumplir tenir, y servir, conforme sobre está expressat, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procutador dins Barcelona deu sous, y extra de ella vint sous barcelonesos, e ab restitució y esmena de tots danys, y gastos, interessos, y despesas estipuladas, segons estil. Per lo que ne obliga tots sos bens, mibles, o immobles, haguts, y per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret que valer y ajudar li pogués, y per pacte, a sos propri for, sotsmetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona o de altre qualsevol jutge, tribunal, o superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, en los llibres dels tersos de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol tribunal o superior secular, com se ha dit, per lo que ne obliga sa persona, y bens sobredits, y ab constitució de procutador per ser la festivitat de la Pasqua lo die present, llargament. En testimoni de las quals cosas firman la present escriptura en Barcelona als disset días del mes de Juny del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y sis. Essent presents per testimonis Joseph Samso flaquer, y Hypolit Martó comerciant, ciutadans de Barcelona.
Dr. Llorens Pujol Pbre. Per dit Francisco Nissó que diu no saber de escriurer firmo jo en dita presencia Hypolit Martó, testimoni, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari, que certifico coneixer a dits contrahents, y per dit Franceisco Nissó, que ha dit no saber de escriurer ha firmat lo expressat Hipolit Martí testimoni.