Saga Bacardí
55243
ESCRITURA DE RATIFICACIÓN DE HECHOS, ACTUA ENTRE OTROS JUAN PUJOL Y SIÓ.


Joan Pujol y Sió, adroguer ciutadá de Barcelona, altre dels Ilustres Obrers de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, ha requirit a mi lo notari baix firmat llevas, de com trobantse junt ab mi, y los testimonis avall escrits lo dia present entre las deu, y onse horas del matí en la botiga de la casa de la propria habitació de Joseph Prats sombrerer ciutadá de Barcelona, siutuada en lo carrer dels Sombrerers de la present ciutat, al temps de passar per dit carrer la professó de la Insigne Comunitat de Pbres de dita Iglesia, venint de la Plasa del Angel per la Argenteria per la sepultura general de la Senyora del difunt Joan Font botiguer de telas ciutadá de Barcelona, havem vist, que lo Rnt. Pere Joan Manlleu Pbre. Ministre de capella de la expresada Iglesia Parroquial revestit ab habits de Cor, ocupava en dita professó, y en la linea del carrer Sant Pau lo lloch immediat als Beneficiats Sacerdots, que tenen mes de deu anys de residencia, y precehint als Beneficiats Sacerdots, que no tenen deu anys de residencia y al organista. Y que havent entrat la dita professó dins la expressada Iglesia Parroquial, y haventse assentat la insigne comunitat en las cadiras del cor per cantar lo ofici de dita Sepultura, havem vist, que dit Rnt. Pere Anton Monlles Pbre. Mestre de Capella revestit ab habits de cor se ha sentat en cor de Sant Pau en lo orde de cadiras superior, en la immediata a la esquerra de la cadira destinada per lo que fa la trama. Y peraque de tot lo referit constia sempre que convinga, dit Joan Pujol y Sió ha requirit a mi lo notari baix firmat, en llevás acte publich. Que fou fet en Barcelona a vint y quatre dias del mes de Maig any del Naixement del senyor de mil setcents y sexanta, essent presents per testimonis Joseph Comaduran comerciant, y Gabriel Gibert candeler de ceu ciutadans de Barcelona.
Joan Pujol y Sió, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer al requirent.